Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDahl, Ellen Kristin Karlsen
dc.coverage.spatialNorwayen
dc.coverage.temporal1941-2016
dc.coverage.temporal1941-2016
dc.date.accessioned2019-01-28T09:38:17Z
dc.date.available2019-01-28T09:38:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2582554
dc.description.abstractSamandrag Tema: Eg trur teikneserien Smørbukk kan vere med på å gi ei positiv tilhøyrsle fornynorskbrukarar, men da må ein vite meir om bakgrunnen hans. Denne kunnskapen er i ferd med å forsvinne, og er derfor viktig å dokumentere. I år fyller han 80 år og er den eldstenorske teikneserien som framleis blir gitt ut i nye opplag. Sidan 1938 har det vore tre teikneserieteiknarar som har skapt han, og enda fleire manusforfattarar. Eg vil derfor finne ut kven Smørbukk eigentleg er, og sjå på korleis han har utvikla seg som teikneserie og karakter gjennom dei tre teiknarane Jens R. Nilssen, Solveig Muren Sanden og Håkon Aasnes. Eg vil også finne ut om Smørbukk kan vere eit uttrykk for nynorsk identitet. Metode: Sidan teikneseriar er multimodale tekstar, fører det til eit val av metodar som ligg i ei krysning mellom det litterære og det visuelle. I den fortolkande nærlesinga har eg brukt ei hermeneutisk tilnærming for å kunne praktisere ei veksling mellom delar og heilskap. For å finne ut korleis Smørbukk har utvikla seg, har eg delt teikneseriehefta inn i tre periodar etter dei tre teikneserieskaparane. I kvar periode har eg brukt hermeneutikk, semiotikk,teikneserieteori og litterære analysemetodar for å tolke det visuelle, teikneseriemessige og forteljartekniske. Når eg har forska på om Smørbukk kan ha ein nynorsk identitet, har eg brukt teoriar innanfor sosiolingvistikken og sett det opp mot ideala i samtida hans, for å finneut i kva grad språket og identiteten hans kan seiast å uttrykke eller representere noko nynorsk. Til slutt har eg samanfatta funna for å kunne finne svar på om Smørbukk som figur eller teikneserie kan vere interessant å identifisere seg med. Funn: I 1941 i første periode var Smørbukk på mange måtar nytenkande ved at ein brukte teikneseriemediet pedagogisk; for å nå ut til fleire nynorskbrukarar og kunne oppdra dei. Teikneseriemessig og forteljarteknisk var han lik dei andre norske teikneseriane som kom i denne tida. I den andre perioden, frå 1965, blei han på mange måtar hengande att visuelt, teikneseriemessig, språkleg og kulturelt. På det forteljartekniske utvikla han seg, historiene blei lengre og spenningsstigninga auka, og åtferda hans endra seg - noko som kan ha med samtida sitt syn på barn og oppseding. I 2016, i tredje periode, var det ein hårfin balanse mellom det tradisjonelle og det moderne på alle område. Smørbukk har ein nynorsk identitet og kan vere ein positiv identitetsbyggar i dag, slik han har vore tidlegarenn_NO
dc.description.abstractSummary Topic: I think the comic book Smørbukk can contribute to a positive sense of belonging for users of Nynorsk (New Norwegian), but then we must know more about his background. This knowledge is about to disappear and is therefore important to document. This year he is 80 years old, and it is the oldest Norwegian comic book that is still printed in new editions. Since 1938, three comic book artists, and even more writers, have created him. Therefore, I want to find out exactly who Smørbukk is, and explore how he has developed as a comic book and character through the three artists Jens R. Nilssen, Solveig Muren Sanden and Håkon Aasnes. I want to find out whether Smørbukk can be an expression of Nynorsk identity. Method: Since comic books are multimodal texts, the methods used are in an intersection between the literary and the visual. In the interpretive close reading, I have used a hermeneutic approach to be able to alternate between the part and the whole. To find out howSmørbukk has developed, I have split the comic books into three periods based on the three comic book artists. For each period, I have used hermeneutics, semiotics, comic book theory and literary analysis to interpret the visual, comic book, and narrative elements. When I have researched whether Smørbukk can have a Nynorsk identity, I have used theories within sociolinguistics and compared this to the ideals of his contemporaries, to find out to what degree the language and his identity can be said to express or represent something Nynorsk. Finally, I have summarised the findings to explore whether Smørbukk as a character or comic book is relevant to identify with. Findings: In 1941, the first period, he was in many ways innovative by using the comic book medium pedagogically; to reach more users of Nynorsk and to raise them. Both in narrative and comic book technique, he was similar to contemporary Norwegian comic books. In the second period, from 1965, he trailed behind both visually, linguistically, culturally and in terms of comic book techniques. Within narrative techniques, he developed. Stories were longer, the rising action within the story arcs improved, and his behaviour changed, which could be connected to the contemporary view of children and upbringing. In 2016, in his third period, there was a fine balance between the traditional and the modern in all ways. Smørbukk has a Nynorsk identity and can be a positive influence on identity today, as he has been beforeen
dc.language.isonno
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.subjectteikneseriarnn_NO
dc.subjectteikneseriehistorienn_NO
dc.subjectnynorsk skriftspråknn_NO
dc.subjectjuleheftenn_NO
dc.subjectspråkleg identitetnn_NO
dc.subjectSmørbukk (teikneserie og julehefte)nn_NO
dc.subjectNorsk barnebladnn_NO
dc.subjectSolveig Muren Sandennn_NO
dc.subjectHåkon Aasnesnn_NO
dc.subjectJens Richard Nilssennn_NO
dc.titleKven er eigentleg Smørbukk? Ein fortolkande analyse av teikneserien Smørbukk som multimodalt uttrykk for nynorsk skriftkulturnn_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderforfattaren for oppgåveteksta. For originalillustrasjonar: forlaget Norsk barneblad og teiknarane Jens R. Nilssen, Solveig Muren Sanden og Håkon Aasnesnn_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Nordic languages: 018en
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Cultural science: 060::Nordic cultural science: 061en
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::Nordic literature: 042en
dc.source.pagenumber132


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel