Show simple item record

dc.contributor.authorJomisko, Elisabeth
dc.date.accessioned2018-08-28T13:12:20Z
dc.date.available2018-08-28T13:12:20Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2559686
dc.description.abstractTema for denne studien er medvirkning, og hvordan en offentlig organisasjon praktiserer medvirkning i reguleringsplaner. Medvirkning handler om å legge til rette for økt deltakelse og innflytelse i planprosesser. Innbyggerne skal gis mulighet til å delta og medvirke for å ivareta felles verdier, og for å være med å utvikle samfunnet. Dette kan være utfordrende når planarbeidet skal være effektivt samtidig som det skal sikre medvirkning fra de som er berørt og har interesse av planen. Studien undersøker hvordan medvirkning håndteres i fysisk planlegging, og hvor overordna føringer og tekniske krav skal balanseres med kravet til medvirkning. Problemstillingen for studien er ”I hvilken grad vektlegger Statens vegvesen medvirkning i reguleringsplaner?” Dette gjøres ved å se nærmere på planleggingslederens intensjon med medvirkning. Hvordan medvirkning praktisk utføres i Statens vegvesen, og til sist hvordan medvirkningspraksisen er i forhold til intensjonen i plan- og bygningsloven. Undersøkelsen er gjennomført etter kvalitativ metode. Datamaterialet er samlet inn ved å intervjue syv planleggingsledere, samt dokumentgjennomgang av ti reguleringsplaner fordelt på 5 regioner. Studien viser at Statens vegvesen vektlegger medvirkning i høy grad. At planleggingsledernes intensjon er å legge til rette for stor grad av involvering, men tekniske krav, overordna føringer og rammene i prosjektet begrenser graden av innflytelse. Dette til tross for at planleggingslederne mener medvirkning bidrar til bedre planer. Vegvesenet praktiserer medvirkning ved å offentliggjøre planarbeidet, informere, legge til rette for diskusjon og innspill, og til en viss grad medbestemmelse. Studien viser at innbyggerne er med å påvirke de små beslutningene i planen, og at dette ofte skjer sent i planprosessen. Studien avdekker at Statens vegvesen praktiserer medvirkning utover kravene i plan- og bygningsloven, og at intensjonen til vegvesenet er å legge til rette for deltakelse og mulighet til å påvirke reguleringsplanen.nb_NO
dc.description.abstractSummary The theme of this study is participation and how a public organization practices participation in zoning plans. Participation is about facilitating the increase participation and influence in planning processes for citizens. The citizens must been given the opportunity to participate and contribute regarding common values and for further development for developing society. This can be challenging when planning must be effective, while also ensuring participation affected parts. In this study I therefor look into how participation is handled in physical planning, where overall guidelines and technical requirements are to be balanced with participation. This is investigated by looking into the planning leader's intention with participation. How participation is practically carried out in the Statens vegvesen, and how the participation practice is in relation to the intention of the Planning and Building Act. The research question is: “To what extent does Statens vegvesen emphasize participation in regulation plans?” The survey was conducted by qualitative method. The data was collected by interviewing seven planning leaders, as well as a document review of ten regulatory plans in 5 regions. The study shows that Statens vegvesen emphasizes participation to a large extent. The plan leaders intention is to facilitate a large degree of involvement, but technical requirements, overall guidelines and the framework of the project limit the degree of influence. This despite the fact that planning leaders believe participation contributes to better plans. Statens vegvesen practice participation by publishing the plan work, informing, facilitating discussion and input, and to some extent locals. The study shows that the citizens are influencing the minor decisions in the plan, and that this often occours late in the planning process. The study shows that Statens vegvesen practices participation beyond the requirements of the Planning and Building Act, and that the intention of vegevesenet is to facilitate participation and the possibly influence the zoning plan.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen i Voldanb_NO
dc.titleMedvirkning i reguleringsplaner. En casestudie av Staten vegvesen.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230nb_NO
dc.source.pagenumber119nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record