• Effektevaluering av INU-FSF. Effektar for regionen, kommunane og regionen 

      Dvergsdal, Geirmund; Yttredal, Else Ragni ((Rapport / Høgskulen i Volda og Møreforsking, Volda;47, Research report, 2014)
      Samandrag Denne rapporten omhandlar effektevaluering - undersøking av virkemiddelbruk og effektar. Effektevalueringa gjeld Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift ...