Show simple item record

dc.contributor.authorSulcs, Vidvuds Karlis
dc.date.accessioned2021-07-06T11:54:54Z
dc.date.available2021-07-06T11:54:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763574
dc.description.abstractI løpet av årene jeg har studert, har jeg fått en større forståelse av utfordringene i regional utvikling og hvordan det oppmuntrer økonomisk vanskeligstilte samfunn til å utvikle deres økonomiske, kulturelle, sosiale og miljømessige velvære ved å realisere det fulle potensialet i en regions ressurser og dens innbyggere. Derfor har jeg valgt å studere problemet med regional utvikling og dens utfordringer ved å bruke Latvia og EUs innvirkning som min arena. Med forskningen min ønsket jeg å finne ut mer om utfordringene Latvia står overfor i regional utvikling og migrasjon, spesielt i regionen Latgale, og hvordan EU påvirker denne veksten i landlige områder. Forskningen min var mulig med alle data som allerede var samlet inn på forhånd, som jeg brukte og analyserte i arbeidet mitt. Det hadde heller ikke vært mulig uten menneskene som jobbet i lettiske departementer og statlige organisasjoner som hjalp meg med disse dataene og bidro til forskningen min ved å delta i intervjuer der de svarte på spørsmålene jeg forberedte dem. I løpet av forskningen min fant jeg ut viktigheten av regional utvikling og hvordan den er knyttet til migrasjonstendenser. De mulige negative og positive sidene ved å være en del av EU. Ved å anvende eksisterende teorier om migrasjon og regional utvikling var det mulig å utføre min forskning og analysere dataene for å finne ut den nåværende situasjonen i dette området. Migrasjonen og den regionale utviklingsutfordringene den står overfor, og hvilken rolle EU spiller i alt dette. Begrepene push- og pull-faktorer for migrasjon brukes til å utdype en kategorisering av migrasjon, økonomiske faktorer er hovedårsakene i Latgale. Derfor var fokus de økonomiske faktorene, teorier som kunne supplere dette som polariseringsteori og den landlige-urbane modulen ble brukt i forskningen min. Resultatene var nær mine antagelser som jeg hadde før jeg startet med oppgaven og forskningen min. Det er mange faktorer som påvirker regional utvikling og migrasjon i et område. Det er både positive og negative når det gjelder EU og innvirkningen det har på regional utvikling og migrasjon i et medlemsland. Negative er at det ved åpne grenser blir gjort enkelt og attraktivt. Positivt er at det er forskjellige midler fra EU som går til regional utvikling, som deretter bidrar til å redusere migrasjon fra landlige områder og til og med tiltrekke folk som flytter til disse områdene.en_US
dc.description.abstractAbstract During my years of studies I have gained a greater understanding of the challenges in regional development and how it encourages economically disadvantaged societies to develop their economic, cultural, social and environmental wellbeing by realizing the full potential of a region’s resources and its residents. Therefore I have chosen to study the issue of regional development and its challenges by using Latvia and the impact of the EU as my arena. With my research I wanted to find out more about the challenges Latvia faces in regional development and migration, specifically in the region of Latgale and how the EU is impacting this growth in rural areas. My research was possible thanks to data that was already collected beforehand which I used and analyzed in my work. Also it wouldn’t have been possible without the people working in Latvian ministries and governmental organizations who helped me with this data and contributed to my research by joining interviews where they answered the questions that I prepared for them. During my research I found out the importance of regional development and how it is connected to migration tendencies. The possible negatives and positives on these issues by being a part of the EU. By applying existing theories of migration and regional development it was possible to conduct my research and analyze the data to find out the current situation in this area. The migration and regional development challenges it faces and what role in all this the EU plays. The concepts of push- and pull-factors of migration are used to elaborate a categorization of migration, economic factors are the main causes in Latgale. Therefore focus being the economic factors, theories that could supplement this like polarization theory and the rural-urban module were used in my research. The results were close to my assumptions that I had before starting with the thesis and my research. There are many factors that impact regional development and migration in an area. There are both positives and negatives when it comes to the EU and the impact it has on regional development and migration in a member state. Negatives being that by open borders travel is made easy and attractive. Positives being that there are various funds by the EU that go towards regional development which then help reducing migration from rural areas and even attracting people moving to these areas.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskulen i Voldaen_US
dc.subjectregional utviklingen_US
dc.subjectLatviaen_US
dc.subjectEUen_US
dc.subjectmigrasjonen_US
dc.titleRegional development in Latvia and the impact of the EU. How does the EU impact regional development and migration in Latgale, Latvia?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber38en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Planlegging og administrasjon [11]
    I denne samlinga finst bacheloroppgåver frå planlegging og administrasjon som har fått karakteren A eller B.

Show simple item record