Show simple item record

dc.contributor.authorRingstad, Silje Kristin Kløvjan
dc.date.accessioned2014-12-17T08:16:02Z
dc.date.available2014-12-17T08:16:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/227581
dc.description.abstractSummary The purpose of this study is to gain knowledge of the experiences nurses have with religion and beliefs in psychiatric treatment. The study will focus on their interactions with patients from another religious or cultural background than their own. This contact will be evaluated from the nurses` perspective. Increased knowledge will contribute to an increased focus and improved understanding in this field. Another important and probable benefit for nurses` is an increased level of confidence when facing issues related to this topic. This will subsequently contribute to improved service quality for the patients. My motives for choosing this topic are my own experiences as a nurse in a psychiatric ward. Here, I have faced many challenges related to cultural and religious differences. I wish to illuminate an area of nursing that is poorly described and researched. My choice of methodology, when approaching this task, is qualitative. I made use of semi-structured in-depth interviews of five nurses from different psychiatric wards. The main themes in my conversations with these nurses were predominantly related to their daily work situations and their experience in interacting with people of another cultural or religious background. The interviews were transcribed and analyzed. The study is based on a phenomenological-hermeneutic approach. The analysis is done using systematic text condensation (STC). Using this method, I arrived at seven main topics: 1) Culture, religion and belief -concepts and reflections in light of these factors. 2) Nurse interactions with patients of different cultural and religious backgrounds. 3) The significance of the patients` religion and beliefs. 4) Challenges patient interactions 5) Cultural and religious differences 6) Attitudes 7) Knowledge and multicultural competence. These topics are analyzed and discussed in light of relevant theory. The findings in this thesis include that the topic, in nurses’ experiences, is both relevant and should be scrutinized to a greater degree. They feel that the encounter with this group of patients can be demanding and requires some adaptation. Concerning religion, they believe that it is of great importance for individuals, and thus should be included in their treatment. Despite this, they find it challenging to apply this theory to practice. They argue that this topic has been shrouded by a veil of taboo in the history of psychiatry, and the lack of knowledge results in insecurity.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag Studiens hensikt er å få økt kunnskap om hvilke erfaringer sykepleiere har med religion og livssyn i psykiatrisk behandling. Fokuset vil være på deres møte med pasienter med annen religiøs og kulturell bakgrunn enn de selv. Dette møtet blir utforsket fra sykepleierens side. Økt kunnskap vil kunne bidra til økt fokus og forståelse på dette området. Ikke minst vil det kunne være med på å gi sykepleierne større trygghet i møtet med problemstillinger knyttet til dette temaet. Noe som igjen vil kunne føre til bedre ivaretakelse av pasientene. Bakgrunnen for å velge å skrive om dette temaet er mine egne erfaringer som sykepleier i en psykiatrisk avdeling. Her har jeg møtt mange utfordringer i forhold til kulturelle og religiøse aspekter. Jeg ønsker å belyse et lite beskrevet felt av sykepleien. Metoden jeg har anvendt i studien, er en kvalitativ metode, hvor jeg har nyttet meg av semistrukturerte dybdeintervjuer av fem sykepleiere fra ulike psykiatriske sykehusavdelinger. Samtalene jeg hadde med sykepleierne dreiet seg i stor grad om deres arbeidshverdag, og hvordan de erfarer og håndterer møtet med mennesker med annen kulturell og religiøs bakgrunn. Intervjuene ble transkriberte, og deretter analysert. Studien har en fenomenologisk-hermeneutisk tilnærming. Analysen er gjort ved hjelp av systematisk tekstkondensering (STC). Ved hjelp av denne metoden, kom jeg frem til syv hovedtemaer: 1) Kultur, religion og livssyn. Begreper og refleksjoner sett i lys av disse. 2) Sykepleierens møte med pasienter med annen kulturell og religiøs bakgrunn. 3) Betydningen av religion og livssyn for pasienten. 4) Utfordringer i møtet med pasienten 5) Kulturelle og religiøse forskjeller 6) Holdninger 7) Kunnskap og flerkulturell kompetanse. Disse temaene analyseres og diskuteres opp i mot relevant teori. Funnene som ble gjort i oppgaven var blant annet at sykepleierne opplever det som et aktuelt tema, som man burde ha økt fokus på. De opplever at møtet med denne pasientgruppen kan være krevende, og at det krever noe tilrettelegging. Når det gjelder religion mener de at det er av stor betydning for mennesket, og at man derfor må inkludere det i behandlingen. På tross av dette tenker de at det kan være utfordrende å implementere dette aspektet i behandlingen. Dette begrunner de med at det har vært et tabu i historien til psykiatrien, og at mangel på kunnskap fører til usikkerhet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectsjukepleiararnn_NO
dc.subjectpsykiatriske sjukehusnn_NO
dc.subjectpsykiatrisk sjukepleienn_NO
dc.subjectpsykiatriske pasientarnn_NO
dc.subjectreligiøs trunn_NO
dc.subjectkulturmangfaldnn_NO
dc.subjectlivssynnn_NO
dc.subject.ddc610.7368
dc.subject.ddc616.89023
dc.subject.ddc616.890089
dc.subject.meshNursing Staff
dc.subject.meshNurse Practitionersen
dc.subject.meshHospitals, Psychiatricen
dc.subject.meshPsychiatric Nursingen
dc.subject.meshCulturally Competent Careen
dc.subject.meshCultural Diversityen
dc.subject.meshCultural Competencyen
dc.subject.meshReligionen
dc.subject.meshCultureen
dc.subject.meshPleiepersonellnb_NO
dc.subject.meshPsykiatriske sykehusen
dc.subject.meshPsykiatrisk sykepleienb_NO
dc.subject.meshKulturelt mangfoldnb_NO
dc.subject.meshKulturell kompetansenb_NO
dc.subject.meshReligopnnb_NO
dc.subject.meshReligionnb_NO
dc.titleSykepleieres erfaringer med religion og livssyn i psykiatrisk avdelingnb_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757en
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Clinical psychology: 262en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250en
dc.source.pagenumber117nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record