• Effektevaluering av INU-FSF. Effektar for regionen, kommunane og regionen 

      Dvergsdal, Geirmund; Yttredal, Else Ragni (Rapport nr. 47, Report, 2014)
      Denne rapporten omhandlar effektevaluering - undersøking av virkemiddelbruk og effektar. Effektevalueringa gjeld Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift (INU- FSF) ...