Show simple item record

dc.contributor.authorBongo, Marit Anne Jonsdatter
dc.coverage.spatialAltano_NO
dc.date.accessioned2013-04-17T12:20:18Z
dc.date.available2013-04-17T12:20:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153843
dc.description.abstractCoahkkáigeassu Dat cálus árvvoštala movt boazodoallu oassálaste suohkanplánaproseassas. Daid ma emus logi jagiid lea oassálastin suohkanplánain. O a plána ja huksenlágas, mii bo ii fápmui 2008s, leat oassálastinvejolašvuo at nannejuvvon. Suohkanat galget láhcit dili nu ahte joavkkut geaidda plánat sáhttet váikkuhit galget beassat oassálastet, boazodoallu lea dávjá plánain váikkuhus. Boazodoalus lea dárbu viiddis duovdagiidda, ja geavaha ge 40 % obba Norgga areálain. Ja go huksemat leat lassanan jagis jahkái, mearkkaša ahte boazodoallu massá guohtuneatnamiid eará doaimmaide. Cállosis lean guorahallan Alta suohkana areálaplána, proseassa álggi 2008 ja bisti 2011 rádjái. Alta suohkan lea okta dain Norgga stuorámus boazodoallosuohkaniin, suohkanis leat oktiibuot 11 geasseorohaga. Seammás lea Alta gávpot mii stuorru hirbmadit olmmošlogu ektui. Dat mielddisbuktá ahte gávpot viidána, ja dárbbut eatnamiid huksemiidda lassánit. Alta suohkan lei okta dain vuosttáš suohkanin Finnmárkkus mii meannudii plána dán o a plána ja huksenlága mielde. Bargui lean atnán case studeren vuogi, gos lean árvvoštallan boazodolliid ja orohagaid oasálastima suohkana plánaproseassas. Oasálastima árvvoštalan teoriijaid mielde, mat isket man olu leat oasálastán. Bohtosat cájehit ahte boazodoallit leat beassan oassálastet plánaproseassas, muhto lihka lea dát oassálastin hui unnán, ja ii boa e oidnosii loahpalaš plánain. Dasa sáhttet iešgu et sivat manne sis ii leat leamaš duohta váikkuhus, earret eará plánaproseassa organiseren ja hástalusat. Plánaproseassa gos boazodoallit besset álgoálggus leat fárus, sáhtášii dagahit boazodolliide buoret ja eambbo oassálastima olles proseassas, mii buvttašii buoret proseassa.se_NO
dc.description.abstractSammendrag Denne oppgaven ser på reindriftas medvirkning i en kommuneplanprosess. De siste tiårene har det blitt økt fokus på medvirkning. Medvirkning er til dels styrket i den nye plan og bygningsloven av 2008. Kommunene er pålagt å legge til rette for aktiv medvirkning av berørte grupper, som reindriftsnæringen ofte er i arealplaner. Reindriftsnæringen er en arealkrevende næring, som bruker ca 40 % av Norges arealer. I takt med økende utbygginger i kommunene, mister reindriftsnæringen arealer til andre formål. I oppgaven har jeg sett på rulleringen av Altas kommuneplanens arealdel som var i perioden 2008-2011. Alta kommune er en av Norges største reindriftskommuner med 11 sommerdistrikter, og samtidig er det en by som har stor vekst. Dette betyr at byen utvides stadig, og dette medfører at det er behov for arealer til ulike formål. Alta kommune valgte å vedta planen etter den nye plan og bygningsloven, som en av de første kommunene i Finnmark som gjorde det. Oppgaven er en casestudie hvor jeg studerer reineiernes og reinbeitedistriktenes medvirkning i planprosessen. Dette vurderes etter teoriene om de har medvirket eller ikke og i hvilken grad. Mine funn viser at reineierne har fått delta i planprosessen, men likevel var det lite medvirkning i planen. Det kan skyldes flere faktorer for at de ikke hadde reel medvirkning, blant annet organiseringa av planprosessen og kommunikasjonsutfordringer. En planprosess som involverer reineiere i en tidligere fase, kan gi bedre forutsetninger for reineierne til å medvirke i planprosessen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectreindriftno_NO
dc.subjectkommunal planleggingno_NO
dc.subjectarealbrukno_NO
dc.subjectmedverknadno_NO
dc.subject.ddc354.34214
dc.subject.ddc354.56214
dc.subject.ddc636.2948
dc.titleReindriftas medvirkning i en kommuneplanprosess. En casestudie av planlegging i Alta kommuneno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242no_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Livestock breeding, rearing, reproduction: 912no_NO
dc.source.pagenumber132 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record