Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda samarbeider om å gje ut ulike skriftseriar som er meinte å vere eit supplement til det som vert utgitt på nasjonale og internasjonale forlag og i ulike tidsskrift. Skriftseriane har ulike "tersklar" for godkjenning og dekkjer såleis ulike nivå av fagleg og vitskapleg arbeid. Notat-serien inneheld ulike slag publikasjonar av mindre omfang, t.d. forprosjektnotat, papers, artikkelutkast o.a. Eit hovud-føremål med serien er å stimulere til publisering og fagleg debatt i miljøet. Kvar forfattar er ansvarleg for sitt arbeid.

Recent Submissions

View more