• Inn på tunet i kommunal tenesteproduksjon. Når standardiserte tilbod ikkje strekk til? 

   Dvergsdal, Geirmund; Båtevik, Finn Ove; Aarset, Margrethe Eikrem (Rapport nr. 33, Report, 2012)
   Inn på tunet blir brukt i om lag 50 prosent av kommunane i dag, men ordninga har eit relativt lite omfang målt i tal brukarar og tal leverandørar. Kommunane har positive erfaringar med ordninga, noko som i hovudsak skuldast ...
  • Når ein vidaregåande skule blir borte. Konsekvensar for lokalsamfunnet 

   Båtevik, Finn Ove; Grimsrud, Gro Marit; Dvergsdal, Geirmund; Aarset, Margrethe Eikrem (Rapport nr. 36, Report, 2013)
   Vi har i denne rapporten starta ein analyse av moglege konsekvensar av å konsolidere strukturen i den vidaregåande skulen i Sogn og Fjordane. Studien er eit forprosjekt gjennomført på oppdrag for Sogn og Fjordane ...
  • Regional attraktivitet - kartlegging av brukarerfaringar 

   Dvergsdal, Geirmund; Aarset, Margrethe Eikrem; Båtevik, Finn Ove (Rapport nr. 39, Report, 2013)
   Rapporten «Regional attraktivitet – kartlegging av brukarerfaringar» oppsummerer erfaringar ei utvald brukargruppe av tilflyttarar har gjort seg i samband med flytting til Sunnmøre. Med bakgrunn i desse erfaringane blir ...