Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrydeland, Elin
dc.date.accessioned2011-12-16T13:47:20Z
dc.date.available2011-12-16T13:47:20Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/153882
dc.description.abstractSummary The learning environment has recently been a major focus in the school organization. New theories and research have been developed in this field, and the learning environment has also been a priority by the Norwegian Directorate for Education and Training. Studies show that Norwegian students hold a relatively low academic level compared with countries similar to Norway. There are also reports of noise in Norwegian classrooms. At the same time, research shows that the teacher is the single individual who has the greatest importance in relation to student learning. What then happens in the classrooms? How does the teacher lead the lessons and student behaviors? My question is: How is classroom management practiced in a class? Using a qualitative approach and by observation as research method, I study how classroom management is practiced in the classroom, focusing on being a firm and apparent leader. I developed a semi-structured observation form, and observed an 8th grade class and their teachers in one week. A total of 30 lessons were observed led by 9 different teachers. To limit such a large and complex concept as classroom management, I studied various aspects that I considered important in relation to being a firm and an apparent leader. I observed the structure and tranquility in the lessons, how teachers practice and enforce rules in the classroom, how teachers lead the lessons and the extent to which students have the opportunity to participate in the education. I have also studied how teachers use learning goals and how they practices feedback to the students. My findings illustrate the practice of classroom management in this setting. The teachers practiced different rules and structures in the lessons, and also had different opinions of what tranquility was. The most common way of working was joint presentation by the teacher, often accompanied by questions to the students. After the teacher had finished his presentation, students worked on individual tasks. The teacher's role then was to provide individual instruction to students. During this week, few teachers expressed clear expectations or goals in their education, of social or theoretical characters. The teachers made no observable opportunities for the students to exercise participation in the education, although students repeatedly took the initiative for this. The way I see it, the teachers used little specific and individual feedback to students and their work during this week of observation. These observations suggest that the research-based knowledge that is recommended is not being practiced in the classroom.en
dc.description.abstractSammendrag De siste årene har det vært stort fokus på læringsmiljøet i skolen. Det utarbeides stadig teorier og forskning på feltet, og læringsmiljøet har også vært et satsningsområde fra Utdanningsdirektoratet sin side. Undersøkelser viser at norske elever har et relativt svakt faglig nivå, sammenlignet med land som er mest mulig lik Norge. Det rapporteres også om bråk og uro i norske klasserom. På samme tid viser forskning at læreren er den enkeltpersonen som har størst betydning i forhold til elevenes læringsutbytte. Hva er det så som skjer i klasserommet? Hvordan leder læreren undervisningen og elevenes atferd? Min problemstilling er: Hvordan blir klasseledelse praktisert i en klasse? Ved hjelp av kvalitativ tilnærming og observasjon som forskningsmetode, studerer jeg hvordan klasseledelse blir praktisert i klasserommet, med fokus på å være en tydelig leder. Jeg utarbeidet et halvstrukturert observasjonsskjema, og observerte en 8. klasse og deres lærere, i en uke. Til sammen ble 30 undervisningstimer observert, fordelt på 9 ulike lærere. For å avgrense et så stort og komplekst begrep som klasseledelse, har jeg studert ulike sider jeg vurderte som sentrale i forhold til å være en tydelig leder. Jeg observerte struktur og arbeidsro i undervisningen, hvordan lærerne praktiserer og håndhever regler, hvordan lærerne leder undervisningen og i hvilken grad elevene har mulighet til medvirkning i opplæringen. Jeg har også sett på hvordan lærerne leder undervisningen gjennom læringsmål og hvordan tilbakemelding til elevene praktiseres. Mine funn belyser praktiseringen av klasseledelsen i denne settingen, denne ene uken. Lærerne praktiserte regler og struktur i timene på ulike måter, og hadde også forskjellig praktisering av hva som var arbeidsro. Den vanligste arbeidsformen var felles formidling av lærer, gjerne kombinert med spørsmål til elevene. Etter at lærer var ferdig med sin formidling, arbeidet elevene med individuelle arbeidsoppgaver. Lærerens rolle var da å gi individuell veiledning til elevene. I løpet av denne uken uttalte få lærere klare forventninger eller mål, til hverken det sosiale eller det faglige innholdet i opplæringen. Lærerne gav elevene ingen observerbare muligheter til å utøve medvirkning i forhold til opplæringen, selv om elevene flere ganger tok initiativet til dette. Slik jeg tolker det benyttet lærerne lite konkret og individuell tilbakemelding til elevene og deres arbeid i løpet av denne uken. Disse observasjonene kan tyde på at den forskningsbaserte kunnskapen som anbefales ikke. blir praktisert i klasserommet.en
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectklasseleiingno_NO
dc.subjectundervisningsleiingno_NO
dc.subjectelevåtferdno_NO
dc.subjectlærarrolleno_NO
dc.subjectelevmedverknadno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectungdomssteget
dc.subjectgrunnskolen
dc.subject.ddc371.1024
dc.titleKlasseledelse : med fokus på en tydelig ledelse av undervisningen og elevenes atferd.no_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel