Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Unn Salmo
dc.date.accessioned2015-11-17T08:13:17Z
dc.date.available2015-11-17T08:13:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360497
dc.description.abstractAbstract During this study I have analyzed stories written by students in 4th grade, to see if there are any common characteristics of the writing skills at that grade. The study is built on the research question: What characterizes texts written by students in 4th grade? Reading and writing are closely connected and are affecting each other. In everyday speech we talk about “reading and writing development”, “reading and writing skills”, “reading and writing difficulties” etc. However, previously research has mainly focused on reading development and reading difficulties. There has been less comprehensive research on the writing development and writing difficulties, even though some research has shown that writing competence is important for self-esteem and professional career (Thygesen, 2007). I started the thesis work by searching in theory and literature for important factors for developing good writing competence. However, I ended up with looking at handwriting, spelling competence and different aspects of text creation. The layout of the research topics were developed during the work on foundation of knowledge. Relevant questions were discussed at the end. Result from the research study show that most 4th grade students have developed an clearly legible handwriting. Approximately one third uses a continuous writing, while the rest is writing single letters. The students are spelling 85% of the words correctly in texts where they can choose the words themselves, which coincides with Skaathun’s study from 2007. Most students also show good literacies writing skills by writing texts with good structure and context. This will also be used as a basis for using writing as a tool to develop identity and technical competence in different subjects at school. The texts also shows simple language which includes little depiction and slightly weak endings. The basic data also shows that some students are struggling with shaping the handwriting, spelling and building a good story. This study did not find any context between difficulties with handwriting, difficulties with spelling and difficulties with creating a text. Thus, students struggle with various aspects of writing. Based on this, I would like to underline the importance of adapting the aid for the individual student so that he has the opportunity to develop a good writing tool to use for professional and personal progress.nb_NO
dc.description.abstractSamandrag I dette studiet har eg analysert forteljingar skrivne av elevar på 4. trinn for å sjå om eg kunne finne fellestrekk ved skrivekompetansen til elevar på dette trinnet. Studiet bygger på forskingsspørsmålet: Kva karakteriserer tekstar som er skrivne av elevar på 4. trinn? Lesing og skriving er nært knytt saman og påverkar kvarandre. I daglegtale snakkar ein gjerne om «lese- og skriveutvikling», «lese- og skrivekompetanse», «lese- og skrivevanskar» osb. Likevel har forsking rundt lesing og skriving i stor grad konsentrert seg om leseutvikling og lesevanskar. Det har derimot vore mindre heilskapleg forsking knytt til skriveutvikling og skrivevanskar. Samstundes viser noko av den forskinga som har vore, at skrivekompetansen er viktig for sjølvkjensle og arbeidskarriere (Thygesen, 2007). Eg starta arbeidet med oppgåva ved å leite i teoriar og litteratur etter viktige moment for å utvikle god skrivekompetanse, og enda opp med å sjå på handskrift, stavekompetanse og ulike aspekt innan tekstskaping. Utforminga av underproblemstillingane kom til under arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. Til slutt har eg drøfta dei funna eg synest var relevante. Resultatet av undersøkinga viser at dei fleste elevane på 4. trinn har utvikla ei tydeleg handskrift. Om lag ein tredel nyttar ei samanhengande skrift, resten av elevane skriv enkeltståande bokstavar. Elevane stavar 85% av orda rett i tekstar der elevane kan velje orda sjølve, noko som er ganske samanfallande med Skaathun sitt studie i 2007. Dei fleste elevane viser også god skriftleg forteljekompetanse ved å skrive tekstar som har god struktur og samanheng. Dette vil vera eit godt grunnlag for også å nytte skriving som reiskap for utvikling av identitet og fagkompetanse i ulike skulefag. Samstundes viser tekstane at forteljingane har eit noko enkelt språk med lite skildring, og litt svake avsluttingar. Datagrunnlaget viser også at somme elevar slit med skriftforming, rettskriving og å bygge opp ein god tekst. Denne undersøkinga finn ikkje samanheng mellom vanskar med skrift, vanskar med rettskriving og vanskar med tekstskaping. Dvs. at ulike elevar slit med ulike sider av skrivinga. På grunnlag av dette vil eg understreke kor viktig det er å tilpasse hjelpa til den enkelte eleven slik at han kan utvikle ein godt skrivereiskap til nytte for fagleg og personleg utvikling.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectfjerdeklassingarnn_NO
dc.subjecttekstproduksjonnn_NO
dc.subjecttekstskapingnn_NO
dc.subjecttekstskrivingnn_NO
dc.subjectrettskrivingnn_NO
dc.subjecthandskriftnn_NO
dc.subjectskriftformingnn_NO
dc.subjectforteljarkompetansenn_NO
dc.subjectforteljingsstrukturnn_NO
dc.subjectsjølvkjenslenn_NO
dc.subject
dc.subject.ddc372.623049
dc.titleDet var ein gong ... . Kva kjenneteiknar skrivekompetansen på 4. trinn?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Subject didactics: 283nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Other linguistic disciplines: 039nb_NO
dc.source.pagenumber105nb_NO
dc.subject.keywordChildren's Writingen
dc.subject.keywordCreative Writingen
dc.subject.keywordWriting (Composition)en
dc.subject.keywordWriting Assignmentsen
dc.subject.keywordWriting Skillsen
dc.subject.keywordHandwritingen
dc.subject.keywordSpellingen
dc.subject.keywordWriting Abilityen
dc.subject.keywordText Structureen
dc.subject.keywordSkill Developmenten
dc.subject.keywordStudent Developmenten
dc.subject.keywordSelf Esteemen
dc.subject.keywordWriting Achivementen
dc.subject.keywordWriting Researchen
dc.subject.keywordGrade 4en
dc.subject.keywordElementary Schoolsen
dc.relation.projectNorsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste \ 38496nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record