Show simple item record

dc.contributor.authorSkjelkvåle, Eli
dc.date.accessioned2015-11-17T13:22:21Z
dc.date.available2015-11-17T13:22:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2360538
dc.description.abstractAbstract The subject of this master thesis is the transition from kindergarten to first school. Children’s different experience of confidence and security during the transition from kindergarten to first school can impact their further development, both socially and academically (Roland, Fandrem og Løge, 2011; Westergård, 2012). The recent years’ significant initiative to expand the kindergarten sector has given full kindergarten coverage and resulted in over 96% participation in kindergarten prior to starting full time first school. This means that the transition from kindergarten to first school has for most children become something they will experience and that the content of this transition has become a relevant issue. The question addressed in this master thesis is: How does one implement and organize the transition from kindergarten to first school, from the perspective of the education professionals in the kindergarten and the first school? The areas of focus are what experiences education professionals have had with the transition, and how in the transition the requirements of children with special needs are met. This is a qualitative study, where the collection of data has been performed by interview. The interviewees are education professionals at kindergartens or first schools who have responsibility for organizing and implementing the transition. The master thesis takes a systems theory approach using Bronfenbrenner’s ecological systems theory of child development (1979) as the primary theoretical perspective. The analysis of data is performed primarily using the categories of role, activity and relation, which according to Bronfenbrenner are important building blocks in microenvironments.The findings in this master thesis show that educational professionals in kindergartens and first schools have in many areas similar experiences and views on the transition. Education professionals experience that well established routines and establishing procedures through written plans provide an advantage in the transition. The possibility to build relations is seen as decisive in arranging the children’s transition. Furthermore, activities which promote social skills and competencies, together with activities which create confidence and independence, can also be beneficial. Furthermore, it is also considered important to stimulate a rich vocabulary and comprehension. That children have well developed micro and macro motorskills is also regarded as an advantage. The study does not show the same degree of correlation in fields which demand more time consuming cooperation between education professionals, for example in the evaluation of the transition. The interest for such cooperation is clearly strongest amongst education professionals in the kindergartens. It appears also that whilst education professionals in kindergartens have chosen to acquire knowledge about the first schools’ teaching plan and regulation, the education professionals at the first schools have not chosen to immerse themselves in the details of the kindergartens’ framework and regulations. This may indicate that education professionals at the kindergartens adapt to a greater extent their teaching content than those of the first schools.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag Tema i denne masteroppgaven er overgangen mellom barnehage og skole. Barnas ulike opplevelser av mestring og trygghet i overgangen mellom barnehage og skole kan prege deres videre utvikling, både sosialt og faglig (Roland, Fandrem og Løge, 2011; Westergård, 2012). De siste års storstilte satsning på utbygging av barnehagefeltet har gitt full barnehagedekning og resultert i at over 96 % av barna nå går i barnehage de siste årene før skolestart. Det betyr at de fleste barn opplever overgangen mellom barnehage og skole, og dette har aktualisert spørsmålet om innholdet i overgangen. Problemstillingen i masteroppgaven er: Hvordan gjennomføres og organiseres overgangen fra barnehage til skole, ut ifra pedagoger i barnehage og skole sitt perspektiv? Fokusområdene er hvilke erfaringer pedagogene har med overgangen, og hvordan det legges til rette for barn med særskilte behov i overgangsprosessen. Dette er en kvalitativ studie, der innsamling av data skjedde ved hjelp av intervju. Informantene er pedagoger i skole eller barnehage, som har ansvar for organisering og gjennomføring av overgangen barnehage – skole. Masteroppgaven har en systemteoretisk tilnærming med Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell (1979) som overordnet teoretisk perspektiv. Analyse av data er gjort med utgangspunkt i kategoriene rolle, aktivitet og relasjoner, som ifølge Bronfenbrenner er viktige byggesteiner i mikromiljø. Funnene i denne masteroppgaven viser at pedagoger i barnehage og skole på mange områder har sammenfallende erfaringer og synspunkt på overgangen. Pedagogene opplever at godt innarbeidede rutiner og forankring av prosedyrer i skriftlige planer er en fordel i overgangssamarbeidet. Mulighet for relasjonsbygging sees som avgjørende i tilretteleggingen av barnas overgang. Videre vektlegges aktivitet som fremmer sosial ferdighet og kompetanse, sammen med aktivitet som skaper trygghet og selvstendighet. I tillegg blir det sett som viktig å stimulere et rikt ordforråd med bredt begrepsinnhold. At barna har godt utviklede fin- og grovmotoriske ferdigheter sees også som en fordel. Undersøkelsen viser ikke samme grad av samsvar på felter som er mer tidkrevende når det gjelder pedagogisk samarbeid mellom fagpersonene, for eksempel evaluering av overgangen. Interessen for slikt samarbeid er klart størst blant pedagogene i barnehagen. Det viser seg også at pedagogene i barnehagen har valgt å skaffe seg kunnskap om skolens læreplan og lovverk, mens skolepedagogene i liten grad har satt seg inn i barnehagens rammeplan og lovgrunnlag. Det kan tyde på at pedagogene i barnehagen i større grad tilpasser seg skolens innhold enn omvendt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subject.ddc372.241
dc.subject.ddc372.21
dc.titleOvergang barnehage - skole. Komparativ studie av barnehage- og skolepedagoger sitt perspektivnb_NO
dc.title.alternativePedagogperspektiv på overgangen mellom barnehage og skulenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::General education: 281nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social anthropology: 250nb_NO
dc.source.pagenumber98 s.nb_NO
dc.subject.keywordGrade 1en
dc.subject.keywordTransitional Programsen
dc.subject.keywordBasic Skillsen
dc.subject.keywordPreschool Educationen
dc.subject.keywordTeaching Experienceen
dc.subject.keywordPreschool Teachersen
dc.subject.keywordGeneral Education Teachersen
dc.relation.projectNorsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste \ 37691nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record