Show simple item record

dc.contributor.authorHjelseth, Thomas
dc.date.accessioned2018-08-28T13:06:15Z
dc.date.available2018-08-28T13:06:15Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559679
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å finne ut om kulturaktøren Momentium sine konserter og festivaler påvirker bostedsattraktiviteten i Ålesund. Ved å måle for respondentenes kjønn, livsfase og utdanningsnivå, skal vi prøve å finne ut om det er forskjeller på hvordan konserter og festivaler påvirker disse forskjellige gruppenes oppfatning av bostedsattraktiviteten til Ålesund. Bostedsattraktivitet er et aktuelt tema, og er for øyeblikket under navnet «The North West» et pågående prosjekt i Ålesund kommune i samarbeid mellom flere sentrale aktører hvor blant annet Momentium er inne som tilrettelegger av arrangementet. Dette er et tema det er viktig å få mer kunnskap om med tanke på å tilrettelegge for fremtidig vekst av regionen, og for å avdekke om kultur faktisk påvirker bostedsattraktivitet. Studien tar utgangspunkt i en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse, med et retrospektivt syn, som er distribuert via Jugendfesten sin Facebook gruppe som eies og driftes av Momentium. Studien bygger på 558 besvarelser, hvor 448 besvarelser var komplette. Dette utvalget ble til ved snøball-sampling, og med et premieincentiv i form av festivalbilletter til en av Momentium sine festivaler. Denne studien viser at Momentium sine konserter og festivaler muligens kan ha forskjellige effekter på individer i forskjellige livssituasjoner, men at forskjellene er marginale. Med tanke på om Momentium sine konserter og festivaler appellerer forskjellig til kvinner og menn, kan det se ut som kvinner har «bredere» tiltrekning til hele kulturtilbudet (festival/konsert) enn menn som har sterkere preferanser for det ene eller det andre. Studien viser også at kulturtilbudene «ut på byen», «møtested dagtid» og «musikk (konsert/festival) utmerker seg som de viktigste kulturtilbudene blant de som er målt i dette utvalget. Tilsvarende ser vi at tilbudene «ut på byen», «idrett» og «møtested dagtid» er de tilbudene som har størst differanse mellom hvor viktige de er, og hvor godt respondentene opplever tilbudene og dermed har «størst» nytteverdi med tanke på økning av bostedsattraktiviteten i Ålesund ved utbedring. Også her er forskjellene marginale, noe som trolig skyldes at utvalget er svært positive til kultur generelt på grunn av måten de er samplet på. Vedrørende utdanningsnivå ser vi at det er forskjeller i hvordan enkelte kulturtilbud oppleves mellom gruppene, og avslutningsvis ser vi at det ikke er forskjeller ved hvordan respondentene føler at Ålesund er en by hvor de kan være seg selv. Denne studien er av utforskende art, og på ingen måte dekkende for å gi et godt og «endelig» svar på om kulturtilbud som konserter og festivaler påvirker bostedsattraktivitet. Basert på funnene i denne oppgaven håper jeg at det kan utvikles enda mer detaljert forskning på hvordan kulturtilbud påvirker bostedsattraktivitet for å styrke, eller avkrefte resultatene. Det er også behov for studier som går mer i dybden på de enkelte forskningsspørsmålene som er reist i denne oppgaven for å se om de ligger andre forklaringer på hvordan disse har effekt på et betraktelig mer nøyaktig nivå. Dette kan eksempelvis gjøres ved å utforme flere spørsmål rettet til hvert forskningsspørsmål, eller gjennom dybdeintervjuer.nb_NO
dc.description.abstractSummary The main purpose of this study is to find out if Momentium’s concerts and festivals affect the attractiveness of Ålesund. By measuring gender, life-stage and education, we will try to identify if there are differences in how concerts and festivals are perceived by these groups and how it affects the attractiveness of Ålesund. A places attractiveness is a time-relevant topic, and is now under the name “The North West” an ongoing project in Ålesund in collaboration with several key actors, where among others Momentium is participating as facilitator of the project. It is also a topic that is important to obtain more knowledge about because it might contribute to future regional development, and to reveal if culture affects attractiveness. The study is based on a quantitative cross-sectional study, with a retrospective perspective, and was distributed via the Facebook group “Jugendfesten” which is managed and owned by Momentium. The Study was constructed based on 558 responses in which 448 were complete. This selection came from using snowball-sampling, with a price incentive in form of festival-tickets to one of Momentium’s festivals. This study shows that Momentium’s concerts and festivals might have different effect on individuals in different life-stages, but that the differences are marginal. Regarding how Momentium’s concerts and festivals appeal different to the genders, it might look like women have a “broader” attraction to the entire cultural offer (concerts and festivals) then men that apparently have a stronger preference to one or the other. The study also show that the offers “nightlife”, “meeting places daytime” and “music (concerts/festivals) excel as the most important cultural offers among the measured in this sample. Equivalently we see that the offers “nightlife”, “sports” and “meeting places daytime” are the offers that have the largest difference between how important they are perceived, and how good the respondents experience the offer and thereby have the “largest” utility regarding increasing the attractiveness of Ålesund if improved. Also, here the differences are marginal, something that might be because of the way the sample is very positive to culture on a general matter due to the way it has been sampled. Regarding education levels, we see that there are differences in how some of the cultural offers are perceived between the groups, and we also see that there is no difference in how respondents feel that Ålesund is a city where they can be themselves. This study is of an exploratory manner, and is by no means a complete covering of the topic to give a good and “final” answer to the question if cultural offers like concerts and festivals affect attractiveness. Based on these findings I hope that more detailed research can be developed on how cultural offers affect the attractiveness of a place to strengthen, or weaken the results. This topic also needs studies that focus more in depth how the different research questions that is brought up in this thesis affect attractiveness so see if there are other explanations to how these have effect on a significantly more detailed level. This can be done by creating more questions in the questionnaire regarding each research question, or by conducting in-depth interviews.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.titleKulturtilbud og regional utviklingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230nb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record