Show simple item record

dc.contributor.advisorDrønnen-Schmidt, Merethe
dc.contributor.authorTolaas, Marita
dc.date.accessioned2018-05-29T15:32:05Z
dc.date.available2018-05-29T15:32:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2499674
dc.description.abstractSummary in English Motivation is a term that has gained ever more attention of the Norwegian school the last few years. For teachers, there is a major challenge in motivating weakly performing pupils in mathematics in the best possible way. As a mathematics teacher I find it particularly interesting to try to view mathematics teaching from the pupils’ perspective. The aim of this study is to examine how a group is motivated/demotivated to work in mathematics. The study is based on a sociocultural view on learning, and is meant acting as a contribution to develop a theoretical framework for how one can motivate weakly performing pupils in mathematics. This is done by drawing examples of possible categories that can be appropriate as parts of such a model. The thesis is tied to pupils in general studies VG1, and nine pupils from five different youth schools have participated in the study. The method that is used is qualitative research interviews. The results show that all the pupils who participated in the survey have developed a negative attitude to the subject, at the same time as they have developed a negative identity in relation to mathematics. The study also shows that it is possible to change weakly performing pupils' motivation, if the teacher is aware of what factors that may affect their motivation. The categories which have been developed in conjunction with the study indicate that one in mathematics teaching in some areas can facilitate even more than today, to give weakly performing pupils the desire to work with mathematics. This may for example be through a greater degree of adapted education, and perhaps by some reduction of the use of the textbook. Increased student influence and greater use of cooperative learning are other examples of what might contribute to increased motivation for weakly performing pupils in mathematics. The results of the study also indicate that some of the pupils do not feel appreciated by the teacher and fellow students. This is one of many challenges within the mathematics teaching.en
dc.description.abstractOppsummering Motivasjon er eit omgrep som har fått stadig aukande merksemd i norsk skule dei siste åra. For lærarar ligg det ei stor utfordring i å motivere svakt presterande elevar i matematikk påbest mogleg måte. Som matematikklærar finn eg det særleg interessant å prøve å sjåmatematikkundervisninga frå elevane sitt perspektiv. Målet med studien er å granske korleis ei gruppe vert motivert/demotivert til å arbeide i matematikkfaget. Studien tek utgangspunkt i eit sosiokulturelt læringssyn, og er meint som eit bidrag til åutvikle eit teoretisk rammeverk for korleis ein kan motivere svakt presterande elevar i matematikk. Dette er gjort ved å utarbeide døme på moglege kategoriar som kan høve som deler av ein slik modell. Oppgåva er knytt til elevar på studiespesialisering VG1, og ni elevar frå fem ulike ungdomsskular har delteke i studien. Metoden som er nytta er kvalitative forskingsintervju. Resultata viser at samtlege av elevane som deltok i undersøkinga har utvikla ei negativ haldning til faget, samstundes som dei har utvikla ein negativ identitet i høve matematikkfaget. Studien viser også at svakt presterande elevar sin motivasjon er mogleg å gjere noko med, viss læraren er medviten på kva for faktorar som kan spele inn på motivasjonen til elevane. Kategoriane som er utarbeidd i samband med studien indikerer at matematikkundervisninga på nokre område kan legge til rette enda meir enn det som blir gjort i dag, for at svakt presterande elevar skal få lyst til å arbeide med matematikk. Dette kan til dømes vere gjennom større grad av tilpassa opplæring, og kanskje ved å redusere noko på bruken av læreboka. Auka elevmedverknad og meir bruk av samarbeidslæring er andre døme på kva som kan bidra til auka motivasjon for svakt presterande elevar i matematikk. Resultata i studien indikerer vidare at ein del av elevane ikkje føler seg verdsett av lærar og medelevar. Dette er ei av mange utfordringar innanfor matematikkundervisninga.nn_NO
dc.language.isonno
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.subjectmatematikkundervisningnn_NO
dc.subjectvidaregåande skulenn_NO
dc.subjectsamarbeidslæringnn_NO
dc.subjecttilpassa opplæringnn_NO
dc.subjectmotivasjonnn_NO
dc.titleKorleis kan læraren legge til rette for at svakt presterande elevar i matematikk kan bli meir motivert til å arbeide med faget?. «Det handlar jo ikkje berre om matematikk»nn_NO
dc.title.alternativeElevar sine synspunkt på matematikkfaget knytt opp mot motivasjonnn_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Andre psykologiske fag: 279nb_NO
dc.relation.projectNSD 43188nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record