Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTyrholm, Britt Valderhaugen
dc.date.accessioned2014-03-19T08:43:26Z
dc.date.available2014-03-19T08:43:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/192626
dc.description.abstractHensikten med denne studien er å få innsikt i kompetansebehov i sykepleie og kvalifisering for sykepleie i Norge etter at samhandlingsreformen er innført. Denne kunnskapen er viktig for de som har ansvar for å planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleierutdanning og kvalifisering for sykepleie. Samhandlingsreformen peker på tre utfordringer: Pasientens behov for koordinerte tjenester, mer fokus på å forebygge og begrense sykdom og at den demografiske utvikling vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne. Det er valgt et hermeneutisk fenomenologisk design. Det er gjennomført tre fokusgruppeintervju med sykepleiere i posisjoner som mellomledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten våren 2013. Fire hovedtema vart analysert fram: (1) Kunnskap, ferdigheter og holdninger hos en dyktig sykepleier, (2) avansert klinisk kompetanse, (3) forventninger til utdanningen og (4) samarbeid mellom utdanning og yrkesfelt. Kravet om omfattende medisinsk behandling i kommunene krever at sykepleierutdanningen forbereder studentene på dette. Forebyggende helsearbeid og rehabilitering er også områder som vart vurdert som viktig for å møte fremtidige utfordringer i helsesektoren. Holdninger og danning vart vektlagt av mellomlederne. Et særlig viktig funn er behovet for avansert klinisk kompetanse. Mellomlederne uttrykte behov for et tettere samarbeid mellom utdanningen og yrkesfeltet om kvalifisering av sykepleiere på ulike nivå. Funnene fra denne studien kan benyttes i planlegging av sykepleierkompetanse for å imøtekomme framtidige utfordringer i helsesektoren. Å etablere stillinger som avansert klinisk sykepleier kan tenkes å være et slikt tiltak for å levere framtidige helsetjenester på en kvalitativ god og kostnadseffektiv måte.nb_NO
dc.description.abstractAbstract The purpose of this study is to gain knowledge about the needs for competence in nursing and in the qualification for nursing in Norway after the introduction of the Coordination Reform in 2012. To gain knowledge in this field is important for those with responsibility to plan, implement and evaluate nurse education and qualification for nursing. The Coordination Reform indicates three challenges: The patient´s need for coordinated services, a stronger focus on preventive measures to reduce illness, and a demographic development that may threaten society´s financial capacity. The study has a hermeneutical and phenomenological design. During spring 2013 three focus group interviews were conducted with nurses holding middlevel manager positions in the primary health services and the special health services on a local government level. Four main themes were found: (1) knowledge, skills and attitudes, (2) advanced practice nursing, (3) expectations to education and (4) cooperation between education and working life. The challenge of giving extensive medical treatment on a local primary care level requires that the nursing education prepares its students for this. Preventive health work and rehabilitation represent additional fields that were assessed as important in order to meet future challenges in the health service sector. Attitudes and formation were emphasized by the middlevel managers. They especially highlighted the need for advanced clinical competencies with broadened knowledge and the competence to act and implement. They expressed a need for closer cooperation between the nursing education and working life in order to qualify nurses in various fields of work. This study can be used in planning nurse competence. A formalized advanced clinical nurse position should be included among the measures to be considered when discussing how to deliver future health services in a qualitative good and costdeffective way.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806nb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.subject.ddc610.720692
dc.subject.ddc610.730711
dc.subject.ddc362.173068
dc.subject.ddc378.241
dc.subject.meshNurses, Community Healthen
dc.subject.meshEducation, Nursingen
dc.subject.meshNursing Evaluation Researchen
dc.titleSykepleierkompetanse og kvalifisering for sykepleie – mellomlederes perspektivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.keywordsjukepleiararnn_NO
dc.subject.keywordsjukepleiarutdanningnn_NO
dc.subject.keywordutdanningskravnn_NO
dc.subject.keywordsjukepleienn_NO
dc.subject.keywordkompetansekravnn_NO
dc.subject.keywordyrkeskvalifiseringnn_NO
dc.subject.keywordsamhandlingsreformann_NO
dc.subject.keywordsamhandlingsreformann_NO
dc.subject.keywordrehabiliteringnn_NO
dc.subject.keywordførebyggande medisinnn_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel