Show simple item record

dc.contributor.authorRogne, Trude Sellæg
dc.date.accessioned2015-11-16T13:25:51Z
dc.date.available2015-11-16T13:25:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360432
dc.description.abstractSummary This is a study about pupils with great difficulties in mathematics. The aims of my study is to find out how pupils experience their mathematical problems, and study how and if it influences on their motivation and self-perception in the subject. I want to gain insight and get a better understanding of the pupils’ situation, how they experience this situation, and what it leads to. I emphasize the student’s own thoughts and experiences. It is the student’s thoughts and experiences I am looking for, which involves that I attempt to see the world through their eyes. I have collected answers to my question : ”How does the student experience to have difficulties in mathematics?” I have interviewed seven students in ninth grade all with difficulties in mathematics. I have emphasized how students percieve and evaluate their own situation, how they explain their difficulties and how this matter affects their motivation and academic self-perception. I have also examined how lessons have been completed and how the pupils have experienced individual arrangements. Interviews of the students have given me qualitative data which forms the basis of the study, and the analyse and discussion are based on the findings within each category. The findings will be discussed against relevant theory and research in the field. The results of this study show that the students experienced that their mathematical problems influenced both on their self-perception as well as on their motivation for learning. They had little or no motivation to put effort in working with mathematics, and many of them considered themselves as very weak in the subject. Repeated defeats had given them the feeling of failure, and most of them had reduced expectation of future mastery. The informants told me that the teaching in math mainly was based upon exercises in the textbook, with arrangements as less workload and simplified teaching material. Not all of them were satisfied with this, they wanted better adaptions to their conditions. They felt that these simplified mathematical problems were too simple, and that solving them had no value at all.en
dc.description.abstractSamandrag Denne oppgåva handlar om elevar som har vanskar i matematikk. Målet med studien er å finne ut korleis elevar opplever å ha vanskar i matematikk, og om dette har innverknad på deira motivasjon og sjølvoppfatning. Eg ynskjer å få eit innblikk og ei betre forståing av eleven sin situasjon. Korleis dei opplever dette, og kva det fører til. Det er eleven sine tankar, erfaringar og opplevingar som er i søkjelyset, noko som inneber eit forsøk på å sjå og prøve å forstå verden ut i frå deira auge. Svar på dette har eg fått gjennom å stille spørsmålet: «Korleis opplever eleven å ha vanskar i matematikk?» Eg har intervjua sju elevar med vanskar i matematikk på 9. årssteg. Eg har lagt vekt på korleis elevane oppfattar og vurderer eigen situasjon, korleis dei forklarer sine vanskar og korleis dette påverkar deira motivasjon og akademiske sjølvoppfatning. Eg har også undersøkt korleis undervisning har vorte gjennomført og elevane si oppleving av tilrettelegging. Intervju av elevane har gitt meg kvalitative data som dannar grunnlag for studien, og analysen og drøftinga tek utgangspunkt i funn innanfor kvar kategori. Funna vert drøfta opp mot relevant teori og forsking på feltet. Resultatet av studien viser at elevane opplevde at vanskane deira hadde innverknad på både motivasjon og akademiske sjølvoppfatning. Dei hadde lite eller ingen motivasjon for å arbeide med faget, og fleire av dei vurderte seg sjølve som «elendige» i matematikk. Gjenteken nederlag hadde gitt dei kjensle av å mislukkast, og dei fleste hadde reduserte forventningar om framtidig meistring. Informantane fortalde at undervisning hovudsakleg var basert på oppgåveløysing frå læreboka, og dei opplevde tilrettelegging i form av mindre arbeidsmengd og forenkla lærestoff. Ikkje alle var nøgde med dette, dei ynskte seg oppgåver som var betre tilpassa deira føresetnader. Dei opplevde at oppgåvene var for enkle, derfor var meistring av desse utan verdi.nn_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectmatematikkvanskarnn_NO
dc.subjectungdomsskoleelevarnn_NO
dc.subjectelevrøynslernn_NO
dc.subjectsjølvoppfatningnn_NO
dc.subjectlæringsmotivasjonnn_NO
dc.subject.ddc371.90447
dc.subject.ddc371.90473
dc.subject.ddc373.236
dc.subject.ddc510.19
dc.subject.ddc370.153
dc.titleKorleis opplever eleven å ha vanskar i matematikk? "Eg er berre glad for at eg ikkje er dum"nn_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Developmental psychology: 265en
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410en
dc.source.pagenumber105nb_NO
dc.subject.keywordMathematics Achievementen
dc.subject.keywordSecondary Schools Mathematicsen
dc.subject.keywordRemedial Mathematicsen
dc.subject.keywordUnderachivementen
dc.subject.keywordAcademic Achievementen
dc.subject.keywordStudent Experienceen
dc.subject.keywordSelf Evaluationen
dc.subject.keywordSelf Concepten
dc.subject.keywordStudent Motivationen
dc.subject.keywordExpectationen
dc.subject.keywordOutcomes of Educationen
dc.relation.projectNorsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste \ 33541nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record