Show simple item record

dc.contributor.authorHole, Cathrine Gløersen
dc.date.accessioned2018-08-16T10:35:36Z
dc.date.available2018-08-16T10:35:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558244
dc.description.abstractStudien har til hensikt å undersøke læreres syn på inquiry i matematikkundervisningen. Studiens overordnede problemstilling er: Hvordan beskrives inquiry og utforskende matematikk av lærere som bruker dette i sin undervisning? Hvordan implementeres inquiry i undervisningen, og hvilke fordeler og utfordringer opplever de ved bruk av inquiry? For å få svar på problemstillingen har det blitt gjennomført dybdeintervju med seks lærere i videregående skolen. Alle seks bruker inquiry eller utforskende matematikk i sin undervisning. Funnene i analysen har blitt diskutert i forhold til informantenes læringssyn, og i forhold til hvilke mål informantene har ved undervisningen. Lærerne i studien har tre ulike syn på inquiry i matematikk: - Inquiry som en tilnærming til undervisningen. - Inquiry som en type oppgaver. - Inquiry som aktiviteter for å variere undervisningen. Analysen kan tyde på at de fleste av informantene forstår inquiry i et sosiokulturelt perspektiv.Undervisningen foregår i en community of inquiry, der kommunikasjon foregår mellom elever og i helklassediskusjoner. Lærerens rolle er som veileder i elevenes læringsprosess. Samtidig gjennomfører lærerne i studien undervisningen ulikt, noe som kan forklares med at de har forskjellige mål for undervisningen. Målene kan beskrives som: - mål om matematisk kompetanse og kyndighet, - mål om at elevene skal prestere på eksamen. Informantene gir uttrykk for at inquiry bidrar til relasjonell og begrepsmessig forståelse hos elevene. I tillegg fremheves motivasjon og muntlig kompetanse som fordeler ved et inquiryklasserom. Funnene indikerer at den viktigste hindringen for å implementere inquiry i undervisningen er at det er arbeidskrevende. Informantene gir også uttrykk for at det er tidkrevende å implementere inquiry, og at skolene bør sette av tid til samarbeid mellom kolleger. Resultatene i studien er i samsvar med tidligere forskning, og understreker særlig at tross en rekke fellestrekk eksisterer det ulike forståelser av hva inquiry er og hvordan inquiry implementeres i undervisningen.nb_NO
dc.description.abstractSummary The aim of this study is to examine teachers’ understanding of inquiry in mathematics education. The research questions of this study have been “How is inquiry described by teachers who use inquiry in their teaching practice? How do they implement inquiry in their teaching practice, and what benefits and challenges do they experience when using inquiry?” To find answers to these research questions, qualitative in-depth interviews were conducted with six teachers in high school. All six use inquiry in their teaching practice. The findings have been discussed in relation to the informers’ learning perspectives, as well as what goals the informers have in their teaching practices.The six teachers describe three separate views of what inquiry in mathematics is: - Inquiry as an approach to teaching. - Inquiry as a type of exercises and problems. - Inquiry as activities used to vary classroom instruction. The analysis implies that most of the informers understand inquiry from a sociocultural position. Students participate in a community of inquiry, with communication between students and in classroom discussions. The teachers’ role is one of assisting the students in their learning processes. At the same time, classroom practices differ amongst the teachers. This may be explained by the teachers having different goals for their practice. The goals described are: - Goals of mathematical competence and fluency. - Goals of mastering exams. The teachers express that students develop relational knowledge and conceptual knowledge in a classroom of inquiry. Motivation and the competence of mathematical reasoning are also viewed as benefits in a classroom of inquiry. The findings indicate that the most important obstacle in implementing inquiry is that it is demanding for the teacher. The informers also expressed that implementing inquiry is time- consuming, and that the schools should set aside time for teachers to cooperate. The results in this study are consistent with earlier research, and emphasize especially that even though there are certain commonalities, there are still different understandings of what inquiry in mathematics is and differences in how inquiry is implemented in the classrooms.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.subjectmatematikkundervisningnb_NO
dc.subjectinquirynb_NO
dc.subjectutforskende matematikknb_NO
dc.titleInquiry i matematikkundervisningen – seks læreres betraktningernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410nb_NO
dc.source.pagenumber108nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record