Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHamre, Pål
dc.contributor.authorBergesen, Kristin Naustervik
dc.coverage.spatialNorwayen
dc.coverage.temporal2016-2018
dc.date.accessioned2019-09-10T11:08:34Z
dc.date.available2019-09-10T11:08:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2614504
dc.description.abstractThe main purpose of this study was to examine the existence of a literary canon in the text anthologies used for the Programs for General Studies at upper secondary school. The curricula after the Knowledge Promotion Reform of 2006/2013 do not exactly indicate which texts the pupils have to read. Thus, the authors of the textbooks and their publishers are free to decide which texts they want to include in their anthologies. The basis for my study and comparisons was Professor Bente Aamotsbakken´s study «The scholastic canon – our most important reading education? A study of canonising Norwegian subject text anthologies for upper secondary shool at Programs for General Studies». She revealed inter alia that the wording in the curriculum did not have an important influence on the outcome in the anthologies. In addition to this study, I used the Reform-94 as a standard of reference. The main research question of my study was: Did the introduction of the Knowledge Promotion Reform lead to the absence of a clear canon in the textbooks? The following research sub-question was asked: Is it still possible to support the findings of Bente Aamotsbakken’s study (2003)? I used document analysis as a research method. Though document analysis is considered a qualitative research method, I combined it with a quantitative research method to find an answer to the question raised in the study. The data for this study are based on four textbook collections (12 texbooks) written for the Programs for General Studies: Grip teksten (Aschehoug), Intertekst (Fagbokforlaget), Moment (Cappelen Damm) and Panorama (Gyldendal). These textbooks are all recent and they have been revised according to the National Curriculum for Knowledge Promotion of 2006. In these textbooks, I have looked at anthologies used at all the three grades of upper secondary school in Norway. This approach made it possible to reveal certain tendencies of how text anthologies are actually canonised. The main conclusion of my study is that there is still a literary canon in the textbooks and that a lot of issues are still in alignment with Aamotsbakken´s study. One important finding is also that several findings are probably due to the dispositions chosen by the authors in the anthologies. An analysis of all four textbook collections shows that the textbooks follow mainly a chronological approach in the anthologies, particularly at upper secondary level 2 and 3. The authors have mainly chosen to divide the content of the anthology sections into ii genre, chronology and literary epochs. Another main finding is that the canonical texts draw upon traditional genres (epic, lyric and dramatic poetry). The current curriculum, i.e. the 2013-revision of the Knowledge Promotion Reform in 2006, puts fiction and non-fiction in the same category. This is however not the case in the anthologies. The dispositions chosen by the authors can be one important reason for this. These may influence the outcome of the texts in the anthologies. Thus, it is almost impossible to put fiction and non-fiction in the same categories. My study reveals that none of the chosen textbooks meet the requirements of the curriculum stipulating that non-fiction and fiction have to be treated equally.en
dc.description.abstractSamandrag Hovudmålet med denne studien har vore å undersøkje om det eksisterer ein litterær kanon i tekstantologiane for vidaregåande skule, studieførebuande utdanningsprogram. Læreplanane etter Kunnskapsløftet av 2006/2013 gir ingen føringar for kva tekstar elevane skal lesa, og lærebokforfattarane og forlaga står dermed nærast fritt når det gjeld kva for tekstar dei vel å prioritere i antologiane. Som eit utgangspunkt for studien og som samanlikningsgrunnlag har eg nytta professor Bente Aamotsbakken sin studie Skolens kanon – vår viktigste lesedannelse? En studie i kanonisering i norskfaglige antologier for videregående skole, allmennfaglig studieretning (2003). Ho fann blant anna ut at formuleringane i læreplanen ikkje har så stor påverknad over kva som vert representert i antologiane. Eg har òg brukt Reform-94 som samanlikningsgrunnlag. Problemformuleringa for studien var: Har innføringa av Kunnskapsløftet ført til at det ikkje lenger finst ein tydeleg kanon i lærebøkene? Eit delspørsmål for undersøkinga har vore: Stemmer framleis dei funna Bente Aamotsbakken gjorde i si undersøking (2003)? Eg har nytta dokumentanalyse som forskingsmetode. Sjølv om dette i utgangspunktet vert rekna som ein kvalitativ metode, har eg kombinert denne med kvantitativ metode for å kunna få svar på det som var målet med studien. Materialet som ligg til grunn for datainnsamlinga, er fire verkpakkar (12 lærebøker) for studieførebuande utdanningsprogram som alle er nyskrivne eller reviderte etter 2013- revisjonen av LK06: Grip teksten (Aschehoug), Intertekst (Fagbokforlaget), Moment (Cappelen Damm) og Panorama (Gyldendal). Eg har sett på antologiane for alle årstrinn for vidaregåande skule, og det gjer det mogeleg å uttala seg meir sikkert om kanoniseringstendensane. Hovudkonklusjonen er at det framleis eksisterer ein litterær kanon i læreverka, og mykje er samanfallande med det som Aamotsbakken kom fram til i sin studie. Eit viktig funn er òg at fleire av funna truleg kan forklarast med den disposisjonen forfattarane har valt for antologiane. Gjennomgangen av dei fire verkpakkane viser at lærebøkene i stor grad nyttar ei kronologisk framstilling av antologidelen, særleg på Vg2 og Vg3. Forfattarane har i stor grad valt å disponera innhaldet i antologidelen etter sjanger, kronologi og litterære epokar. Eit anna sentralt funn er at kanon-tekstane er i dei tradisjonelle sjangrane (episk, lyrisk og dramatisk iv dikting). I den gjeldande læreplanen, 2013-revisjonen av LK06, er sakprosa sidestilt med skjønnlitteratur, men ikkje i antologiane. Dette kan henge saman med den disposisjonen lærebokforfattarane har valt, og at den ber i seg føringar for kva tekstmateriale som kjem ut. Dermed vert det nærast umogeleg å jamstille sakprosa og skjønnlitteratur. Min studie viser at ingen av lærebøkene oppfyller målsetjinga i læreplanen om at skjønnlitteratur og sakprosa skal vera likestilte.nn_NO
dc.language.isonno
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleLitterær kanon i skulen? Ein studie av tekstantologiar for vidaregåande skulenb_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040::Nordisk litteratur: 042nb_NO
dc.source.pagenumber142


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel