Show simple item record

dc.contributor.authorMortveit, Randi
dc.coverage.spatialNorwayen
dc.date.accessioned2018-07-18T07:14:59Z
dc.date.available2018-07-18T07:14:59Z
dc.date.issued2017-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2505940
dc.description.abstractSammendrag Familieråd er en beslutningsmetode som brukes i kommunale barneverntjenester i Norge. Metoden handler om å gi barn og familier mulighet til å delta i beslutninger som handler om dem. Metoden er basert på verdier som empowerment, maktforskyvning og deltakelse. Barne- og likestillingsdepartementet har besluttet at familieråd skal implementeres i hele landet. Styringsdokumenter fra departementet og direktorat omtaler denne implementeringen de siste ti årene. Likevel er det kun rundt to prosent av barna som får tiltak fra barneverntjenestene som har hatt familieråd. Denne undersøkelsen handler om hva som er begrunnelsene for at saksbehandlere i barneverntjenestene i kommunen iverksetter familieråd. Begrunnelsene er sett opp mot styringssignalene fra departementet og direktoratet samt metodens kjerneverdier. Undersøkelsen bygger på kvalitativ metode med intervjuer av 29 saksbehandlere som har iverksatt familieråd i løpet av det siste året. Utvalget er representativt for ansatte i barneverntjenestene i Norge. Analysen er en temasentrert tilnærming, satt i en hermeneutisk kontekst. Styringssignalene for bruk av familieråd handler om i hvilke områder av barnevernsarbeidet metoden skal brukes. Funn fra undersøkelsen viser at familierådene som er iverksatt samsvarer med styringssignalene. På den andre siden retter styringssignalene fokus mot resultatet av familieråd, ikke prosessen familieråd. De grunnleggende verdiene og ideologien som ligger bak metoden, kan gi grunnlag for endringer i en persons opplevelse av mestring, myndiggjøring og kan beskrives som en empowermentprosess. Begrunnelsene som er gitt i undersøkelsen viser at det ikke alltid er et bevisst forhold til de grunnleggende verdiene i metoden. Selv om metoden brukes uten et bevisst forhold til verdier og ideologi, vil metoden allikevel sikre medvirkning gjennom en deliberativ prosessnb_NO
dc.description.abstractSummary Family Group Conferencing is a decision-making method used in the municipal Child Welfare Services in Norway. The method is based on giving children and families the opportunity to participate in decisions that are about them. The method is based on values such as empowerment, the offsetting of power, and participation. The Ministry of Children and Equality has determined that Family Group Conferencing must be implemented throughout Norway. Management documents from the Ministry and Directorate reflect documentation of this implementation over the last decade. Nevertheless, only two percent of children that are administered measures from Child Welfare Services have participated in Family Group Conferencing.This study investigates the reasons why case workers in Child Welfare Services in the municipalities of Norway initiate Family Group Conferences. The reasoning of the study is set against governing signals from the Ministry and the Directorate, as well as the core values of the method. The study is based on qualitative methods, including interviews with 29 case workers who have initiated Family Group Conferences during the past year. The interviewee group is representative of employees within Child Welfare Services in Norway. The analysis is a thematic approach, set in a hermeneutic context The governing signals for the use of Family Group Conferences focus on in which areas this childwelfare work method should be used. Findings from the study show that the Family Group Conferences that have been implemented correspond to the governing signals. However, the governing signals focus on the outcome of Family Group Conferences, not on the Family Group Conference process. The basic values and ideologies behind the method can provide the basis for changes in a person's experience of coping and mastery, and can be described as an empowering process. The reasoning that is provided in the study shows that a conscious relationship with the basic values of the method does not always exist. Although the method is used without a conscious relationship with its values and ideology, it will still ensure participation through a deliberative process.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.subjectbarnevernnn_NO
dc.subjectfamilierådnn_NO
dc.subjectmyndiggjeringnn_NO
dc.subjectklientmedverknadnn_NO
dc.subjectkommunal barneverntenestenn_NO
dc.titleFullt og helt eller stykkevis og delt? En undersøkelse av bakgrunn for hvorfor saksbehandlere i barneverntjenesten iverksetter familierådnb_NO
dc.title.alternativeBrukes familieråd i samsvar med intensjoner for implementering og verdier i metoden?nb_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber122nb_NO
dc.relation.projectNSD 50834nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record