Show simple item record

dc.contributor.advisorAschim, Anders
dc.contributor.authorHeggen, Lene
dc.date.accessioned2016-06-29T12:28:25Z
dc.date.available2016-06-29T12:28:25Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2394745
dc.description.abstractSummary This thesis is a qualitative study in a hermeneutical tradition and looks at how the participants in the current nature-nurture debate uses history in their argumentation for or against a biological perspective in social science. Especially historical incidents such as social Darwinism and eugenics tend to pop up where one wants to warn against such a perspective (biological), but also other historical incidents are used. Some to justify one`s own position, some in a more scientific manner where the goal is to find “objective” truths. The thesis also takes the reader through the historical meeting between natural science and social science, which sets the contexts and enables the reader to reflect over the uses of history present in the analysis. It also sets the scene in a psychological way, were terms such as ethnocentrism and certain kinds of biases are essential, these have relevance for the perspective inspired by Pierre Bourdieu`s field theory. This perspective looks at which form of history-use has a conservative effect on the scientific field. It not only singles out who might be sitting on a dominant position, but also who can be said to be the dominated ones, and which strategies is taken in use. The perspective is based on the book Science of science and reflexivity (2007). The main analysis however, is based on Klas Göran Karlsson`s typology, which identifies seven different types of uses (not all has relevance for the selected object of analysis). These types can sometimes overlap, or be mutually exclusive. The typology focus on which motive the user has, and which function the use has, on both an individual and a social level. Motive such as construction of meaning, discover truth or illustrating a possible scenario, and functions such as legitimizing, verification, politicization are central elements in the analysis. The object of study is mainly three panels of debate, which addresses the subjects “the equality paradox”, “race” and “social class”. All based on a television series aired in 2010 on the Norwegian channel NRK. Most participants are social scientist. Once analyzed within the frames of Karlsson`s typology, the findings is linked to the Bourdieuinspired perspective, which shows that the participants in dominating position tend to have an ideological and a political-pedagogical use of history while the dominated ones tend to have mostly a scientific use. This conclusion not only supports the overall field theory of Bourdieu, but also the ingroup-outgroup theory used in human behavioural ecology, both claiming that the fights in any field are fights about keeping ones relevance.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgaven ser på hvordan deltakerne i dagens arv og miljø debatt bruker historie i argumentasjonen for eller imot et biologisk perspektiv i samfunnsvitenskapen. Særlig historiske hendelser som sosialdarwinisme og eugenikk dukker opp som advarsel mot et slikt perspektiv (biologisk), men også andre historiske hendelser blir brukt. Noen for å legitimere egen posisjon, andre i et mer «vitenskapelig» formål hvis hensikt er å oppnå en «objektiv» sannhet. Analysen er kvalitativ med rot i hermeneutisk tradisjon. Oppgaven tar leseren gjennom det historiske møtet mellom naturvitenskapen og samfunnsvitenskapen, dette setter analysen i kontekst og gir leseren en mulighet til å reflektere over den historiebruken som kommer frem hos studieobjektet. Den setter også scenen på et psykologisk plan, hvor etnosentrisme og ulike former for bias er essensielle. Disse er relevante for perspektivet inspirert av Pierre Bourdieus feltteori, som tar for seg historiebruk som har konserverende effekt på feltet. Dette perspektivet skiller ikke bare ut dominerende posisjoner men også de dominerte, samt hvilke strategier som blir tatt i bruk. Perspektivet bygger på boken Viten om viten og refleksivitet (2007). Hovedanalysen er for øvrig basert på Klas Göran Karlssons typologi, som identifiserer syv ulike former for historiebruk (ikke alle er relevante for oppgavens studieobjekt). Disse formene kan noen ganger overlappe hverandre, men også utelukke hverandre. Typologien fokuserer på hvilke motiver brukeren har og hvilke funksjon bruken har, både på et individuelt nivå og et samfunnsnivå. Motiver som blant annet å konstruere mening, oppdage sannhet eller illustrere mulige scenarier, samt funksjoner som legitimering, verifisering og politisering er sentrale elementer man finner igjen i analysen. Studieobjektet er hovedsakelig tre paneldebatter som tar for seg temaene «likestillingsparadokset», «rase» og «klasse», alle basert på NRK-serien Hjernevask i 2010. De fleste av deltakerne er samfunnsvitere. Funnene fra denne analysen blir satt i forbindelse med det Bourdieu-inspirerte perspektivet, og viser at deltakere i en dominerende posisjon har en tendens til å bruke ideologisk og politiskpedagogisk historiebruk. De dominerte derimot bruker i størst grad et vitenskapelig historiebruk. Denne konklusjonen støtter både Bourdieus felt teori og inngruppe - utgruppe teorien som man tar i bruk i human atferdsøkologi, hvor begge hevder at kampen i et felt dreier seg om kampen om å forbli aktuell.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjecthistoriebruknb_NO
dc.subjectarv og miljønb_NO
dc.subjectbiologismenb_NO
dc.subjectvitskapshistorienn_NO
dc.subjectsamfunnsvitskapnn_NO
dc.subjectnaturvitskapnn_NO
dc.subject.ddc306.45
dc.subject.ddc001.03
dc.subject.ddc907.2
dc.title"Det var en gang et menneske … ". En kvalitativ analyse av historiebruk i dagens debatt om arv og miljønb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160::History of ideas: 162nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060::Other cultural science: 069nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070::Other history: 089nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record