Show simple item record

dc.contributor.authorSakseid, Geir
dc.coverage.spatialMiddle Eastnb_NO
dc.coverage.temporal1990-2015
dc.date.accessioned2019-12-13T13:13:41Z
dc.date.available2019-12-13T13:13:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2633253
dc.description.abstractDenne masteroppgåva i kulturmøte ved Høgskulen i Volda gir ei historisk framstilling av Det Norske Misjonsselskap (NMS) sitt arbeid i Midtausten frå 1990 til 2015. Oppgåva prøver å skildra korleis arbeidet har endra karakter gjennom dei første 25 åra, med følgjande hovudspørsmål: Kva har motivert NMS til å byrja arbeid i denne delen av verda og til å inngå samarbeid med dei ulike samarbeidspartnarane? Eg stiller også ei rekke delspørsmål om ulike missiologiske tema som eg håpar å finna svar på undervegs. Metodisk er oppgåva eit dokumentstudium, der eg tar utgangspunkt i primærkjelder frå NMS sitt arkiv og kastar lys over desse med drøfting av relevant litteratur og uformelle samtalar frå informantar. Då NMS byrja engasjementet sitt, var motivasjonen å bruka massemedia på kreativt vis for å forkynna ein kristen bodskap i det som er rekna som kjerneområdet til islam. Dette arbeidet var prega av stor grad av hemmeleghald. Etter kvart har NMS utvida engasjementet sitt til også å inkludera openlys støtte til kristne i Midtausten. Dette blir gjort gjennom satelitt-TV, menneskerettsarbeid, diakonale prosjekt, bibelspreiing, teologisk utdanning, kyrkjesamarbeid og engasjement for marginaliserte grupper som kvinner, born og migrantar. Desse prosjekta utgjer no hovudvekta av det NMS gjer i området. Eitt av delspørsmåla eg stiller i oppgåva, er om dette breiare engasjementet har dempa den opphavlege motivasjonen NMS hadde for å vera til stades i Midtausten, eller om organisasjonen framleis er opptatt av evangelisering med muslimar som målgruppe. Det er eit spørsmål som ikkje finn eit endeleg svar i denne oppgåva, men som eg håpar NMS vil arbeida vidare med i tida framover.nn_NO
dc.description.abstractEnglish abstract This master thesis in Acculturation at Volda University College gives a historical account of the ministry of the Norwegian Missionary Society (NMS) in the Middle East from 1990 to 2015. The paper aims to describe how the ministry has changed character through the first twenty-five years, using the following central research question: What has motivated NMS to initiate a ministry in this region and to enter into cooperation with their various partners? I also ask a number of subquestions about various missiological subjects that I try to answer in the process. methodologically this paper is a document analysis with primary sources from the NMS archives as my starting-point, discussing them in the light of relevant literature and informal interviews with informants. When NMS started their involvement, their motivation was to use mass media creatively to communicate a Christian message in what is considered the heart of Islam. This ministry was characterised by a large degree of secrecy. Over the years, however, NMS has extended their involvement to also include open support to Christians of the Middle East. This is done throught satellite TV, human rights work, diaconal projects, making the Bible accessible, theological education, cooperation with churches and involvement with marginalised groups like women, children and migrants. These projects now constitute a major part of NMS’ ministry in the region. One of the subquestions I ask in this paper is whether this wider involvement has reduced NMS’ initial motivation for a presence in the Middle East, or if the missionary organisation still has retained its concern with the evangelisation of Muslims. I do not find a clear answer to that question in this thesis, but I do hope that NMS will continue to discuss the subject in the near futureen
dc.language.isonno
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.title"Det de kviskrar i einerom, skal ropast ut frå hustaka". Det Norske Misjonsselsap i Midtausten frå 1990nn_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialantropologi: 250nn_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Teologi og religionsvitenskap: 150::Religionsvitenskap, religionshistorie: 153nn_NO
dc.source.pagenumber118nb_NO
dc.subject.keywordDet Norske Misjonsselskap - NMSnb_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record