• Sosiale grupper i det gamle bondesamfunnet 

      Døssland, Atle (Notat;11/2009, Working paper, 2009)
      Den første delen av notatet dreiar seg om grupper som vart nært knytte til bondefamilien. Vi tek her utgangspunkt i at det var vesentlege økonomiske skilnader bøndene imellom på 1700- og 1800-talet. Dette inneber at det ...