Show simple item record

dc.contributor.authorLangøy, Emmy Elizabeth
dc.date.accessioned2013-08-14T12:57:39Z
dc.date.available2013-08-14T12:57:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153794
dc.description.abstractSummary Background: In recent years there has been a strong increase in the number of people with ASD (Autism Spectrum Disorder), including people with Asperger Syndrome (AS). This means that there are a significant number of people in the population of adolescents with this condition. At the same time we seem to live in an individualized culture, where succeeding in most areas is important. The elements that constitute a successful adolescent have probably not been more complex ever. One should do well both in school and jobs, one should cultivate ones leisure interests, keep fit and socialize well with friends. Good communicational skills, flexibility and speediness are important capacities to succeed in many of these arenas. With this backdrop my aim is to investigate how young people with AS feel about everyday life. Does everyday life for young people with AS bring about challengers in the transition to adulthood? Are they in need of any support? Which are their own thoughts about receiving support and such help? Methodology: This is a qualitative study where six young people with AS were interviewed. One of the parents in five of the six families where interviewed. Results: Young people with AS diagnose confront a lot of challenges in the transition to adulthood. Many of those are in need of adaptations, help and support, in order to live an independent life. This includes support with private finances, cleaning, cooking, reminders regarding personal hygiene, and many need help to establish and maintain their social networks. They are in need of an everyday personal adviser. The adolescents and parents had somewhat different opinions of the needs. The adolescents do not want to stand out, and do not want to be treated differently. They want to be "normal" as they say. Most of them where out of school and work, and their parents strongly want them to have something to do. The parents had an opinion that their young ones need support and adaptations to be able to complete school, and that they need help to find and keep well suited work. The adolescents’ opinion on the need for external support and help was mainly negative. "External help" could challenge their image of themselves and, evidently, the way services function today, this is something they want minimized. This leaves the parents with a big perceived responsibility, as they cannot let go of the rudder, before they know that some other help is available, and in fact functioning. Conclusions: There are lots of challenges for young people with the diagnosis AS in the transition to adulthood according to both teenagers and their parents. The transitions can be vague and ambiguous, and appear to be rather circular and recurrent than linear. Consequently, there is a need for support in some areas, but these needs are partly not confirmed by the young ones themselves. Young people with AS have an ambiguous relationship towards their diagnosis and the need for support. On one hand they acknowledge the difficulties and challenges. On the other hand they would rather be like everyone else and are reluctant to receive any help. To obtain a common understanding about the challengers among the adolescents, their parents and with the service providers, could be difficult. Getting individually adapted help, that also helps mastering, could prove difficult. The reasons are complex. Findings of this study indicate that limitations of accessibility, continuity and competences on AS could involve supplementary difficulties for youths in this situation. It also seems that the young ones and their parents has been in need of more help and guidance than their have got during adolescence. Keywords: transitions, stress, professional support, self-perception, independency, dependency  no_NO
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Det har vært en sterk økning i antallet personer som får en diagnose innen autismespekteret, herunder diagnosen Asperger syndrom (AS) de seinere år. Dette vil si at vi har en ikke ubetydelig ungdomspopulasjon med denne tilstanden. Samtidig later vi til å leve i en individualisert kultur hvor man skal lykkes på de fleste arenaer. Kravene til hva som er en vellykket ungdom har kanskje ikke vært mer komplekse noen gang. Man skal lykkes både med skole og jobb, man skal dyrke fritidsinteresser og holde seg i form, omgås venner og være sosial. Gode kommunikasjonsevner, fleksibilitet og høyt tempo er viktig for å lykkes på flere av disse arenaene. Med dette som bakteppe ønsker jeg å undersøke hvordan unge med diagnosen AS sjøl opplever sin hverdag. Byr tilværelsen for unge med diagnosen AS på noen utfordringer på vei over i voksenlivet? Er det noe de kunne trengt hjelp til? Hva mener de selv om det å få hjelp? Metode: Det er en kvalitativt orientert studie hvor seks unge mennesker med diagnosen AS ble intervjuet. En av deres foreldre ble også intervjuet og av de seks familiene ble det gjort fem foreldreintervju. Resultat: Ungdom med diagnosen AS møter en rekke utfordringer på vei over i voksenlivet. Mange har behov for tilrettelegging, hjelp og støtte av ulik grad for å kunne leve og bo sjølstendig. Dette gjelder både økonomi, renhold og matstell, påminning vedrørende personlig hygiene og mange trenger hjelp for å få og opprettholde sosiale kontakter. Behovet for en hverdagsrådgiver er til stede. Ungdom og foreldre har noe forskjellig oppfatning av behovene. De unge er opptatt av å ikke skille seg ut og forskjellsbehandles, de ønsker å være «normale», som de sier. De fleste er utenfor skole og jobb, og foreldrene ønsker sterkt at de skal ha noe å gå til. Oppfatningen er fra foreldrenes side at de unge trenger noe støtte og tilrettelegging for å klare å fullføre skolegangen og de trenger hjelp for å finne og beholde egnet arbeid. De unges syn på hjelp utenfra er overveiende negativt. «Hjelp utenfra» er noe som kan utfordre deres sjøloppfatning og er noe de tilsynelatende, slik hjelpeapparatet fungerer i dag, vil ha minst mulig av. Dette levner foreldrene med et stort, opplevd ansvar, siden de synes det er vanskelig å slippe roret før de vet at annen hjelp er tilgjengelig og faktisk fungerer. Konklusjon: Utfordringene er mange for unge med diagnosen AS i overgangen til voksenlivet, det forteller både de unge og foreldrene. Overgangene kan være uklare og tvetydige, og framstår heller sirkulære og tilbakevendende enn lineære. Det er således behov for hjelp og støtte på en del områder, men disse behovene er delvis på kollisjonskurs med de unges oppfatning av situasjonen. Unge mennesker med diagnosen AS har et tvetydig forhold til både diagnosen og behovet for hjelp, på den ene siden erkjenner de vansker og utfordringer, på den andre siden vil de helste være som alle andre og vegrer seg å ta imot hjelp. Å få felles forståelse for utfordringene hos de unge, foreldrene og hjelpeapparatet kan representere visse vansker. Å få til god og individuelt tilpassa hjelp, som samtidig er mestringsbyggende, kan by på problemer. Årsakene til dette kan være sammensatte, denne studien finner at begrensninger i tilgjengelighet, kontinuitet og kompetanse på diagnosen AS kan innebære ytterligere vansker for ungdommer i denne situasjonen. Det anses videre at både de unge og deres foreldre under oppveksten har hatt behov for mer støtte og veiledning i sin situasjon enn de har fått. Nøkkelord: overganger, stress, hjelperelasjoner, sjøloppfatning, sjølstendighet, avhengighetno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectasperger syndromno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.subjectsjølvbileteno_NO
dc.subjectsjølvstendeno_NO
dc.subjectmeistringsevneno_NO
dc.subject.ddc305.2350874
dc.subject.ddc362.270835
dc.subject.ddc362.70874
dc.subject.meshAsperger Syndromeen
dc.subject.meshAdolescenten
dc.subject.meshAdolescent Psychologyen
dc.subject.meshAchivementen
dc.subject.meshSelf Concepten
dc.subject.meshDependency (Psychology)en
dc.subject.meshSocial Environmenten
dc.subject.meshCommunity Integrationen
dc.subject.othertransitionsen
dc.subject.otherstressen
dc.subject.otherprofessional supporten
dc.subject.otherself-perceptionen
dc.subject.otherindependencyen
dc.titleJeg vil greie tingene på egen hånd! En kvalitativ studie av hvilke utfordringer ungdom med diagnosen Asperger syndrom møter i overgangen til et voksent liv og hvilke holdninger de har til å få hjelp utenfrano_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social work: 360no_NO
dc.source.pagenumber140, 17,19,12no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record