Show simple item record

dc.contributor.authorThorbjørnsen, Helene Kristiansen
dc.date.accessioned2021-07-05T08:31:42Z
dc.date.available2021-07-05T08:31:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763302
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om voldsutøvende menn, og om hvordan økt kunnskap om utviklingsteori blant sosialarbeidere kan øke kvaliteten på arbeidet med voldsutøvende menn som selv har blitt utsatt for vold i barndommen. Opplevelser av vold i barndom er en sterk medvirkende faktor for å selv bli voldsutøver i voksen alder. Målet med oppgaven har vært å forklare sammenhengen mellom voldsopplevelser i barndom og psykologisk utvikling, og videre forklare sammenheng mellom psykologisk utvikling og voldsutøvelse som voksen. Til sist drøftes det rundt hvilke hjelpetiltak som kan redusere sjansen for voldsutøvelse som voksen. Drøftingen rundt disse fokusområdene skal besvare følgende problemstilling: Hvordan kan kunnskap om utviklingsteori bedre kvaliteten i tjenestene? For å besvare problemstillingen har jeg benyttet meg av teori om vold basert på Per Isdals arbeid hos ATV, og teorier fra utviklingspsykologien; toleransevindu og sosial læringsteori. Jeg har også benyttet meg av tre ulike forskningsartikler på feltet. Vold i nære relasjoner sett i lys fra et utviklingspsykologisk perspektiv har jeg forstått er et komplekst felt, og det vil derfor være mange faktorer som kan ha innvirkning på hvordan den psykologiske utviklingen påvirkes, og om dette resulterer i en voldsutøvende voksen. Jeg har likevel valgt å ta for meg to teorier som er relativt dekkende, og som man kan få godt bruk for i arbeid med voldsutøvende brukere i det sosialfaglige feltet. Konkrete hjelpetiltak i tjenestene er det allikevel vanskelig å konkludere ettersom de må tilpasses den enkelte brukers ønsker og evne. Økt kompetanse kan allikevel bidra til å lettere vise forståelse for situasjonen til bruker, og dermed arbeide seg frem til fungerende tiltak for den enkelte. Nøkkelord: vold i nære relasjoner, partnervold, voldsutøver, utviklingsteori, psykologisk utvikling, toleransevindu, sosial læringsteorien_US
dc.description.abstractAbstract This thesis is about violent men, and about how increased knowledge about development theory among social workers can increase the quality of the work done with violent men, who themselves have been exposed to violence in their childhood. Experiences of violence in childhood can be a strong contributing factor to becoming an abuse perpetrator in adulthood. The aim of the thesis has been to explain the connection between experiences of violence in childhood and psychological development, and further explain the connection between psychological development and the use of violence as an adult. Finally, it is discussed which help measures can reduce the chance of using violence as an adult. The discussion around these focus areas should answer the following thesis question: How can knowledge of development theory improve the quality of services? To answer the thesis question, I have used theory of violence based on Per Isdal’s work at ATV, and theories from development psychology; tolerance window and social learning theory. I have also used three different research articles in the field. Violence in close relationships seen in the light of a developmental psychological perspective, I have understood is a complex field, and there will therefore be many factors that can affect how the psychological development is affected, and whether this results in an abusive adult. Nevertheless, I have chosen to consider two theories that are relatively comprehensive, and which can be put to good use in work with violent users in the social sciences. Concrete help measures in the services are nevertheless difficult to conclude as they must be adapted to the individual user’s wishes and ability. Increased competence can nevertheless help to show understanding of the user’s situation more easily, and thus work towards functional measures for the individual. Keywords: violence in close relationships, partner violence, perpetrator, development theory, psychological development, tolerance window, social learning theoryen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectvolden_US
dc.subjectnære relasjoneren_US
dc.subjectpartnervolden_US
dc.subjectvoldsutøveren_US
dc.subjectutviklingsteorien_US
dc.subjectpsykologisk utviklingen_US
dc.subjecttoleransevinduen_US
dc.subjectsosial læringsteorien_US
dc.titleVold i nære relasjoner. Hvordan kan kunnskap om utviklingsteori bidra til å bedre kvaliteten i tjenestene?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber31en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record