Show simple item record

dc.contributor.authorVikhagen, Bente Glomset
dc.date.accessioned2012-06-04T10:45:09Z
dc.date.available2012-06-04T10:45:09Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153847
dc.description.abstractArbeid med verdiar og verdigrunnlag i organisasjonar har dei siste åra blitt ein trend. Grunngjevinga for å utvikle felles verdiar kan vere knytt til ei rekke organisatoriske spørsmål, og kan ha ulikt tyngdepunkt avhengig av organisasjonen sitt føremål. Omdømebygging internt og eksternt, utvikle motiverte og sjølvleiande medarbeidarar, heve kvalitet og auke konkurranseevne, skape gode arbeidsplassar og evne å rekruttere dei gode hovuda. Dette er nokre av motivasjonane ein kan finne bak arbeidet med å tydeleggjere verdigrunnlaget i ein organisasjon. Denne studien er retta mot arbeid med fellesverdiar i ei kommune. Eit særtrekk ved ein kommuneorganisasjon er den folkevalde leiinga i ein demokratisk kontekst der leiarar i siste instans har sitt mandat frå kommunen sine innbyggjarar. Leiingsprosessar kan difor ikkje sjåast uavhengig av kommunen som grunnleggjande politisk organisasjon. Min studie er i hovudsak knytta til det administrative nivået av leiing. Den politiske rasjonaliteten er likevel ein viktig del av konteksten leiarskap skal utøvast i, og politiske meiningsmotsetnadar, med grunnlag i ulikt verdisyn, kan difor ligge til grunn for både strategiske val og bak enkeltsaker sitt utfall.no_NO
dc.description.abstractSummary Focus on common in organizations, has in recent time become a trend. The reason for developing common values are often associated with a variety of organizational issues, and may have a different center of gravity influenced of the organization's main purpose. Imagebuilding internally and externally, developing motivated and self leading members of staff, raising the quality and increase competitiveness, create good jobs and the ability to recruit the right people. This is some of the motivations one can find behind the effort to clarify the basic values of an organization. This study has focus on common values in a municipality. A municipal organization has one special characteristic. This is related to the democtatic context where the elected leadership that ultimately have got their mandate from the resisents of the municipality. Management processes must therefore be understood in this context. My study is mainly related to the administrative level of management. The political rationality becomes afterall a vital part of the context that leadership must be formed in. Different opinions can be based on different values and may influence both strategical choices and the outcome of single cases.
dc.language.isonnono_NO
dc.subjectkommunal administrasjonno_NO
dc.subjectkommuneadministrasjonno_NO
dc.subjectverdigrunnlagno_NO
dc.subjectstyringsideologino_NO
dc.subjectmålsettingno_NO
dc.subjectverksemdskulturno_NO
dc.subjectpolitisk styringno_NO
dc.subject.ddc352.3714
dc.titleFellesverdiar i ein kommunal kontekst. Pynt eller praktisk reiskap?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsi242no_NO
dc.source.pagenumber143no_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record