Show simple item record

dc.contributor.authorBringsvor, Heidi B.
dc.date.accessioned2012-05-30T11:19:19Z
dc.date.available2012-05-30T11:19:19Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153782
dc.description.abstractBakgrunn: Dagens samfunn blir beskrevet som et kunnskapssamfunn, hvor det også stilles krav om at sykepleien skal være basert på oppdatert kunnskap fra forskning. Kunnskapsbasert praksis kan sees som en dominerende diskurs innen sykepleien som profesjon i dag, og blir av enkelte beskrevet som sykepleiens svar på den evidensbaserte medisinen. Samtidig er det fortsatt debatt innen profesjonen knyttet både til evidensbegrepet og til kunnskapsbasert praksis-begrepet. Med dette som bakteppe ønsket jeg å se nærmere på hvordan intensivsykepleiere beskrev sitt kunnskapsgrunnlag for praksisutøvelse, for så å se dette i relasjon til kunnskapsbasert praksis. Metode: Studien er kvalitativt orientert. Det er gjennomført fire fokusgruppeintervju av totalt tjue informanter ansatt ved fire intensivavdelinger, fordelt på tre sykehus. Ingen av intensivavdelingene var ved universitetssykehus. Data ble tatt opp på lydbånd, transkribert og analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering, som beskrevet av Malterud (2003), før de presenteres her og videre relateres til teoretiske perspektiv og tidligere forskningsfunn. Funn: Intensivsykepleierne beskrev et integrert og helhetlig kunnskapsgrunnlag, der kunnskaper fra ulike kilder bindes sammen i en praktisk syntese. Funnene beskrives inndelt i følgende hovedgrupper: teoretisk kunnskap, kunnskap fra utdanning og kurs, erfaringskunnskap, kunnskap tilegnet gjennom samhandling og brukermedvirkning. Selve begrepet kunnskapsbasert praksis angir flertallet av informantene at de ikke kan definere eksakt, men informantene vektlegger i sine beskrivelser alle de aspektene som er inkludert i begrepet, samt andre kunnskapskilder i tillegg. Konklusjon: Intensivsykepleiernes kunnskapsgrunnlag for praksisutøvelse er et sammensatt fenomen. Studiens funn antyder videre at kunnskapsbasert praksis- begrepet kan sees som å fange opp viktige nyanser ved fenomenet, samtidig som det ikke nødvendigvis er dekkende for fenomenet som helhet. Nøkkelord: kunnskap, profesjonskunnskap, kunnskapsbasert praksis, intensivsykepleieno_NO
dc.description.abstractSummary Background: The society today can be described as a knowledge-society, which also includes demands that nursing should be based on best evidence derived from scientific inquiries. Evidence based practice could be seen as the nursingprofessions answer to evidence based medicine. At the same time there is still an ongoing debate within the nursingprofession related to both the meaning of the “evidence”-concept and what is meant by “evidence based practice” in nursing. With this in mind I wanted to explore how intensive care nurses described their knowledgefoundation for their nursing practice, and then relate this to the concept of evidence based practice. Method: This study is qualitative orientated. Four focus group interviews were conducted, with a total of twenty participants, divided on four different intensive care units. The intensive care units differed in size and were placed at three different hospitals. None of the hospitals were university hospitals. The interviews were recorded, transcribed and analyzed by systematic-text-condensation, as described by Malterud (2003), before being presented and further on linked to theory and previous scientific knowledge. Findings: The intensive care nurses described their knowledge as integrated and holistic, where knowledge derived from different sources was connected in a practical synthesis. The results are described divided into the following main groups: theoretical knowledge, knowledge derived from education and courses, experience-based knowledge, knowledge derived from interaction with others and userparticipation. Most participants could not give an exact definition of evidence based practice, but at the same time they described all the aspects included in the concept when formulating their knowledgefoundation for practice, and additional they also described other sources for knowledge. Conclusion: Intensive care nurses knowledgefoundation for nursing-practice is a complex phenomenon. Furthermore, findings in this study indicate that evidence-based practice can capture some important aspects of the phenomenon, but at the same time it does not necessarily cover the descriptions of the knowledgefoundation entirely. Key words: Knowledge, Professional knowledge, Evidence based practice, Intensive care nursingeng
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectintensivsjukepleieno_NO
dc.subjectsjukepleiararno_NO
dc.subjectyrkeskunnskapno_NO
dc.subjectyrkesutøvingno_NO
dc.subjectkunnskapsbasert praksisno_NO
dc.subjectevidensbaset medisinno_NO
dc.subjectkunnskapsgrunnlagno_NO
dc.subjecterfaringsbasert kunnskapno_NO
dc.subject.ddc610.73069
dc.subject.ddc001.01
dc.subject.ddc610.7361
dc.title"En praksis basert på kunnskap ...". En kvalitativt orientert studie om hvordan intensivsykepleiere beskriver sitt kunnskapsgrunnlag for praksisutøvelseno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsi808no_NO
dc.subject.nsi289no_NO
dc.source.pagenumber149, [16]no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record