Show simple item record

dc.contributor.authorHanche-Dalseth, Marte
dc.contributor.authorBergem, Randi
dc.contributor.authorAarflot, Unni
dc.date.accessioned2010-06-16T08:33:44Z
dc.date.available2010-06-16T08:33:44Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.isbn978-82-7692-298-1
dc.identifier.issn0805-6609
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153976
dc.description.abstractBusetjing av flyktningar i kommunane – ein studie blant kommunar i Møre og Romsdal Busetjing av flyktningar i kommunane er viktig arbeid, som også inneber utfordringar, som det å finne bustader som eignar seg, kunne gje burettleiing og arbeide tverrfagleg om bustadsosialt arbeid og planlegging. Møreforsking Volda har sett nærare på busetjing av flyktningar i kommunar i Møre og Romsdal. Målet med prosjektet Busetjing av flyktningar i kommunane, har vore å prøve å identifisere gode busetjingsstrategiar. Det er gjort gjennom å kartlegge korleis busetjingsarbeidet foregår, og å få belyst kva erfaringar og synspunkt tilsette i kommunane og flyktningar har når det gjeld busetjingsarbeidet. Prosjektet er finansiert av Husbanken, Region Midt-Norge. Studien viser mellom anna at: · Kommunane har store utfordringar når det gjeld tilgang på bustader til busetjing av flyktningar · Kunnskapen om, organiseringa og bruken av Husbanken sine verkemidlar er svært variabel · I bustadspørsmål er rolla til flyktningkonsulenten til dels uklar · Samarbeidet mellom aktørar/etatar i kommunane, knytt til bustadsosiale spørsmål, er lite formalisert, og i mange tilfelle tilfeldig · Burettleiing blant flyktninger er ein kritisk faktor, som i liten grad vert prioritert i kommunane · Det er stort behov for rettleiing av flyktningar i spørsmål om eventuelt kjøp av bustad · Generelt god arbeidsmarknad i ein kommune/region, betyr ikkje nødvendigvis ein god arbeidsmarknad for flyktningar · Sosiale nettverk er den årsaka som flyktningane sjølve legg mest vekt på i tilknyting til spørsmålet om å bli buande i eller flytte frå ein kommune · Det er i liten grad fokus på medverknad frå flyktningar når det gjeld bustad og busetjing i kommunane Med utgangspunkt i studien vert det gitt nokre tilrådingar, som er følgjande: · Meir informasjon og fleire kurs frå Husbanken si side overfor kommunane · Kommunane bør i større grad fokusere på innovative eigarskapsmodellar, til dømes ”shared ownership” · Fleire kommunar bør ta i bruk modellar som ”Fra å leie til å eie” · Meir forsknings- og utviklingsarbeid retta mot behovet og muligheitene for nye tilskotsordninger og eigarskapsmodellar · Større fokus på å kombinere startlån og bustadtilskot Busetjing av flyktningar i kommunane – ein studie blant kommunar i Møre og Romsdal Busetjing av flyktningar i kommunane er viktig arbeid, som også inneber utfordringar, som det å finne bustader som eignar seg, kunne gje burettleiing og arbeide tverrfagleg om bustadsosialt arbeid og planlegging. Møreforsking Volda har sett nærare på busetjing av flyktningar i kommunar i Møre og Romsdal. Målet med prosjektet Busetjing av flyktningar i kommunane, har vore å prøve å identifisere gode busetjingsstrategiar. Det er gjort gjennom å kartlegge korleis busetjingsarbeidet foregår, og å få belyst kva erfaringar og synspunkt tilsette i kommunane og flyktningar har når det gjeld busetjingsarbeidet. Prosjektet er finansiert av Husbanken, Region Midt-Norge. Studien viser mellom anna at: · Kommunane har store utfordringar når det gjeld tilgang på bustader til busetjing av flyktningar · Kunnskapen om, organiseringa og bruken av Husbanken sine verkemidlar er svært variabel · I bustadspørsmål er rolla til flyktningkonsulenten til dels uklar · Samarbeidet mellom aktørar/etatar i kommunane, knytt til bustadsosiale spørsmål, er lite formalisert, og i mange tilfelle tilfeldig · Burettleiing blant flyktninger er ein kritisk faktor, som i liten grad vert prioritert i kommunane · Det er stort behov for rettleiing av flyktningar i spørsmål om eventuelt kjøp av bustad · Generelt god arbeidsmarknad i ein kommune/region, betyr ikkje nødvendigvis ein god arbeidsmarknad for flyktningar · Sosiale nettverk er den årsaka som flyktningane sjølve legg mest vekt på i tilknyting til spørsmålet om å bli buande i eller flytte frå ein kommune · Det er i liten grad fokus på medverknad frå flyktningar når det gjeld bustad og busetjing i kommunane Med utgangspunkt i studien vert det gitt nokre tilrådingar, som er følgjande: · Meir informasjon og fleire kurs frå Husbanken si side overfor kommunane · Kommunane bør i større grad fokusere på innovative eigarskapsmodellar, til dømes ”shared ownership” · Fleire kommunar bør ta i bruk modellar som ”Fra å leie til å eie” · Meir forsknings- og utviklingsarbeid retta mot behovet og muligheitene for nye tilskotsordninger og eigarskapsmodellar · Større fokus på å kombinere startlån og bustadtilskot Busetjing av flyktningar i kommunane – ein studie blant kommunar i Møre og Romsdal Busetjing av flyktningar i kommunane er viktig arbeid, som også inneber utfordringar, som det å finne bustader som eignar seg, kunne gje burettleiing og arbeide tverrfagleg om bustadsosialt arbeid og planlegging. Møreforsking Volda har sett nærare på busetjing av flyktningar i kommunar i Møre og Romsdal. Målet med prosjektet Busetjing av flyktningar i kommunane, har vore å prøve å identifisere gode busetjingsstrategiar. Det er gjort gjennom å kartlegge korleis busetjingsarbeidet foregår, og å få belyst kva erfaringar og synspunkt tilsette i kommunane og flyktningar har når det gjeld busetjingsarbeidet. Prosjektet er finansiert av Husbanken, Region Midt-Norge. Studien viser mellom anna at: · Kommunane har store utfordringar når det gjeld tilgang på bustader til busetjing av flyktningar · Kunnskapen om, organiseringa og bruken av Husbanken sine verkemidlar er svært variabel · I bustadspørsmål er rolla til flyktningkonsulenten til dels uklar · Samarbeidet mellom aktørar/etatar i kommunane, knytt til bustadsosiale spørsmål, er lite formalisert, og i mange tilfelle tilfeldig · Burettleiing blant flyktninger er ein kritisk faktor, som i liten grad vert prioritert i kommunane · Det er stort behov for rettleiing av flyktningar i spørsmål om eventuelt kjøp av bustad · Generelt god arbeidsmarknad i ein kommune/region, betyr ikkje nødvendigvis ein god arbeidsmarknad for flyktningar · Sosiale nettverk er den årsaka som flyktningane sjølve legg mest vekt på i tilknyting til spørsmålet om å bli buande i eller flytte frå ein kommune · Det er i liten grad fokus på medverknad frå flyktningar når det gjeld bustad og busetjing i kommunane Med utgangspunkt i studien vert det gitt nokre tilrådingar, som er følgjande: · Meir informasjon og fleire kurs frå Husbanken si side overfor kommunane · Kommunane bør i større grad fokusere på innovative eigarskapsmodellar, til dømes ”shared ownership” · Fleire kommunar bør ta i bruk modellar som ”Fra å leie til å eie” · Meir forsknings- og utviklingsarbeid retta mot behovet og muligheitene for nye tilskotsordninger og eigarskapsmodellar · Større fokus på å kombinere startlån og bustadtilskotnno
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.relation.ispartofseriesArbeidsrapport; 238
dc.subjectflyktningaren_US
dc.subjectbusetjingen_US
dc.subjectflyktningepolitikken_US
dc.titleBosetting av flyktninger i kommunene : en studie blant bosettingskommuner i Møre og Romsdalen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record