Show simple item record

dc.contributor.advisorStokken, Roar
dc.contributor.authorGrau-Ruiz, Raul
dc.date.accessioned2021-04-27T08:40:23Z
dc.date.available2021-04-27T08:40:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2739823
dc.description.abstractSammendrag Målet med denne studien har vært å studere helsefremmende aspekter ved friluftsliv. Dette er gjort på basis av den nylig utviklede modellen"EcoWellness" (EW) som er tatt i bruk innenfor friluftsliv for første gang. Studien gir svar på problemstillingen: Hvordan er forholdet mellom friluftslivopplevelser og EcoWellness? Studien baserer seg på narrativer om friluftsliv. Disse er innsamlet fra åpent tilgjengelige kilder. For å gjenspeile friluftslivets mangfold ble 15 narrativer hentet fra tre kontekster. Kontekstene Den Norske Turistforeningen (DNT), surfing (SURF) og adrenalinjunkier (ADR) utgjør friluftsliv (FRIL) i denne studien. Metodikken inkluderte to narrative analyser utført parallelt: en inspirert av fenomenologi for å studere opplevelsene, mens i den andre var basert på kategorier fra EcoWellness. I den fenomenologiske analysen brukte jeg noen av Bjørn Tordssons fenomenologiske begreper for å definere friluftslivsopplevelsene, nemlig situasjonen, subjektene, intensjonene, prosjektene og naturen. Inspirert av Kristi Malteruds systematiske tekstkondensering produserte jeg 4 beskrivelser som gjaldt FRIL, DNT, SURF og ADR. I EcoWellness-analysen kategoriserte jeg tekstfragmenter knyttet til EW-aspektene: fysisk tilgang, sensorisk tilgang, forbindelse, beskyttelse, vern, spiritualitet og tilknytningskap. Som resultat av denne analysen, kartla jeg mønstrene i andelen til EW aspekt-uttrykket (EWP) i FRIL, DNT, SURF og ADR. Både visuelle og statistiske tester ble utført for å identifisere EWPs kjennetegn. Svaret på problemstillingen ble funnet ved å drøfte FRILs EWP i forhold til FRILbeskrivelsen; og drøfte likheter og forskjeller på tvers av DNT, SURF, ADR som vist i deres EWP. Konklusjonen var: Forholdet friluftsliv-EcoWellness er totalt, men mangfoldig. I friluftsliv er det generelt tilstede fysisk tilgang, forbindelse og sensorisk tilgang i stor andel, og tilknytningskap og beskyttelse i mindre andel. Ellers bør friluftsliv nyanseres, siden visse aspekter ser ut til å være avhengige av opplevelsenes særegenhet.nb_NO
dc.description.abstractSummary of thesis: The aim with this thesis was to study friluftsliv's health promoting aspects. To accomplish it, the recently developed model "EcoWellness" (EW) has been adopted for the first time in this context. Thus, it was desired to give answer to the study problem: How is therelationship between friluftsliv experiences, and EcoWellness? The study is based on friluftsliv narratives. These were collected from open-access sources in the internet. To reflect friluftsliv's diversity, 15 narratives were grouped according to three contexts. The contexts Det Norske Turistforeningen (DNT), surfing (SURF), and adrenaline junkies (ADR), constitute friluftsliv (FRIL) in this study. The methodology included two narrative analysis conducted in parallel: one inspired in phenomenology to studythe experiences, and the other one was an EcoWellness categorical research. In the phenomenological analysis I made use of some of Bjørn Tordsson's phenomenological concepts to define the friluftsliv experiences, namely the situation, subjects, intentionalities, projects and nature. Inspired by Kristi Malterud's systematic text condensation, I produced 4 descriptions pertaining FRIL, DNT, SURF and ADR. In the EcoWellness analysis I categorised narrative fragments pertaining the EW aspects: physical access, sensory access, connection, protection, preservation, spirituality and community connectedness. As the outcome of this analysis I mapped the patterns in the proportion of their expression (EWPs) in FRIL, DNT, SURF and ADR. Both visual andstatistic tests have been performed to identify the EWP's features. The answer to the study problem was obtained by discussing the FRIL's EWP in relation to the FRIL description; and discussing similarities and differences across DNT, SURF, ADR as reflected in their EWPs. The drawn conclusion was: The relationship friluftsliv-EcoWellness is total but diverse. In friluftsliv it is generally found physical access, connection, and sensory access in great proportion and community connectedness and protection in lesser proportion. Otherwise friluftsliv should be nuanced, since certain aspects seem to be sensitive to experience featuresen_US
dc.language.isoeng
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.subjectFriluftsliv,no_NO
dc.subjectNatureen_US
dc.subjectEcoWellnessen_US
dc.subjectSurfingen_US
dc.subjectAdrenaline junkieen_US
dc.subjectHealth promotionen_US
dc.subjectphenomenologyen_US
dc.titleEcoWellness in friluftsliv. Establishing a relationship between friluftsliv experiences, and the aspects in nature contact that promote holistic health.en_US
dc.title.alternativeHow is the relationship between friluftsliv experiences, and EcoWellness ?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Andre helsefag: 829nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Forebyggende medisin: 804nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Idrettsmedisinske fag: 850nb_NO
dc.source.pagenumber239en_US
dc.subject.keywordDet Norske Turistforening - DNTno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record