Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorØvereng, Liv Kristin Bjørlykke
dc.date.accessioned2015-11-16T07:33:17Z
dc.date.available2015-11-16T07:33:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360383
dc.description.abstractSummary The topic for this master thesis is the experiences novice teachers get when they start their professional career as a teacher. The thesis has a special focus on how these teachers make their plans for the teaching, and describes elements that may influence their work. Elements that may be important for their further professional qualification are also studied. The research question for the thesis is: How do these novice teachers experience their meeting with the teaching profession with a special focus on making plans for their teaching? Novice teachers may experience that the change from studies to professional work is demanding. Making plans is an important part of a teacher`s work, and the teacher has to use both national curriculum (LK06) and local plans when preparing for what the students are going to learn, and this is also true for the novice teacher. In this qualitative study nine novice teachers have been interviewed about how they experience the meeting with the teaching profession and what types of teaching material they use when they make plans for their teaching.Results show that the experiences of the amount of work and time are especially demanding for the novice teacher. Making plans is an important part of this work. The novice teacher often spends much time on making detailed plans. The textbook is often of good support more than plans for the year and LK06. Different strategies to handle the amount of work, and different types of support leads to different experiences for this group of teachers. Taking part in discussions and reflections on teaching practice is crucial for further qualification in their professional teaching career. Results show that the novice teacher usually takes part in teamwork, but the content of the teamwork varies. Support and cooperation with colleges and teams are of great value for a good professional meeting. Results of my research show that there are both good and bad experiences of meetings with the teaching profession. The results of my research are consistent with previous research, and emphasize the value of both cooperation and guidence from colleagues that give support, leading to further development of reflexive professional practice.nb_NO
dc.description.abstractSamandrag Temaet for denne studien er nyutdanna lærarar og deira møte med yrket, med særleg vekt på planleggingsarbeidet. Søkelyset er retta mot faktorar som kan påverke møtet med yrket, og faktorar som kan legge til rette for vidare kvalifisering i yrket. Problemstillinga for undersøkinga er: Korleis opplever den nyutdanna læraren møtet med læraryrket og då særleg møtet med planleggingsarbeidet? Nyutdanna lærarar kan ofte oppleve overgangen frå utdanning til yrkeslivet som særleg krevjande. Planleggingsarbeidet er ein stor del av arbeidet i læraryrket, og dei nyutdanna lærarane skal legge til rette for læring for elevane med utgangspunkt i gjeldande planar. Kunnskap om læreplanarbeid hos dei nyutdanna lærarane og i skulen er sentralt. Undersøkinga er gjennomført som ein kvalitativ studie der ni nyutdanna lærarar er intervjua om korleis dei opplever møtet med yrket og korleis dei nyttar ulike læremateriell i planleggingsarbeidet. Resultata viser at møtet med arbeidsmengda og tidsbruken er særleg krevjande for nyutdanna lærarar. Planleggingsarbeidet er ein sentral del av dette arbeidet. Dei nyutdanna lærarane utarbeider i stor grad detaljerte undervisningsplanar, noko som er særleg tidkrevjande. I dette arbeidet støttar dei seg i stor grad til læreboka og i mindre grad til årsplanar og LK06. Ulike strategiar for å handtere arbeidsmengda og ulik grad av oppfølging, gjev ulike utfall eller opplevingar for nyutdanna lærarar. For den nyutdanna læraren si vidare kvalifisering i yrket er det sentralt å møte ein skulekultur som legg vekt på diskusjon og refleksjon omkring opplæringspraksis. Resultata viser at dei nyutdanna lærarane deltek i stor grad i teamsamarbeid, men at innhaldet i samarbeidet er varierande. Støtte og samarbeid med kollegaer og team er ein sentral faktor for eit godt møte med yrket. Resultata viser at det er ulike opplevingar frå den første tida i læraryrket, både gode møte med yrket og mindre gode møte med yrket. Resultata i undersøkinga mi er i samsvar med tidlegare forsking og understekar betydninga av kollegasamarbeid og rettleiing som kan støtte og opne for etablering av ein profesjonell refleksiv praksis.nn_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectnyutdanna lærararnn_NO
dc.subjectundervisningsplanleggingnn_NO
dc.subjectlokale læreplanarnn_NO
dc.subjectlokalt læreplanarbeidnn_NO
dc.subjectyrkeskarrierenn_NO
dc.subjectlæraryrketnn_NO
dc.subjectopplæringspraksisnn_NO
dc.subjectskolekulturnn_NO
dc.subjectkollegarettleiingnn_NO
dc.subjectkollegasamarbeidnn_NO
dc.subject.ddc371.12
dc.subject.ddc371.201
dc.subject.ddc371.14
dc.titleNyutdanna lærarar sitt møte med yrket, med særleg vekt på planleggingsarbeidetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO
dc.subject.keywordBeginning Teacher Inductionen
dc.subject.keywordEducational Planningen
dc.subject.keywordCurriculum Implementationen
dc.subject.keywordProfessional Trainingen
dc.subject.keywordProfessional Developmenten
dc.subject.keywordTeacher Collaborationen
dc.relation.projectNorsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste \ 38274nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record