Show simple item record

dc.contributor.advisorVederhus, Ingernn_NO
dc.contributor.authorMehlum, Aksel Torsnesno_NO
dc.coverage.spatialNoregnno_NO
dc.date.accessioned2016-10-18T11:09:28Z
dc.date.available2016-10-18T11:09:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2415944
dc.description.abstractDenne masteroppgåva tek først og fremst føre seg normmedvit og normtryggleik hjå lærarstudentar som har vakse opp med nynorsk som hovudmål, men som har flytta til Oslo eller Trondheim for å ta lærarutdanning. I tillegg til å granske faktisk normkunnskap gjennom å teste dei konkreten ormvala informantane gjer når dei skriv, har eg intervjua eit utval av informantane om mellom anna haldningar til valfridomen innanfor norma og korleis valfridomen kan handterast didaktisk i ein undervisningssituasjon. Forskingsspørsmåla har vore desse tre: Korleis ser nynorsken til lærarstudentar med nynorskbakgrunn i Oslo og Trondheim ut? Kva viser formvala deira om normkunnskap og normmedvit? Kva haldningar har dei til den gjeldande nynorsknorma? Mange av dei variablane eg har testa, er knytte til emne som blei drøfta i samband med revisjonen av nynorskrettskrivinga i 2012. Funna i studien min tyder på at normtryggleiken ikkje er på topp hjå dei fleste informantane. Alle gjer normbrot, og det er i somme tilfelle vanskeleg å sjå noko tydeleg system i normbrota. Samstundes finst det nokre variablar der ein kunne vente større variasjon, men der informantane gjer nett dei same, normrette vala. På haldningssida har hovudinformantane ulike meiningar om kva som for språksamfunnet generelt er best av ei vid eller ei stram norm, men alle trur likevel det er ein pedagogisk/didaktisk føremon for læring av nynorsk at norma er smalnno_NO
dc.description.sponsorshipummary This master’s thesis primarily addresses awareness and knowledge about the official norm (correct spelling and grammar) of Nynorsk, one of the two written forms of the Norwegian language. My informants are student teachers who grew up in parts of Norway where Nynorsk is established as the majority language, but have moved to the cities of Oslo or Trondheim to study. In addition to exploring their actual normative knowledge by testing the informants’ choices when writing, I have interviewed a selection of the informants about their attitudes towards the freedom of choice between different forms within the language norm, and how this freedom of choice can be handled didactically. My research questions have been as follows:  What kind of Nynorsk do we find in the writing of student teachers in Oslo and Trondheim who were brought up in a ‘Nynorsk area’ of Norway?  What do their choices when writing tell us about their knowledge and awareness of the norm?  What kind of attitudes do they have towards the current Nynorsk norm? Several of the variables tested are linked to topics that were discussed during the revision of the Nynorsk norm in 2012. The findings of my study suggest that most of my informants are not top-level when it comes to knowledge about the norm. All of them break the norm from time to time, and it can be hard to locate an apparent system in these breaks. Still, there are variables where one could expect more variation, but where all the informants make the exact same, and correct, choices. When it comes to attitudes the main informants have different opinions on what is the best kind of norm for a language society, a wide or a narrow one. However, all three of them believe that there is a pedagogical/didactical advantage when teaching and learning Nynorsk that the norm is narrowen
dc.language.isonno
dc.publisherHøgskulen i Voldanno_NO
dc.title«Eg kviler litt for mykje på at eg tenkjer at eg kan nynorsk.». Ei undersøking av kjennskap og haldningar til valfridomen i nynorsknorma hjå lærarstudentar med nynorskbakgrunn i Oslo og Trondheimnno_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderAksel Torsnes Mehlum (forfattaren)nno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Nordic languages: 018en
dc.source.pagenumber108


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record