Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRemseth, Anniken Standal
dc.coverage.spatialNorway. Møre og Romsdalnb_NO
dc.date.accessioned2018-07-19T10:39:33Z
dc.date.available2018-07-19T10:39:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2506112
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å se hvordan samhandlingsavtalene blir realisert i Helse Møre og Romsdal som organisasjon, med spesialet fokus på sengepostene hvor beslutningene settes ut i livet og blir realisert i praksis. Oppgaven har også som formål å bidra til økt oppmerksomhet på samhandling og hva som fremmer god samhandling. Oppgaven bygger på kvalitativ vitenskapsmetode, med et fenomenologisk perspektiv hvor gruppeintervju av sykepleierne som arbeider i sengeposter i helseforetaket, er benyttet som verktøy i datainnsamlingen. Det ble våren 2016 gjennomført to gruppeintervju med til sammen tolv sykepleiere som arbeider i medisinske og kirurgiske sengeposter i helseforetaket. Den teoretiske referanserammen rundt undersøkelsen, er teorier om iverksetting og kulturforskjeller mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Funn i undersøkelsen viser at iverksetting av samhandlingsavtalene i Helse Møre og Romsdal er preget av manglende kunnskaper om innholdet i avtalene blant sykepleierne i sengepostene. Kunnskapene de har tilegnet seg om avtalens innhold, er langt på vei kommet som følge av kommunikasjon og samarbeid med kommunehelsetjenesten og i mye mindre grad gjennom informasjon og kommunikasjon innad i foretaket som organisasjon. Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har både ulik organisering og ulik kultur. Disse ulikhetene kommer til syne i den daglige samhandlingen mellom partene. Realiseringen av avtalene har hatt en beslutningsorienterende tilnærming, hvor beslutninger er tatt av ledelsen mens de som skal gjennomføre disse beslutningene er i sykehusets operative kjerne, sengepostene. Funnene fra denne undersøkelsen kan benyttes for å fremme god samhandling både internt i helseforetaket og eksternt i den daglige kontakten med kommunene. Funnene kan også benyttes i planleggingen av andre lignende prosjekt hvor vedtak besluttet i ledelsen skal settes ut i livet av andre, og hvor en tilstreber å unngå samme utfordringene som innføringen av samhandlingsavtalene medførte.nb_NO
dc.description.abstractSummary During spring 2016 two group interviews were conducted with twelve nurses working in medical and surgical wards in the hospital trust. The theoretical framework were theories concerning the initiation and cultural differences between municipal and specialist health care. The findings show that the implementation of cooperation agreements in Helse Møre og Romsdal is characterized by lack of knowledge about the contents of the agreements among the nurses in the wards. The knowledge they have acquired about the agreement content, is largely come as a result of communication and collaboration with community health and to a much lesser extent through information and communication within the company as an organization. The municipal health services and specialist health services have both different organization and a different culture. These differences appear in the daily interaction. The findings from this study can be used to promote good interaction both within the health authority and externally in the daily contact with municipalities. The findings may also be used in planning of other similar projects, and where one strives to avoid the same challenges as the introduction of collaboration agreements entaileden
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectsamhandlingsreformann_NO
dc.subjecthelseforetaknn_NO
dc.subjectkommunehelsetenestann_NO
dc.subjectsjukepleiararnn_NO
dc.subjectorganisasjonsstrukturnn_NO
dc.subjectorganisasjonskulturnn_NO
dc.titleSamhandlingsreformen og samhandlingsavtaler. En studie om iverksettelse av avtalenenb_NO
dc.title.alternativeSamhandling mellom sykehus og kommune. Faktorer som fremmer og hemmer samhandling, sett fra sykepleiernes sidenb_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806nb_NO
dc.source.pagenumber112nb_NO
dc.relation.projectNSD 47456nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel