Show simple item record

dc.contributor.authorSvendsen, Lisbeth Helene
dc.coverage.spatialNorwayen
dc.date.accessioned2018-02-27T09:53:09Z
dc.date.available2018-02-27T09:53:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2487290
dc.description.abstractSamandrag Formålet med denne studien er å finne svar på kva faktorar som påverkar realisering av målet «Heilskapleg offentleg helseinformasjon med rett kvalitet». Det er eitt av hovudmåla i «Utviklingsplanen for helserefusjonsområdet 2012-2017», eit internt plandokument utarbeidd av helseøkonomiforvaltningen (Helfo) og Helsedirektoratet. Hovudmål og delmål skisserer korleis Helfo gjennom informasjon på nettsidene Helfo.no, Helsenorge.no og Helsedirektoratet.no skal bidra til heilskapleg offentleg helseinformasjon med rett kvalitet. Oppgåva bygger på instrumentell kasusforsking. Dei fleste informantane jobbar med rettleiing via telefon. Teorigrunnlaget for oppgåva er knytt til iverksetting, beslutning og bakkebyråkrati. Studien handlar om kva faktorar påverkar realisering av målet «Heilskapleg offentleg helseinformasjon med rett kvalitet». Tema som er belyst er kjennskap til planar og forståing av kva målet tyder, intern organisering og til slutt korleis tiltak vert sett i verk og evaluert. Faktorar som hemmar iverksetting av informasjonstiltak er manglande organisering, koordinering, knappe ressursar, kommunikasjon på tvers i seksjonar og avdelingar, og ulik praksis for korleis informasjonstiltak vert iverksett og evaluert. Faktorar som fremmar iverksetting av informasjonstiltak er mellom anna god kompetansedeling og gode interne verktøy for å melde inn informasjonstiltak. Det kan tyde på at korleis organisasjonen fungerer internt påverkar korleis informasjonstiltak vert realisert eksternt på Helfo.no og Helsenorge.no og i andre informasjonskanalar. Resultata kan vere til nytte for Helfo fordi det kan gi svar på kva som fremjar eller hemmar realisering av målet «Heilskapleg offentleg helseinformasjon med rett kvalitet». Studien kan også gi ein peikepinn på om målet er realiserbart ut frå ressursar og tida ein har tenkt å bruke til gjennomføringa. Vidare kan studien gi grunnlag for evaluering av Utviklingsplanen for helserefusjonsområdet 2012-2017 (Helsedirektoratet, 2012) og for andre strategi- og plandokument internt i Helfo.nn_NO
dc.description.abstractSummary The purpose of this research is to identify what are the factors that affect the realization of "Comprehensive Public Health Information of the Right Quality" objective. This is one of the main objectives in the "Development Plan for Health Reimbursement Area 2012-2017", an internal planning document prepared by the The Norwegian Health Economics Administration (Helfo) and the Norwegian Directorate of Health. The main objectives and milestones explains how Helfo through information sharing on the websites Helfo.no, Helsenorge.no and Helsedirektoratet.no will contribute to providing comprehensive public health information with the right quality. This research is based on instrumental case study research method. Most of the informants work with telephone guidance. The theoretical basis for the research is linked to implementation, decision making and street-level bureaucracy.The study is about how different internal factors affect the realization of the "Comprehensive Public Health Information of the Right Quality" objective. Highlighted topics are knowledge of the plan and understanding of what the objective aims to achieve, internal organization and finally how procedures are being executed and evaluated. Factors that inhibit the implementation of information measures are lack of organization, miscoordination, limited resources, cross-sectional communication between departments and different practices on how information measures are executed and evaluated. Factors that promote implementation of information measures are for instance good competence sharing and good internal tools for reporting information measures. This may indicate that how the organization operates internally affects how information measures are executed externally on the websites Helfo.no and Helsenorge.no and in other information channels. Results can be useful to Helfo because it can provide answers to what promotes or inhibits the realization of the "Comprehensive Public Health Information of the Right Quality" objective. The study can also give an indication of whether the objective can be achieved based on the available resources and the time one intends to use for implementation. Furthermore, the study can provide a basis for evaluating the Development Plan for the Health Reaction Area 2012-2017 (Directorate of Health, 2012) and for other strategy and planning documents internally in Helfoen
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjecthelseinformasjonnb_NO
dc.subjectinformasjonskvalitetnb_NO
dc.subjectmålstyringnb_NO
dc.subjectorganisasjonsstyringnb_NO
dc.titleHeilskapleg offentleg helseinformasjon med rett kvalitet, kva faktorar påverkar realisering av målet ? Ein studie av iverksetting av tiltak for å nå eit planlagt målnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderforfattaren : Lisbeth Helene Svendsennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.subject.keywordHelfo (Helseøkonomiforvaltningen)nb_NO
dc.subject.keywordHelsedirektoratetnb_NO
cristin.fulltext


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record