Show simple item record

dc.contributor.authorEmberland, Lillian
dc.date.accessioned2015-10-30T11:32:50Z
dc.date.available2015-10-30T11:32:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358733
dc.description.abstractSummary Background: Hospitals are high-tech professional services organizations. Characterized by rapid development of new technologies, new medical knowledge and new methods of treatments. As professional bureaucracies, hospitals are complex organizations with high speed of change, something that demands high administration and leadership standards. The basic operational activities interact in the interface between patient and health care professionals. The responsibility of implementing changes often lies with the firs-line managers closest to the operating core. The purpose of this study is to investigate what promotes or impedes organizational improvement and change in the operating core, considered from the firs-line manager’s points of view. Method: The study is based on a qualitative approach with semi-structured interviews with eight first-line managers in three different hospitals in one health care enterprise in Norway. A sound recorder was used. Afterwards the interviews were transcribed. The analysis was conducted by using systematic text condensation, as described by Malterud (2003), before being presented and discussed in light of theoretical perspectives and previous research. Findings: The role of first line managers closest to the operational core is described as being change implementors in a continuous operational context that was characterized as busy and fragmented. The findings are allocated into the following main categories: First-line managers role during improvement and change processes, professional focus and practice as element in improvement and change, engaging employees in the processes and contextual conditions that promote or impede organizational change and improvement considered from an organizational culture perspective. Conclusion: Fist-line managers closest to the operating core describe a busy and fragmented work situation. Key challenges includes many administrative tasks and employer liability of a significant amount of employees in the average above 40. The contextual condition influents their possibility to follow up change and improvement while at the same time handling daily operations. Key words: fist-line manager, change and improvement processes, quality, structure, culturenb_NO
dc.description.abstractSammendrag Bakgrunn: Dagens sykehus er høyteknologiske, kunnskapsbaserte virksomheter. Rask utvikling av ny teknologi, ny medisinsk kunnskap og nye behandlingsmetoder preger utviklingen. Sykehus som profesjonsbyråkrati kjennetegnes av å være komplekse organisasjoner med høy omstillings- og endringstakt, og til dels døgnkontinuerlig drift. Dette stiller store krav til administrativ kompetanse og ledelse. Operativ drift foregår i grenseflaten mellom pasient og behandler. Førstelinjeleder er nærmeste leder til produksjonskjernen og får ofte i siste rekke ansvar for implementering av endringer og omstillinger. Denne oppgaven setter fokus på hva førstelinjeleder mener fremmer og hemmer organisatoriske endrings- og forbedringsprosesser slik at det gjør seg gjeldende i den operative hverdagen. Metode: Studien er kvalitativt orientert. Det er gjennomført åtte semistrukturerte dybdeintervju på tre sykehus i samme helseforetak. Data ble tatt opp på lydbånd, transkribert og analysert. Analysen ble utført ved å bruke systematisk tekstkondensering som metode, som beskrevet av Malterud (2003). Funn i studien diskuteres i lys av teoretiske perspektiver og forskning som belyser oppgavens problemstilling. Funn: Førstelinjelederne beskrev sin rolle som endringsaktør i en travel hverdag. Funnene beskrevet i drøftingsdelen er inndelt i følgende hovedgrupper: funksjonsleders rolle i den operative hverdagen som endrings- og forbedringsaktør, faglig fokus og god praksis som sentrale elementer i endrings- og forbedringsprosesser, å få medarbeiderne engasjert i endrings- og forbedringsprosesser og forhold som fremmer og hemmer organisatoriske endrings- og forbedringsprosesser sett i et organisasjonskulturelt perspektiv. Konklusjon: Førstelinjelederne beskrev en travel og fragmentert hverdag i et hektisk miljø. Utfordringen for førstelinjeleder synes å bære preg av mange administrative oppgaver og store kontrollspenn, noe som ofte gjorde oppgaven med implementering av endrings- og forbedringsprosesser vanskelig. Nøkkelord: Førstelinjeleder, endrings- og forbedringsprosesser, kvalitet, struktur, kultur.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectførstelinjelederenb_NO
dc.subjectsykehusdriftnb_NO
dc.subjectendringsledelsenb_NO
dc.subjectorganisasjonsendringnb_NO
dc.subjectkvalitetsstyringnb_NO
dc.subjectorganisasjonskulturnb_NO
dc.subjectfyrstelineleiararnn_NO
dc.subjectsjukehusdriftnn_NO
dc.subjectendringsleiingnn_NO
dc.subjecthospital ward managementen
dc.subjectfirst line managementen
dc.subjectorganisational changeen
dc.subjectinnovation leadershipen
dc.subject.ddc362.173068
dc.subject.ddc610.73068
dc.subject.ddc658.406
dc.subject.meshAdministrative Personnelen
dc.subject.meshNurse Administratorsen
dc.subject.meshPhysician Executivesen
dc.subject.meshOrganizational Culturesen
dc.subject.meshOrganizational Innovationen
dc.subject.meshEntrepreneurshipen
dc.subject.meshManagement, Total Qualityen
dc.subject.meshDecision Making, Organizationalen
dc.titleFørstelinjeleder som aktør i organisatoriske endrings- og forbedringsprosesser. En kvalitativt orientert studie av rollen som førstelinjeleder innen en operativ sykehuskontekstnb_NO
dc.title.alternativeHva fremmer og hva hemmer kvalitetsforbedringsprosesser i en operativ sykehusavdeling. Et førstelinjelederperspektivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806nb_NO
dc.relation.projectNorsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 36395nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record