Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorLande, Olivia Skorpen
dc.date.accessioned2015-03-13T07:36:09Z
dc.date.available2015-03-13T07:36:09Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/279115
dc.description.abstractSummary The situation for high-achieving students in Norwegian schools is a recurrent theme in media and in political debates, but not much research exist on the topic in a Norwegian context. I have chosen to approach this topic by studying the assessment given to these students through the research question: “What is the content and function of the formative assessment given in student-teacher conferences to high-achieving high school students?” This thesis seeks to investigate what is emphasized in the conferences, how the students experience this and what implications it might have for their academic development. The theoretical framework of this thesis includes theory and research on assessment and feedback (e.g. Black & Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007) and the role of studentteacher conferences in formative assessment (e.g. Dysthe, 2008; Sjøbakken, 2012). Additional relational perspectives on student-teacher conferences are also presented (e.g. Pianta, 1999). Various concepts of abilities and achievement are discussed and a theory of development of academic abilities is presented (Gagné, 2010). Qualitative data was collected through a research design combining participant observation, qualitative interviews and document analysis. Seven student-teacher-conferences were observed, students and teachers were interviewed following the conferences and documents used in the conferences were collected for analyses. Findings indicate that retrospective and prospective feedback given to students identifies strengths and weaknesses of their previous and current performance and of ways to improve. Important features of student-teacher conferences in this respect were good studentteacher relations and the linking of previous feedback and achievements in the students’ assessment history. Students in the sample are highly motivated and set high standards, and information regarding the possibility of receiving certain grades is of particular importance to them. Thus assessment has an important function for their continuing motivation and work habits. Student motivation seems related to the perceived relevance of the school subject to the fulfillment of their future dreams. Findings indicate that good student-teacher relationships are important aspects of the perceived quality and usefulness of the feedback as seen by students. Teachers also tend to give more detailed feedback to highly motivated students.nb_NO
dc.description.abstractOppsummering Fagleg sterke elevar sin situasjon i norsk skule er eit tema som er mykje omtala i media og drøfta politisk, men det fins relativt lite norsk forsking på området. Eg har valt å nærme meg denne tematikken ved å studere undervegsvurderinga for desse elevane gjennom problemstillinga: Kva innhald og funksjon har undervegsvurderinga i elevsamtalen for fagleg sterke elevar i vidaregåande skule? Føremålet med dette mastergradsprosjektet er å undersøkje kva som vert vektlagt i elevsamtalene, korleis elevane opplever dette, og kva denne elevsamtalen kan bety for det vidare arbeidet. Eg ynskjer gjennom dette å utvikle forståing for samspelet mellom lærarane sine tilbakemeldingar og elevane si faglege utvikling. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg mellom anna på teori og forsking om undervegsvurdering og tilbakemelding (m.a. Black & Wiliam, 1998; Hattie & Timperley, 2007) og elevsamtalen si rolle i undervegsvurderinga (m.a. Dysthe, 2008; Sjøbakken, 2012). Elevsamtalen vert vidare belyst gjennom relasjonelle perspektiv (m.a. Pianta, 1999). Ulike forståingar av og omgrep for elevgruppa vert drøfta før teori om utvikling av evner i skulen (Gagné, 2010) vert presentert. Kvalitative data vart samla gjennom ein kombinasjon av deltakande observasjon, kvalitative forskingsintervju og dokumentanalyse. Sju elevsamtaler vart observert, elevane og lærarane vart intervjua individuelt i etterkant og dokument frå elevsamtalene vart samla inn og analysert. Funna indikerer at elevane i elevsamtalen får retrospektive og prospektive tilbakemeldingar som identifiserer styrker og eventuelle svakheiter ved den synte kompetansen og peiker på konkrete steg for vegen vidare. Viktige trekk ved elevsamtalene i så måte var ein god og gjensidig lærar-elevrelasjon og at samanhengar knytte mellom ulike tilbakemeldingar og vurderingssituasjonar i elevane si vurderingshistorie. Elevane har høge målsetjingar og er særleg opptatt av å få informasjon om mogleg karakteroppnåing, og vurderinga i elevsamtalen får ein viktig funksjon for vidare motivasjon og arbeid i faget. Elevane sin motivasjon synast å henge saman med at faget vert opplevd relevant for eige livsprosjekt. Ein god lærar-elevrelasjon synast viktig for kvaliteten og nytten av tilbakemeldingane slik elevane opplever det. Lærarane gjev også meir detaljerte tilbakemeldingar til høgt motiverte elevar.nn_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectelevsamtalernb_NO
dc.subjectrådgjevingnb_NO
dc.subjectrettleiingnb_NO
dc.subjectelevarnb_NO
dc.subjectvidaregåande skolenb_NO
dc.subjectvgsnb_NO
dc.subjectundervegsvurderingnb_NO
dc.subjecthøgtytande elevarnb_NO
dc.subjectstudiemotivasjonnb_NO
dc.subject.ddc373.14046
dc.subject.ddc373.1264
dc.subject.ddc373.11023
dc.titleKva innhald og funksjon har undervegsvurderinga i elevsamtalen for fagleg sterke elevar i vidaregåande skule?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO
dc.subject.keywordEducational Counselingen
dc.subject.keywordSchool Guidanceen
dc.subject.keywordConferences (Gatherings)en
dc.subject.keywordHigh School Teachersen
dc.subject.keywordHigh School Studentsen
dc.subject.keywordProgressen
dc.subject.keywordMonitoringen
dc.subject.keywordStudent Evaluationen
dc.subject.keywordAchievement Needen
dc.subject.keywordStudent Motivationen
dc.subject.keywordHigh Achievementen
dc.subject.keywordLearning Motivationen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record