Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRemøy, Anne-Karino_NO
dc.contributor.authorGodheim, Ann Helen Rekdalno_NO
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-08-23T12:06:39Z
dc.date.available2021-08-23T12:06:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2770771
dc.description.abstractAbstract This study revolves around the work with life skills for pupils with Asperger syndrome. Life skills is a new theme in school og should apply to all pupils, but the guidelines that are given do not say much about how the school or the teachers should work with this theme. It does not say anything either about children with special needs and how to take care of them in this work. The research question in this study has been: How do teachers work with the theme life skills for pupils with Asperger syndrome in primary school? I have used the following reserach question to further invastigate the issue: How do teachers work with thoughts, feelings and relations for pupils with Asperger syndrome? The method used to answer the research question is a qualitative method, with focus group interviews. The focus group interviews were conducted using vignettes, which means that the informants got a fictitius history to discuss, and share experiences and opinions about. The theoretical framework for this study in mainly taken from the theoretical constructs of life skills and Asperger syndrome, and also government documents. Since the study looks at thoughts, feelings and relations within life skills, it became natural to senter the theory around this themes. Teachers work is a important part of this study, and the theory and researh question has been seen in the context of the Norwegian school’s goal of having an inclusive school. he data material in the study consists of two focus group interviews, with four informants in each focus group. The results from the data materials is divided into four categories. The first result is relations and the meaning relations to the teacher and peers have for the pupils. The second result covers thoughts and feelings, and how to work with these themes. The third is about how teachers arrange the teaching for the pupils. The last result is the teachers competence and what meaning that has for pupils learning outcomes and knowledge development. The results and discussion in this study gives an insight in how to work with life skills in school and which challenges this work can have for pupils with Asperger syndrome. It opens for further research that can give more knowledge about the theme.en_US
dc.description.abstractSammendrag Denne studien handler om arbeid med livsmestring for elever med Asperger syndrom. Livsmestring er et nytt tema i skolen og skal gjelde for alle elever, men i føringene som blir gitt står det lite om hvordan skolen og lærerne skal jobbe med temaet. Det står heller ikke noe om barn med særskilte behov og hvordan ivareta de i dette arbeidet. Problemstillingen i denne studien har vært: «Hvordan arbeider lærere med temaet livsmestring for elever med Asperger syndrom i barneskolen?» I tillegg har jeg benyttet med av følgende forskningsspørsmål for å ytterligere belyse problemstillingen: - Hvordan arbeider lærerne med tanker, følelser og relasjoner for elever med Asperger syndrom? Metoden som ble brukt for å svare på problemstillingen er en kvalitativ metode, med fokusgruppeintervju. Fokusgruppeintervju ble gjennomført ved bruk av vignetter, som vil si at informantene fikk en fiktiv, praksisnær historie som de skulle diskutere rundt og dele erfaringer og meninger. Det teoretiske rammeverket for studien er hovedsakelig hentet fra de teoretiske begrepene livsmestring og Asperger syndrom, samt ulike styringsdokumenter. Siden oppgaven tar for seg tanker, følelser og relasjoner innenfor livsmestring, ble det naturlig å legge opp teorien deretter. Lærerens arbeid er en viktig del av oppgaven, og teorien og problemstillingen er sett i sammenheng med skolens mål om å ha en inkluderende fellesskole. Datamaterialet i denne studien er satt sammen av to fokusgruppeintervju, med fire informanter i hver fokusgruppe. Funnene fra datamaterialet er delt i fire hovedkategorier. Det første funnet handler om relasjoner og hvilken betydning relasjonen til læreren og medelever har. Det andre funnet handler om tanker og følelser, og hvordan det blir arbeidet med disse temaene. Det tredje funnet handler om tilretteleggingen lærerne må gjøre i undervisningen for elevene. Det siste funnet handler om kompetansen til lærerne og hvilken betydning det har for elevenes læringsutbytte og utvikling av kunnskap. Resultatene og drøftingen i denne studien gir et innblikk i hvordan det går an å arbeide med livsmestring i skolen og hvilke utfordringer arbeidet kan ha for elever med Asperger syndrom. Det åpner også opp for videre forskning som kan gi mer kunnskap om denne tematikkennb_NO
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleEn kvalitativ studie om lærerens arbeid med livsmestring for elever med Asperger syndromnb_NO
dc.title.alternativeHow do teachers work with the theme life skills for pupils with Asperger syndrome in primary school?en_US
dc.title.alternativeHvordan arbeider lærere med temaet livsmestring for elever med Asperger syndrom i barneskolen?nb_NO
dc.title.alternativeElever med asperger syndrom og livsmestring i skolennb_NO
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber96en_US
dc.relation.projectNSD 673978


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel