Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkogerbø, Eli
dc.contributor.authorPilskog, Veronica Kvalen
dc.coverage.spatialHarpefossen. - Eid municipality. - Sogn og Fjordane county. - Norwayen
dc.coverage.temporal2007-2019
dc.date.accessioned2020-01-14T14:00:53Z
dc.date.available2020-01-14T14:00:53Z
dc.date.issued2019-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2636233
dc.description.abstractThis thesis aims to study the political process behind the establishment of a trial arrangement with catskiing at Harpefossen ski resort in Eid municipality. The study looks at how the process has degenerated from the vision of offering catskiing commercially was created, to Eid municipality was pointed out as one of six municipalities to participate in a experiment with snow cat for catskiing. Furthermore, I will look at factors that have been important for the drive and the final result. This provides the basis for answering the main research question: ​How have the actors in the case of catskiing at Harpefossen ski resort in Eid municipality worked to ensure political support and what factors have been decisive for the breakthrough of the trial arrangement? The empirical material relies on five qualitative interviews and analysis of several relevant documents. In the theoretical framework I mainly look at strategic political communication. Especially Binderkrantz’s (2005) strategies for political influence has been important. Furthermore, I have benefited from Bourdieu's (1984) forms of capital in order to discover whether the actors' resources had an influence on access to the political arenas and thus the choice of strategies for influence. The results from this study show that there are three main factors that were decisive for the breakthrough of the trial arrangement for catskiing. The first and most obvious factor is that the politicians believed in catskiing as product and had the stayer ability to work for the case. The other factor is the amount of specific capital which the actors had access to These resources function as door-openers to influence the political arenas. The third factor is the process, which has been going on for a long time, that has been characterized by a number of coincidences and lucken
dc.description.abstractI denne masteroppgåva ser eg nærare på den politiske prosessen bak etablering av ei forsøksordning med catskiing ved Harpefossen skisenter i Eid kommune. Studien ser på korleis prosessen har utarta seg frå visjonen om å tilby catskiing kommersielt vart skapt til Eid kommune vart peika ut som ein av seks kommunar til å delta i eit forsøk med kommunale beltebilløyper for catskiing. Vidare undersøker eg kva faktorar som har vore viktige for framdrifta og det endelege resultatet. Dette gir grunnlag for å svare på problemstillinga: Korleis har aktørane i saka om catskiing ved Harpefossen skisenter i Eid kommune arbeidd for å sikre seg politisk støtte og kva faktorar har vore avgjerande for gjennomslaget av forsøket? Empirien til studien er henta frå fem kvalitative intervju og dokumentanalyse av ei rekkje relevante dokument. I det teoretiske rammeverket tek eg for meg strategisk politisk kommunikasjon. Det blir særleg sett på Binderkrantz (2005) sine strategiar for politisk påverknad. Vidare har eg nytta meg av Bourdieu (1984) sine former for kapital for å avdekke om aktørane sine ressursar har påverka tilgangen til dei politiske arenaene og dermed val av strategiar for påverknad. Resultat frå studien viser at det særleg er tre faktorar som var avgjerande for gjennomslaget av forsøksordninga for catskiing. Den første og mest tydelege faktoren er at politikarane hadde tru på catskiing som reiselivsprodukt og stayerevne til å arbeide for saka. Den andre faktoren handlar om mengda av bestemte kapitalformer som aktørane hadde tilgang på. Desse ressursane fungerte som døropnarar til å påverke dei politiske arenane. Den tredje faktoren er at prosessen som har gått over lang tid har vore prega av ein rekke tilfeldigheiter og flaksnn_NO
dc.language.isonno
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleKampen om catskiing - frå visjon til realitet. Ein studie av den politiske prosessen bak etablering av ei forsøksordning med catskiing ved Harpefossen skisenter i Eid kommune.nn_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderForfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Medievitenskap og journalistikk: 310nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Landskapsplanlegging: 236nb_NO
dc.source.pagenumber86
dc.relation.projectNSD 541407


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel