Now showing items 23-42 of 138

  • Effektevaluering av INU-FSF. Effektar for regionen, kommunane og regionen 

   Dvergsdal, Geirmund; Yttredal, Else Ragni (Rapport nr. 47, Report, 2014)
   Denne rapporten omhandlar effektevaluering - undersøking av virkemiddelbruk og effektar. Effektevalueringa gjeld Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift (INU- FSF) ...
  • Eit spørsmål om verdiar, tillit og fleksibilitet 

   Yttredal, Else Ragni; Bakke, Gunnvor; Ouff, Susanne Moen; Bergem, Randi (Rapport nr. 55, Report, 2014)
   Samordning har vist seg å vere ein flaskehals i det bustadsosiale arbeidet for menneske med samtidig rusliding og psykisk liding. I rapporten er det identifisert faktorar i kommunane sitt bustadsosiale arbeid som hindrar ...
  • Ekstremsport, business og bulyst. Om samanhengen mellom ekstremsport, reiseliv og busetting 

   Yttredal, Else Ragni; Dvergsdal, Geirmund; Sigurdh, Fredrik; Bakke, Gunnvor Karita; Natvik, Anne (Rapport nr. 34, Report, 2012)
   Ekstremsportsarrangement på Vestlandet byggjer på unike kvalitetar og kunnskapar i sine lokalsamfunn. Samtidig appellerer dei til ei stor gruppe unge menneske. Dette gjer at arrangementa potensielt kan bidra til å ...
  • Evaluering av "Karriere Sogn og Fjordane" 

   Grimsrud, Gro Marit; Halvorsen, Lars Julius; Bergem, Randi (Rapport nr. 63, Report, 2015)
   Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite ...
  • Evaluering av forsøksordninga med kommunedelsutval i Ålesund kommune 

   Folkestad, Bjarte; Bjørdal, Fredric Holen; Sandvik, Elise Hjelle; Aarøe, Marthe Alnes (Rapport nr. 120, Report, 2023)
   Denne rapporten handlar om nærdemokrati. Gjennom ein analyse av ordninga med kommunedelsutval i Ålesund kommune ser me nærare på kva erfaringar som er gjort med ordninga kommunedelsutval i Ålesund kommune. Rapporten bygger ...
  • Flytting til og fra Rauma. En analyse av flytte- og boligmotiv hos innflyttere og utflyttere 

   Grimsrud, Gro Marit (Rapport nr. 42, Report, 2013)
   Rapporten er basert på to spørreundersøkelser. En blant folk som har flyttet fra Rauma de siste 5 år, og en blant de som har flyttet til Rauma de siste 5 år. Formålet med analysen var å gi Rauma kommune et grunnlag for å ...
  • Forbruk blant besøkende til Geirangerområdet 

   Yttredal, Else Ragni; Homlong, Nathalie (Rapport nr. 93, Report, 2019)
   Denne rapporten er en delleveranse inn i forskningsprosjektet SUSTRANS «Sustainable transportation in rural tourism pressure areas» som har som mål å utvikle metoder for å vurdere transportsystemer i rurale turistområder ...
  • Fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar 

   Krumsvik, Erlend; Lie, Kjetil (Rapport nr. 17, Report, 2011)
   Møreforsking og Telemarksforsking har i samarbeid sett på fordelar og ulemper ved kommunesamanslåing av Volda og Ørsta kommunar. Områda samfunnsutvikling, økonomi, tenesteleveranse og strategisk fusjonsprosess er omfatta ...
  • Forskarblikk på Barneblikk. Statusvurdering 2018 

   Dahl, Silje Louise; Stokken, Roar (Rapport nr. 88, Report, 2018)
   Barneblikksatsinga og høgskulane i Volda og Molde har inngått ein samarbeidsavtale med tre målsetjingar: å skape kunnskap som er relevant for alle partane, styrke samarbeidet mellom Barneblikksatsinga og høgskulane, og ...
  • Forskerblikk på Tverrfaglig helsestasjon i Kristiansund 

   Stokken, Roar; Andenes, Ellen; Hoemsnes, Helene; Dahl, Silje Louise (Rapport nr. 89, Report, 2019)
   Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kristiansund kommune, Enhet barn, familie og helse. Høgskulen i Volda har gjennomført evaluering av prosjektet «Barn av barnevernsforeldre» i samsvar med avtale inngått 29.05.2018. ...
  • Fra Syria til det norske hus. Følgeevalueringen av prosjektet “NordicID” - fra sandaler til beksømsko 

   Halvorsen, Lars Julius; Fondevik, Birgitte; Hareide, Lidun; Anderson, Sarah (Rapport nr. 81, Report, 2017)
   Formålet med denne rapporten er å presentere resultatene fra en følgeevaluering av FoU-prosjektet "NordicID - fra sandaler til beksømsko". Prosjektet er et samarbeid mellom to kommuner, gründerne Nordic Senter og Nordic ...
  • Fundamentet er lagt. Boligsosialt utviklingsprogram. Delrapport 2011 

   Bergem, Randi; Yttredal, Else Ragni; Hanche-Olsen, Marte (Rapport nr. 25, Report, 2012)
   For å bedre Husbankens samhandling med kommunene og å bedre vilkårene for vanskeligstilte på boligmarkedet har Husbanken region øst satt i verk Boligsosialt utviklingsprogram. 14 kommuner (Oslo representert med fire bydeler) ...
  • Fylkeskommunens ansvar og oppgaver i regionalt folkehelsearbeid 

   Halvorsen, Lars Julius; Kårstein, Asbjørn; Bergem, Randi (Rapport nr. 73, Report, 2016)
   Rapporten er skrevet på oppdrag for Helsedirektoratet som ønsker å bruke rapporten inn mot fylkesmennene og fylkeskommunene. Planleggere og folkehelserådgivere er viktige målgrupper. Rapporten gir en oversikt over ...
  • Har kampanjen Ung & engasjert gitt høyere valgdeltakelse i 2011? 

   Høst, Sigurd (Rapport nr. 44, Report, 2013)
   Denne rapporten er en del av en større evaluering av kampanjen Ung & engasjert som Landslaget for lokalaviser (LLA) gjennomførte før lokalvalget i 2011. Målet var å stimulere til bedre og mer engasjerende lokaljournalistikk, ...
  • Eit heilskapleg tilbod. Evaluering av metodeutviklingsprosjektet "Arbeidsretta rehabilitering" ved Brisk kompetansesenter 

   Båtevik, Finn Ove; Natvig, Anne; Bakke, Gunnvor; Bergem, Randi (Rapport nr. 46, Report, 2014)
   Rapporten "Eit heilskapleg tilbod" er basert på ei følgjeevaluering av metodeutviklingsprosjektet Arbeidsretta rehabilitering. Tilbodet er lagt til rette for at fleire sjukmelde kan få eit arbeidsretta helse- og ...
  • Helsefremmande nærmiljø og lokalsamfunn. Evaluering av Nærmiljøprosjektet i Møre og Romsdal. 

   Bergem, Randi (Rapport nr. 94, Report, 2019)
   På oppdrag for Møre og Romsdal fylkeskommune, har Høgskulen i Volda evaluert prosjektet Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse (Nærmiljøprosjektet). Helsedirektoratet har initiert ...
  • Hva betyr kjønn og kompetanse for hva fiskere gjør når de går i land? En kartlegging av hvorfor kvinner og menn forlater fiskeflåten og hvor attraktiv fiskerikompetansen er på land 

   Grimsrud, Gro Marit; Nystrand, Bjørn Tore; Otterlei, Kvalsund Lovise (Rapport nr. 66, Report, 2015)
   På bakgrunn av en spørreundersøkelse rettet mot fiskere som har «gått i land» i perioden 2003-2013, fant vi at det er betydelige forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder sluttårsak og hva de gjør etter de har ...
  • Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon. Når standardiserte tilbod ikkje strekk til? 

   Dvergsdal, Geirmund; Båtevik, Finn Ove; Aarset, Margrethe Eikrem (Rapport nr. 33, Report, 2012)
   Inn på tunet blir brukt i om lag 50 prosent av kommunane i dag, men ordninga har eit relativt lite omfang målt i tal brukarar og tal leverandørar. Kommunane har positive erfaringar med ordninga, noko som i hovudsak skuldast ...
  • Inn på tunet. Innovative dagaktivitetstilbod til personar med demens? 

   Egset, Anne-Sofie; Straume, Kjersti; Giskeødegård, Marte Fanneløb (Rapport nr. 70, Report, 2015)
   Dette er ein sluttrapport for prosjektet «Inn på tunet – Innovative dagaktivitetstilbod for personar med demens?». Prosjektet har vore finansiert av Regionalt Forskingsfond Midt. Prosjektet er eit samarbeid mellom Møreforsking, ...
  • Innholdsanalyse av 12 riksdekkende nyhets- og aktualitetsmedier, utgivelsesåret 2022 

   Halvorsen, Lars J.; Bjerke, Paul; Aker, Tone Kristin (Rapport nr. 121, Report, 2023)
   Rapporten Innholdsanalyse av 12 riksdekkende nyhets- og aktualitetsmedier, utgivelsesåret 2022, er basert på et oppdrag for Medietilsynet. Hensikten med undersøkelsen har vært å kartlegge innholdet og diskutere skillelinjer ...