Show simple item record

dc.contributor.authorVikhagen, Bente Glomset
dc.date.accessioned2012-06-04T10:45:09Z
dc.date.available2012-06-04T10:45:09Z
dc.date.issued2012-06-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153847
dc.description.abstractIntroduction Focus on common in organizations, has in recent time become a trend. The reason for developing common values are often associated with a variety of organizational issues, and may have a different center of gravity influenced of the organization's main purpose. Imagebuilding internally and externally, developing motivated and self leading members of staff, raising the quality and increase competitiveness, create good jobs and the ability to recruit the right people. This is some of the motivations one can find behind the effort to clarify the basic values of an organization. This study has focus on common values in a municipality. A municipal organization has one special characteristic. This is related to the democtatic context where the elected leadership that ultimately have got their mandate from the resisents of the municipality. Management processes must therefore be understood in this context. My study is mainly related to the administrative level of management. The political rationality becomes afterall a vital part of the context that leadership must be formed in. Different opinions can be based on different values and may influence both strategical choices and the outcome of single cases. Requirements and expectations from the central gowernment and from citizens for more quality and better service can be a financial challenge. Different frameworks for management and leadership in municipalities signalises expectations of efficiency. Through the development of the Quality indicators, performance measurements and benchmarking, the municipalities should be market-oriented, competitive and efficient. On the other hand, they must work with the awareness of values and visions and send a signal to the community about their aweareness and focus on the human perspective, even though the economy is important. Multi-functionality and complexity are a concept that characterizes the municipal organization. Within the same organization, one shell build infrastructure, develope good communities, provide care and learning in different stages of life, and develope an open 5 government where the community's resources and the individual's rights shall be secured. I have beedn working in a munisipal organization for the last 10 years. In this perspective I am interested in studying how other leaders think of common values as a basis for reaching goals in a municipal context. As the local authority should I, together with many leaders, bring the employees of the municipality into a feeling of identity to the organization. Employees must feel motivated and realized through an employee policy developed through a communicative prosess based on values. Values should be the "glue" that connects a communityfeeling between employees, and between each individual employee and the organization. In this way, we can appear to be comprehensive and harmonized. Based on recent studies and their understanding of the municipal context, I want to study how the leaders in a municipal experience to exercise leadership in which common values are a a goal, or a tool to achieve goals. The communicative logic of dialogue, creative processes and trust between employees are spoken out as neccesary high quality service. Meanwhile, demands for reporting and feedback based on instrumental rationality are expected in the other hand as a result of demands to build an efficient public administration. Economic management is neccesary to keep the financials controlled, and leadership based on values must be practised to ensure the quality of the services. How can a leader balance management in the intersection between different ideologies and perspectives, and do municipal leaders experience that they must practise leadership in a context of crossing messages? One can say that the economic-rational and the value-rational objectives must be balanced, and therefore a natural part of leadership. The question is how leaders react to the expectation of beeing «good» in such a double sence. Do they have awareness of being a subject in a landscape with different ideologies? Leaders may have different preferences related to different rationalities. A group of leaders in a municipality is composed with people from different proffessions and different work backgrounds. Through socialization processeses, such as education and other professional experience, they have developed their perceptions and perspectives on leadership, culture and 6 organization. Can this have implications on the work with common values? In this perspective, I have chosen to study a municipality that has been focusing on common values for the organization. I will, through interviews with leaders, determine how they see the framework for working with common values in a local context. Through interviews with leaders in a municipality I will acchieve knowledge of their experiance, and their understanding of the common values in this landscape? Arbeid med