Show simple item record

dc.contributor.advisorMyklebust, Randi
dc.contributor.authorDarie, Daniela-Alina
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-07-13T08:15:21Z
dc.date.available2020-07-13T08:15:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663868
dc.description.abstractI denne oppgaven er søkelyst rettet mot minoritetsspråklige foreldres erfaringer fra ogforventninger til skole-hjem-samarbeid. Mer spesifikt var studien rettet mot å utforske foreldrenes oppfatninger og forventninger med hensyn til aspekter som deres forhold til lærerne og skolen. Studien undersøkte også foreldrenes perspektiver med hensyn til kommunikasjonen med skolen og foreldremedvirkning, og i hvilken grad det ble sikret felleskap. Bakgrunn: Valg av tema er begrunnet med at godt samarbeid mellom skole og hjem vil kunne være av stor betydning for minoritetsspråklige elevers skoleprestasjoner i den norske skolen, og at det av den grunn er viktig at skolen etablerer et godt samarbeid med minoritetsspråklige foreldre, selv om det kan knytte seg noen utfordringer og barrierer til foreldrenes minoritetssituasjon. Med utgangspunkt i at det er lettere å gjøre en god jobb når man vet hva som forventes ble prosjektets problemstilling følgende: Hvilke erfaringer og forventninger har minoritetsspråklige foreldre til skole- hjem-samarbeid? Metode: Prosjektets problemstilling vektlegger begrepene erfaring og forventning. Det har derfor vært hensiktsmessig med en hermeneutisk tilnærming. Ved kvalitative intervju som datainnsamlingsmetode har jeg intervjuet seks minoritetsspråklige foreldre som har delt avsine opplevelser og erfaringer fra samarbeid med den norske skolen. Gjennom å benytte et teoretisk perspektiv om betydning for dialog, medvirkning og samhandling, og den sterke makt kulturen har, drøfter oppgaven konkrete erfaringer på nye utfordringer minoritetsspråklige foreldre opplever i møte med lærere. Slik bidrar oppgaven med nye tanker og refleksjoner om hva som i større grad bør løftes frem og vektlegges i samarbeidsrelasjonen mellom skole og minoritetsspråklige foreldre som har stor betydning for barns læring og utvikling. Resultater: Denne undersøkelsen viser at minoritetsspråklige foreldrene opplever et tilfredsstillende forhold til lærerne, men samtidig erfarer de spenningsområder innen spesifikk områder som språk og kommunikasjon, verdikonflikter og kulturell avstand i samarbeidet med skolen. All denne splittet samarbeidsformen kan sannsynligvis være på grunn av utdanningsprofilen til deltakerne. Denne studien gir også innsikt i hva som er minoritetsspråklige foreldrenes forventninger til skole-hjem-samarbeid. Disse innebærer et primært behov for gjensidig kommunikasjon og visse prinsipper å bli respektert, spesielt opplevelse av gjensidig mening og innflytelse, bedre informasjonsutveksling, anerkjennelse og bruk av ressurser. Konkretisering av forventninger til minoritetsspråklige foreldre er et nødvendig utgangspunkt for et godt skole-hjem-samarbeid. Til slutt kan det hevdes at den lille utvalgsstørrelsen på seks minoritetsspråklige foreldre ikke legger vekt for å generalisere funnene for alle foreldrene med minoritetsbakgrunn. Likevel, har denne studien bidratt til å belyse minoritetsspråklige foreldrenes perspektiver om partnerskapet med skolen.nb_NO
dc.description.abstractSummary The main purpose of this study was to examine the parents’ perspectives on school andminority family cooperation. More specifically, the study was aimed to explore parents’ perceptions with regards to aspects such as their relationship with the teachers and the school. The study also examined parents’ perspectives with regards to their communication with school authorities and to what extent parents volunteered and collaborated in school programs. Background: The choice of theme is based on that good cooperation between home and school can be of great importance for minority pupils' school performance in the Norwegian school and therefore it is important that the school establishes good cooperation with minority parents, although it can relate some challenges and barriers to the parents' minority situation.On the basis that it is easier to do a good job when you know what is expected, the project'sproblem became the following: What experiences and expectations do minority parents have for school-home collaboration? Method: The project's issue emphasizes the concepts of experience and expectation. A phenomenological and hermeneutic approach has therefore been appropriate. In qualitative interviews as a data collection method I have interviewed six minority parents who have shared their experiences and experiences from collaboration with the Norwegian school. By using a theoretical perspective on the importance of dialogue, participation and interaction and the strong power of culture, the thesis discusses concrete experiences on new challenges that minority parents experience in meeting the school staff. In this way, the task contributes with new thoughts and reflections on what should be highlighted and emphasized to extent in relation to competence development in general, and in practice, regarding the statutorycooperation relationship between school and minority parents which is of great importance for children's learning and development. Results: This survey shows that minority parents experience a satisfactory relationship with the teachers, but at the same time they experience areas of tension in specific areas such as language and communication, conflicts of value and cultural distance in collaboration with the school. All this divisive form of cooperation is likely to be due to the educational profile of the participants. This study also provides insight into what are the minority parents' expectations of school-home cooperation. These imply a primary need for mutual communication and certain principles to be respected, especially the perception of mutual meaning and influence, better information exchange, recognition and use of resources. Concretizing expectations of minority parents is a necessary starting point for a good schoolhome collaboration Finally, it can be argued that the small sample size of six minority parents does not lend to generalize the findings for all parents with minority backgrounds. Nevertheless, this study hasto a certain extent help to shed some lights on minority parents' perspectives on partnership with the school.en_US
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleMinoritetsspråklige foreldres erfaringer fra og forventninger til skole-hjem-samarbeidnb_NO
dc.title.alternativeHvilke erfaringer og forventninger har minoritetsspråklige foreldre til skole- hjem samarbeid?nb_NO
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderforfatterennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber104en_US
dc.relation.projectNSD 832428


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record