• Velferdsundersøkinga 2011 ved Høgskulen i Volda 

      Rørstad, Cecilie (Notat;8/2011, Working paper, 2011)
      Målet med undersøkinga har vore å avdekkje korleis studentane opplever studiekvardagen i Volda og at studentane skal verte gitt høve til å kome med forslag til tiltak for å betre studiekvardagen. Det er låg svarprosent på ...