verdiar og verdigrunnlag i organisasjonar har dei siste åra blitt ein trend. Grunngjevinga for å utvikle felles verdiar kan vere knytt til ei rekke organisatoriske spørsmål, og kan ha ulikt tyngdepunkt avhengig av organisasjonen sitt føremål. Omdømebygging internt og eksternt, utvikle motiverte og sjølvleiande medarbeidarar, heve kvalitet og auke konkurranseevne, skape gode arbeidsplassar og evne å rekruttere dei gode hovuda. Dette er nokre av motivasjonane ein kan finne bak arbeidet med å tydeleggjere verdigrunnlaget i ein organisasjon. Denne studien er retta mot arbeid med fellesverdiar i ei kommune. Eit særtrekk ved ein kommuneorganisasjon er den folkevalde leiinga i ein demokratisk kontekst der leiarar i siste instans har sitt mandat frå kommunen sine innbyggjarar. Leiingsprosessar kan difor ikkje sjåast uavhengig av kommunen som grunnleggjande politisk organisasjon. Min studie er i hovudsak knytta til det administrative nivået av leiing. Den politiske rasjonaliteten er likevel ein viktig del av konteksten leiarskap skal utøvast i, og politiske meiningsmotsetnadar, med grunnlag i ulikt verdisyn, kan difor ligge til grunn for både strategiske val og bak enkeltsaker sitt utfall. Krav og forventningar frå sentralt hald og frå innbyggjarane om meir kvalitet og betre service medfører at mange kommunar kjenner seg økonomisk pressa. Ulike rammeverk for styring i kommunen sender tydelege signal om forventa effektivitet. Gjennom utviklinga av kvalitetsindikatorar, resultatmålingar og benchmarking skal kommunen verte marknadsorientert, konkurransedyktig og rasjonell. På den andre sida vert det arbeidd med bevisstgjering av verdiar og visjonar som sender signal om at kommunen har fokus på det menneskelege perspektivet sjølv om økonomien er viktig. 8 Multifunksjonalitet og kompleksitet er omgrep som vert nytta om kommunen som organisasjon. Innanfor ein og same organisasjon skal det byggjast infrastruktur, utviklast eit godt lokalsamfunn, gjevast omsorg og læring i ulike livsfasar og utviklast ei open forvaltning der fellesskapet sine ressursar og einskildindividet sine rettar vert sikra. Med kommunen som arbeidsplass dei siste 10 åra, er eg med dette som utgangspunkt interessert i å studere korleis andre leiarar reflekterer kring arbeid med felles kjerneverdiar i ein organisasjon. Som kommunalsjef skal eg, i fellesskap med mange leiarar, bidra til at tilsette i kommunen utviklar vi-kjensle og identitet til organisasjonen. Tilsette skal verte motiverte og realiserte gjennom ein arbeidsgjevarpolitikk som byggjer opp om meiningsskapande prosessar der verdigrunnlaget er basisen. Verdiane skal vere “limet” som knyttar band mellom einingane og mellom kvar enkelt tilsett og arbeidsplassen. På denne måten skal vi framstå som heilskaplege. Med bakgrunn i nyare forsking si forståing av den kommunale konteksten, ønsker eg å studere korleis leiarar i ei kommune opplever å utøve leiarskap der fellesverdiar er eit mål eller eit middel for å nå mål. Den kommunikative logikken med dialog, meiningsskapande prosessar og tillit mellom medarbeidarar vert i fleire og fleire samanhengar løfta fram som avgjerande for ei kvaltitativ god teneste. Samtidig er krav om rapportering og tilbakemelding basert på instrumentell rasjonalitet forventa i samanheng med krav om ei effektiv offentleg forvaltning. Økonomistyring er naudsynt for å få offentlege utgifter under kontroll, og verdistyring skal på si side å sikre at kvaliteten på tenestene er god. Korleis kan ein balansere leiing i skjeringspunktet mellom ulike ideologiar og perspektiv, og opplever kommunale leiarar å skulle utøve sitt leiarskap i ein kontekst med motstridande bodskap? Mange vil hevde at økonomisk-rasjonelle og verdi-rasjonelle målsetjingar er to sider av same sak og at ein effektiv organisasjon må samordne og balansere desse.Spørsmålet er då korleis kommunale leiarar opplever å vere “god” i ein slik dobbel forstand. Har dei eit bevisst forhold til å vere underlagt ulike styringsideologiar? 9 Leiarar kan ha ulike preferansar knytt til desse rasjonalitetsformene. Ei leiargruppe i ei kommune er samansett av personar med ulik fag- og erfaringsbakgrunn. Gjennom sosialiseringsprosessar som utdanning og anna yrkeserfaring, har dei utvikla sine oppfatningar og perspektiv på leiing, kultur og organisasjon. Kva for implikasjonar kan dette ha for arbeidet med fellesverdiar? Med bakgrunn i dette har eg valt ut ei kommune som har hatt fokus på fellesverdiar. Eg vil gjennom intervju med leiarane finne ut korleis dei reflekterer kring dette. Med utgangspunkt i analyse av leiarane sine refleksjonar og teori på området vil eg drøfte føresetnadane for utvikling av fellesverdiar i ein kommunal kontekst.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.subjectkommunal administrasjonno_NO
dc.subjectkommuneadministrasjonno_NO
dc.subjectverdigrunnlagno_NO
dc.subjectstyringsideologino_NO
dc.subjectmålsettingno_NO
dc.subjectverksemdskulturno_NO
dc.subjectpolitisk styringno_NO
dc.subject.ddc352.3714
dc.titleFellesverdiar i ein kommunal kontekst. Pynt eller praktisk reiskap?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsi242no_NO
dc.source.pagenumber143no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record