Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergli, Runarnb_NO
dc.coverage.spatialHeidelberg, Baden-Württemberg, Germany (Federal Republic of Germany)en
dc.date.accessioned2017-06-14T11:43:09Z
dc.date.available2017-06-14T11:43:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446026
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven omhandler ulike kulturmøter som fant sted i Heidelberg etter andre verdenskrig mellom amerikanere og tyskere, som er spennende og aktuelle fordi de på mange måter også endret seg fortløpende i takt med amerikansk politikk og den kalde krigens hendelser. Heidelberg er også av høy interesse fordi den amerikanske Hæren hadde hovedkvarter for flere av sine avdelinger der. Etter andre verdenskrig var USA i supermaktposisjon, økonomisk og militært, og hadde brutt ut av de isolasjonistiske trekkene på 1920- og 1930-tallet. Bestemmelsen om at USA skulle bygge opp baser mange steder i Tyskland og plassere soldater i flere tyske byer, medførte også at de amerikanske familiene flyttet til Tyskland. Da amerikanske familier flyttet til mange forskjellige byer og lokalsamfunn oppstod mange nye kulturmøter, og på tvers av kjønn, rase og/eller politisk ståsted, flyttet på samme tid den amerikanske kulturen og væremåten med dem. Forbrukermentaliteten og den stadig voksende amerikaniseringen ble sentral utover på 50-tallet, og gjorde at mange tyskere opplevde en periode de i etterkant kalte ”de gylne 50-årene.” Med oppturer følger også nedturer, noe slutten av 60-tallet og 70-tallet var beviset på. Vietnamkrigen, protestbevegelser, og den pågående rasediskrimineringen i USA, hadde stor innflytelse på relasjonene mellom amerikanere og tyskere, og ble på mange måter en stor test for hvor mye tyskerne ville tåle da de skjønte at mange av problemene i utgangspunktet lå internt hos amerikanerne. Erfaringer fra møtene og relasjonene mellom amerikanere og tyskere kan forklares fra begge sider, på lik linje med årsaker og konsekvenser. Dette får vi innblikk i når vi ser på kulturmøtene i tre forskjellige faser av den kalde krigen; kulturmøter under amerikansk okkupasjon og ved etableringen av de ulike basene og amerikanske fellesskapene i Vest-Tyskland, kulturmøter i 50- og 60-årene da amerikaniseringen nådde toppen, og gjennom kulturmøter under Vietnamkrigen, studentopprørene og protestbevegelsene.nb_NO
dc.description.abstractSummary This thesis will deal with various cultural encounters that took place in Heidelberg after World War II between Americans and Germans, which is exciting and relevant because in many ways they also changed continuously in line with US policy and the Cold War events. Heidelberg is also of high interest because the US Army had headquarters for several of its departments there. After World War II the US had a superpower position, economically and militarily, and had broken away from the isolationist trends in the 1920s and 1930s. The provision that the US should build up bases in many places in Germany and placing soldiers in several German cities, also led the American families to move to Germany. Since American families moved to many different cities and communities many new cultural encounters arose, and across gender, race and / or political standpoint, moved at the same time the American culture and customs with them. Consumer mentality and the growing Americanization was centrally beyond the '50s, and made many Germans experience a period they subsequently called "the golden 50s." With highs also follows downs, something the late 60s and 70s evidently did reveal. The Vietnam War protest movement and the on going racial discrimination in the United States had a great influence on the relations between Americans and Germans, and was in many ways a great test for how much the Germans would endure when they realized that many of the problems basically lay internally with the Americans themselves. Experiences from meetings and relationships between Americans and Germans can be explained from both sides on an equal footing with the causes and consequences. This gives us insight into when we look at cultural meetings in three different phases of the Cold War; cultural encounters during the American occupation and the establishment of the various bases and American communities in West Germany, cultural encounters in the 50s and 60s when Americanization peaked, and through cultural encounters during the Vietnam War, student riots and protest movements.en
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleKulturmøter mellom amerikanere og tyskere i Heidelberg, i kontekst av amerikansk politikk og kald-krig hendelser.nb_NO
dc.title.alternativeCultural encounters between Americans and Germans in Heidelberg, in the context of American politics and Cold War events.nb_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderforfatterennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220en
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070::Political history: 071en
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::History: 070::Contemporary history (after 1945): 084en
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060en
dc.source.pagenumber122nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel