Show simple item record

dc.contributor.authorHolmar, Jeanette Otterlei
dc.date.accessioned2015-11-18T12:35:36Z
dc.date.available2015-11-18T12:35:36Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2364490
dc.description.abstractSummary The purpose of this study has been to clarify whether mentoring is a substantial element of support for protégés the first year of teaching through the thesis question: Mentoring – a success factor for newly educated secondary school teachers? The study addresses the value of mentoring for the protégés in the transition from studying to working, what follow-up they have received at each work place, how they have experienced this follow-up and who has been appointed the mentoring position. The study is also addressing how each of the research schools in Bergen and Bærum municipality has organized the mentoring. The study is based on a qualitative research of 19 semistructured interviews, reports and governmental reports (to the Storting). The interviews have been conducted at the respective schools and at the school administration representative’s office. Mentoring for newly educated teachers has been discussed for more than 30 years within the governmental body. In 1982 Professor Jordell was one of the contributors in making the need for mentoring for newly educated teachers visible after delivering the results of a survey among newly educated teachers to the Norwegian Ministry of Education, Research and Church Affairs. The results that Professor Jordell presented are just as relevant today as 33 years ago; the results showed that the transition between studying and working as a teacher should be thoroughly addressed as part of the education, that the school administration specifically had a responsibility to organize best possible working conditions for newly educated, and that different guidance models should be tried and formalized. Since 1982 there have been multiple attempts to give newly educated teachers an organized start on their career, and today 79% of all school administrations are implementing some sort of mentoring. Is it working? Is the mentoring making a difference? I have used a theoretical framework which clarifies what functions the mentor and protégé have and what challenges each of them run into during a school year. An analysis has been conducted by using systematic text condensation and a discussion of the findings in the data related to four research questions regarding how the mentoring is organized, the experience of the transition, how the function of the mentoring role is practiced and what benefits the protégés are left with. The protégés have identified the mentor as an important factor in the process of becoming a confident teacher through the support received in the work of assessment and documentation. Through their mentor they have received an insight into the school culture. The role as a homeroom teacher is considered demanding and the time deficiency is protruding in almost all of the interviews. The mentor – protégé relationship is described through trust, equality and recognition. The newly educated teachers remarked that it is convenient that the mentoring is voluntary leaving them with the choice whether to attend the meetings or not. The joint mentoring meetings, where all the mentors and the newly educated teachers at the school, have given the teachers profound energy and they point out that the reflections on their own teaching or other’s challenges have been useful. One of the contributors have used the words “Out of the meeting as a person that has just received salvation” in which reflects the experience mentoring can give a protégé.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag Hensikten med denne studien har vært å belyse om mentoring er et vesentlig støtteelement for protesjéer (nyutdannet lærere) første undervisningsår gjennom problemstillingen: Mentoring – en suksessfaktor for nyutdannet lærer i ungdomsskolen? Studien tar for seg nytteverdien av mentoring for protesjé sin overgang fra studier til arbeid, hvilken oppfølging de har fått ved den enkelte skole, hvordan de har opplevd denne og hvem som blir utnevnt til mentor. Studien har også sett på hvordan det blir tilrettelagt for mentoring ved de enkelte skolene i forskermaterialet i Bergen og Bærum kommune. Studien bygger på kvalitativ metode ved 19 semistrukturerte intervjuer, rapporter og stortingsmeldinger. Intervjuene er gjennomført ved de respektive skolene og på skoleeierrepresentanten sitt kontor. Mentoring for nyutdannede lærere har vært diskutert i over 30 år på regjeringsplan. Professor Jordell var i 1982 med på å synligjøre behovet for mentoring for nyutdannede lærere etter å ha overleverte resultater av en spørreundersøkelse for nyutdannede lærere til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Resultatene som professor Jordell presenterte er like aktuelle som for 33 år siden. De viste at overgangen mellom studier og yrket måtte tas opp grundigere ved lærerutdanningen, at skoleledere har et særskilt ansvar ved å legge til rette for best mulig arbeidsvilkår for de nyutdannede og at det burde prøves ut ulike modeller for veiledning og formalisere de. Siden 1982 har det vært gjort flere forsøk på å gi nyutdannede lærer en tilrettelagt start. I dag gjennomfører 79% av alle skoleeiere en eller annen form for mentoring. Fungerer det? Har mentoringen noe for seg? Jeg har brukt et teoretisk rammeverk som er med på belyse hvilken rolle mentor og protesjé har, og hvilke utfordringer de møter i sine roller i løpet av skoleåret. Det har blitt gjennomført en analyse ved hjelp av systematisk tekstkondensering og en drøfting av funn i datamaterialet som er knyttet opp mot fire forskningsspørsmål som gikk på å finne ut hvordan mentoringen tilrettelegges, overgangen oppleves, mentorrollen utøves og hvilket utbytte protesjéene sitter igjen med. Protesjéene har trukket frem mentoren som spesielt viktig for å bli en trygg lærer ved å få god støtte til vurderingsarbeidet og papirarbeidet. Gjennom mentoren sin har de også fått innpass i skolekulturen. Kontaktlærerrollen oppleves som krevende og mangel på tid kommer frem i nesten alle intervjuene. Mentor-protesjé relasjonen er beskrevet gjennom tillit, likeverd og anerkjennelse. De nyutdannede lærerne påpeker at det er fint at mentoringen er frivillig slik de har et valg om de skal stille til møtene. Gjennom felles mentormøter på egen skole har flere påpekt at de får mye energi og at refleksjonene de har gjort rundt egen undervisning eller andre sine utfordringer har vært nyttige. En av informantene har brukt ordene ”Nyfrelst ut av møter” (Informant Cato) noe som speiler hvilken opplevelse mentoring kan gi til protesjé.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subject.ddc371.14
dc.subject.ddc371.106
dc.subject.ddc371.12
dc.subject.ddc373.11
dc.titleMentoring – en suksessfaktor for nyutdannet lærer i ungdomsskolen?nb_NO
dc.title.alternativenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber132nb_NO
dc.subject.keywordMentorsen
dc.subject.keywordBeginning Teacher Inductionen
dc.subject.keywordTeacher Improvementen
dc.subject.keywordProfessional Developmenten
dc.subject.keywordCooperating Teachersen
dc.subject.keywordSchool Cultureen
dc.subject.keywordElementary Secondary Educationen
dc.subject.keywordSecondary School Teachersen
dc.relation.projectNorsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste \ 36757nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record