• Kommunereformen og lokalt folkehelsearbeid 

   Bergem, Randi; Bachmann, Kari; Halvorsen, Lars Julius; Skrove, Guri Kaurstad; Yttredal, Else Ragni (Rapport nr. 71, Report, 2015)
   På oppdrag for Helsedirektoratet har Møreforsking gjort en analyse av kommunereformens betydning for lokalt folkehelsearbeid. Analysen viser at kommunens rolle som tjenesteyter og myndighetsutøver trolig vil bli styrket ...
  • Kvalitet i opplæringen for elever med utviklingshemming 

   Bachmann, Kari; Haug, Peder; Nordahl, Thomas (Notat nr. 2/2016, Working Paper, 2016)
  • Tidleg oppstart med nye læreplanar. Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing 

   Bergem, Randi; Båtevik, Finn Ove; Bachmann, Kari; Kvangarsnes, Marit (Arbeidsrapport;196, Report, 2006)
   Læreplanreforma Kunnskapsløftet skal innførast frå og med skuleåret 2006-2007. Kommunar og grunnskular hadde, etter søknad, høve til å ta i bruk heile eller delar av reforma frå og med skuleåret 2005-2006. På oppdrag for ...