Show simple item record

dc.contributor.authorKvernen, Cecilie
dc.date.accessioned2016-11-03T14:40:18Z
dc.date.available2016-11-03T14:40:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419449
dc.description.abstractSummary This study sheds light on how leader and educational leaders have observed that structural and relational factors affect children showing challenging behavior in kindergarten. The study is qualitative and the data is collected in tree kindergartens through semi-structured interview of leader and semi-structured focus group interview with educational leaders. The findings are presented and discussed in three main categories; challenging behavior, structural factors and relational factors. Challenging behavior is considered a part of everyday life in kindergarten and informants describe unrest group of children, difficulties in adapting to the rules and routines, and acts of aggression against other children and adults in the kindergarten. There are complex reasons why children show challenging behavior, says informants and kindergarten environment is not seen as a direct cause, but rather as a space for action and revention. There is a structural factor that informants felt is significant in relation to children showing challenging behavior, and that is the size of the child group. Large groups of children creates unrest, noise and a chaotic situations that may trigger challenging behavior, while splitting into smaller groups have the opposite effect. The physical environment is also a structural factor that is crucial for the behavior that appears. Findings show that it is on tour in nature these children flourish, and conflicts and challenging behavior are virtually absent there. When it comes to relational factors, findings show that creating good relationships with children showing challenging behavior is a good tool to change behavior in a positive direction. The success of relational work is of great importance for the employees' well-being in kindergarten, but sometimes they experience stress, frustration and a sense of coming up short when facing this behavior. To improve their relationship skills staff allocate time for communal reflection and discussion about the attitudes and actions of everyday practice. Findings of this study show that some challenges to facilitate good structural and relational factors in kindergarten. The biggest challenge is perhaps to have sufficient staff to maintain stability and continuity both in relationships and daily routines in kindergarten.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag Denne studien belyser hvordan styrer og pedagogiske ledere erfarer at strukturelle og relasjonelle faktorer påvirker barn som viser utfordrende atferd i barnehagen. Studien er kvalitativ og datamaterialet er innhentet fra tre barnehager gjennom semistrukturert intervju med styrer og semistrukturert fokusgruppeintervju med pedagogiske ledere. Funnene presenteres og drøftes i tre hovedkategorier; utfordrende atferd, strukturelle faktorer og relasjonelle faktorer. Utfordrende atferd regnes som en del av hverdagen i barnehagen og informantene gir beskrivelser som uro i barnegruppen, vansker med å tilpasse seg regler og rutiner og aggressive handlinger mot andre barn og voksne i barnehagen. Det er sammensatte årsaker til at barn viser utfordrende atferd, mener informantene og barnehagens miljø sees ikke på som en direkte årsak, men heller som en plass for tiltak og forebygging. Det er en strukturell faktor som informantene mener er vesentlig i forhold til barn som viser utfordrende atferd, og det er størrelsen på barnegruppen. Store barnegrupper skaper uro, støy og uoversiktlighet som trigger utfordrende atferd, mens deling i mindre grupper har motsatt effekt. Det fysiske miljøet er også en strukturell faktor som er avgjørende for den atferden som kommer til syne. Funn viser at det er på tur i naturen disse barna fungerer best og at konflikter og utfordrende atferd er nærmest fraværende der. Av relasjonelle faktorer viser funn at det å skape gode relasjoner med barn som viser utfordrende atferd er et godt verktøy for å endre atferden i positiv retning. Det å lykkes med relasjonelt arbeide er av stor betydning for de ansattes trivsel i barnehagen, men noen ganger opplever de stress, frustrasjon og en følelse av å komme til kort i møte med denne atferden. For å forbedre sin relasjonskompetanse setter personalet av tid til felles refleksjon og diskusjon omkring holdninger og handlinger av hverdagens praksis. Funn i denne studien viser at det er en del ufordringer med å legge til rette for gode strukturelle og relasjonelle faktorer i barnehagen. Den største utfordringen er kanskje det å ha tilstrekkelig med personale for å opprettholde stabilitet og kontinuitet både i relasjoner og daglige rutiner i barnehagen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.titleHvordan erfarer styrer og pedagogiske ledere at strukturelle og relasjonelle faktorer kan påvirke barn som viser utfordrende atferd i barnehagen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderforfattarennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber110nb_NO
dc.relation.projectNSD 43505nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record