Show simple item record

dc.contributor.authorHungnes, Kathrine Bøe
dc.date.accessioned2018-10-02T11:07:36Z
dc.date.available2018-10-02T11:07:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2565787
dc.description.abstractDenne masteroppgåva har hatt fokus på lokalhistorie, den lokale og regionale kulturarven, og om det er mogeleg å ta vare på kulturarven i ei tid då kloden snurrar fortare enn nokon gong, og det kan sjå ut som vi går mot ei meir einsretta og uniformert verd. Det lokale i det globale er sentralt i oppgåva, og i nokre høve vil analysen også vise til eksempel på glokalisering. Ideen bak denne oppgåva har oppstått på bakgrunn av engasjementet mitt i det lokale sogespelet, Kongens Ring. Ofte har eg lurt på kva det er med dette sogespelet som gjer at folk møter opp år etter år, uansett vêr eller vind, og ikkje minst kvifor ein ikkje ser motsetnadar som ein i nokre høve kan sjå elles i kommunen. Indre- og Ytre Herøy er godt innarbeidde omgrep, mang ein strid har stått i kommunestyresalen når det gjeld tildelinga av ressursar, og sånt skapar gjerne splid, men denne spliden har ikkje sett ut for å gjelde dugnadsarbeid knytt til kulturminna i kommunen. Sogespel vert i mange høve lyfta fram som identitetsdannande. Det har difor vore eit fokus i oppgåva å sjå på kva for sider ved eit spel som kan ha danningseffekt, og kva som kan knytast opp mot kulturarv. Noko teori om sogespel finnast på forskingsfeltet, og i denne oppgåva har eg tufta analysen av spelet på blant anna teoriane til Sigurd Ohrem, Kari Gaarder Losnedahl og Oddvar Isene. For å kome nærare eit svar på spørsmåla eg har stilt rundt dugnadsinnsats, indre/ytre som omgrep, og kulturarv, har eg valt å ha strukturert intervju med nokre av eldsjelene bak to kulturdugnadar, sogespelet og restaureringa av sunnmørsjekta «Anna Olava». Noko av det som kom fram i intervjua var koplinga informantane gjorde mellom kulturarv og identitet. Det ser også ut som det er ei genuin interesse for sjølve kulturarven og ikkje eit økonomisk insentiv som ligg bak alle dugnadstimane. I tillegg til ein del eksempel på kulturarv har undersøkinga hatt eit fokus på turistnæringa. Denne næringa byggjer gjerne på element frå både natur og kultur, og er ei næring i sterk vekst. Den fordrar både tilbevaring av kulturarv, forankring av identitet, og til å vere formidlar av historiene og mytane.nb_NO
dc.description.abstractSummary This master's thesis has focused on local history, the local and regional cultural heritage, and how to preserve the cultural heritage at a time when the world spins faster than ever, and it seems like the world will become more standardized and uniformed. Both the local and the global has been central for the survey, and the analysis will also show some examples of glocalization. The survey is a result of my involvement in the local outdoor theater, and the play Kongens Ring. I have often wondered what it is about this play that makes people show up year after year, no matter what the weather is like, and why there are no traces of the contradictions you can find elsewhere in the municipality. The municipality is divided into two, and there has been some controversy when it comes to resources, but I have not seen any traces of this dividing when people work together to preserve the cultural heritage in Herøy. Outdoor theater like this have been characterized as identity-forming. It has been a focus in the study to look at the aspects which may have an effect on the identity-forming, and which can be linked to cultural heritage. I have among others based the analysis on theories of outdoor teather from Sigurd Ohrem, Kari Gaarder Losnedahl and Oddvar Isene. The survey is also based on a qualitative study, with informants involved in the outdoor theatre and the restoration of «Anna Olava», a typical regional boat type from the 16´th and 17´th century. The informant´s states in the interview that there is a link between cultural heritage and identity. It also seems that the reason why they work so many hours for free, is based on their genuine interest for the cultural heritage, not from an economic incentive. In addition to some examples of cultural heritage, the survey has also a focus on tourism. Tourism is based on elements of both nature and culture, and the industry is growing rapidly. The tourism industry can preserve some of the cultural heritage, anchoring identity and promote the local stories and myths.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.titleLokal, global eller glokal. Er det mogeleg å ta vare på den lokale og regionale kulturarven i globaliseringa sin tidsalder?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Kulturvitenskap: 060nb_NO
dc.source.pagenumber121nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record