Show simple item record

dc.contributor.authorLivgård, Elisabeth
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-07-04T06:53:21Z
dc.date.available2018-07-04T06:53:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2504235
dc.description.abstractAbstract The theme of the study is the understanding and handling of aggression. Research shows that it is the authoritative adult role that provides the greatest opportunity to influence behavior. Relationships are emphasized as crucial for pupils' learning and development, and they are highlighted as the foundation of leading activities in the classroom. Clear structure is underlined as central to making the school day predictable and safe for the pupils. The research question for this study has been: How do teachers understand aggression, and how can one deal with it? To find answers to this, qualitative interviews have been used. The committee consists of five teachers who all participated in the project: "The challenging children", and who work in either 1st or 2nd grade. The findings show that the teachers have a somewhat common understanding of what they associate with aggression. It is primarily reactive aggression that is highlighted, and teachers describe it as physically externalized behavior, a purpose to harm others and that they get easily frustrated. Fewer teachers highlight proactive aggression, but those who do, associate it with a need to experience power, to control others and achieve privileges. An interesting correlation commented upon some of the teachers is the relationship between language difficulties and aggression. It is emphasized that it is not necessarily aggression which is the challenging area, but that language difficulties can lead to frustration when they are unable to express what they want. When it comes to handling aggression the teachers agree in the importance of relationships. The main tendency in terms of structure is that it is important to be clear and consistent with the rules. One point which also emerges is that even stricter and clearer rules will not necessarily help when there is already an established pattern of misbehavior. The results are consistent with the theory (Roland, 2007, Roland 2011, Nordahl, 2010, Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2005) when it comes to the importance of the authoritative adult role. When it comes to handling aggression there is not one standard recipe that is correct, but it is underlined how important good relationships with the pupils are, and the significance of a predictable and structured routine. Mutual understanding and system analysis is understood as significant.nb_NO
dc.description.abstractSammendrag Temaet for studien er forståelse og håndtering av aggresjon. Forskning viser at det er den autoritative voksenrollen som gir størst mulighet til innflytelse på atferd. Relasjoner blir poengtert som helt avgjørende for elevenes læring og utvikling, og fremhevet som selve bærebjelken i det å skulle lede klasseromsaktiviteter. Tydelig struktur blir understrekt som sentralt for å gjøre skoledagen forutsigbar og trygg for elevene. Problemstillingen for oppgaven har vært: Hvordan forstår lærere aggresjon, og hvordan kan man håndtere det? For å få svar på roblemstillingen har det blitt gjennomført kvalitative intervju. Utvalget består av fem lærere som alle har deltatt i prosjektet:” De utfordrende barna”, og som arbeider enten i 1.klasse eller 2.klasse. Funnene i undersøkelsen viser at lærerne har en ganske samlet forståelse av hva de assosierer med aggresjon. Selv om det kan se ut til å være litt usikkerhet knyttet til selve begrepene reaktiv og proaktiv. Fokuset er først og fremst på reaktiv aggresjon, og lærerne beskriver det som fysisk utagerende atferd, med en hensikt om å skade andre og lav frustrasjonsterskel. Proaktiv aggresjon er det færre av lærerne som trekker frem, men de som gjør det assosierer det med et behov om å oppleve makt, kontrollere andre og oppnå privilegier. En interessant sammenheng som blir påpekt av enkelte av lærerne er forholdet mellom språkvansker og aggresjon. Det blir poengtert at det nødvendigvis ikke er aggresjon som er det utfordrende område, men at språkvansker kan føre til frustrasjon over ikke å få uttrykt det man ønsker. Når det gjelder håndtering av aggresjon er lærerne samstemt når det kommer til betydningen av relasjoner. Hovedtendensen når det gjelder struktur er at det er viktig å være tydelig på reglene. Ett synspunkt som også kommer frem er at det ikke nødvendigvis vil hjelpe med enda strengere og tydeligere regler når det i utgangspunktet blir så mye irettesetting fra før av. Resultatene er i samsvar med teorien (Roland, 2007, Roland 2011, Nordahl, 2010, Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2005)) når det kommer til betydningen av den autoritative voksenrollen. I forhold til håndtering av aggresjon er det ikke én standardoppskrift som er den riktige, men det blir understrekt hvor sentralt det er med relasjoner og struktur. Samtidig løftes felles forståelse i kollegiet og systemanalyse opp som betydningsfullt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.titleHvordan forstår lærere aggresjon, og hvordan kan man håndtere det? En kvalitativ intervjustudie om aggresjon i skolennb_NO
dc.title.alternativeHåndtering av aggresjon og perspektivet om den autoritative voksenrollenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderforfattarennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Personlighetspsykologi: 264nb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO
dc.relation.projectNSD 41280nb_NO
cristin.fulltextgrunnskoleelevarnn_NO
cristin.fulltextsmåskoletrinnetnn_NO
cristin.fulltextaggresjonshandteringnn_NO
cristin.fulltextaggresjonsførebyggingnn_NO
cristin.fulltextlærarautoritetnn_NO
cristin.fulltextvaksenautoritetnn_NO
cristin.fulltextreaktiv aggresjonnn_NO
cristin.fulltextproaktiv reaksjonnn_NO
cristin.fulltextspråkvanskarnn_NO
cristin.fulltextrelasjonsbyggingnn_NO
cristin.fulltextgrensesettingnn_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record