Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Grethe Mari Mattland
dc.contributor.authorAalde, Oddvar
dc.coverage.spatialNæroset village. Ringsaker municipality. Hedmark county. Innlandet region. Norwayen
dc.date.accessioned2020-01-31T08:40:36Z
dc.date.available2020-01-31T08:40:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638970
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg historien om «Lucky Næroset» som ble opprettet som en fristat i 1999 med mål om å redde den lokale barneskolen i Næroset. Kommunestyret i Ringsaker kommune hadde vedtatt å legge ned skolen sammen med en rekke andre skoler i kommunen, og dette førte til at innbyggerne i Næroset mobiliserte til kamp for å beholde skolen. Lucky Næroset fikk enorm medieoppmerksomhet fra inn- og utland gjennom sine kreative ideer og ville påfunn, og de klarte til slutt å hindre at skolen ble lagt ned. Lucky Næroset er et case-studie der jeg forsøker å få svar på følgende problemstilling: Hvordan foregikk mobiliseringen i Næroset, og i hvilken grad fikk Lucky Næroset legitimitet i kampen for å redde skolen? I teoridelen av oppgaven har jeg sett nærmere på hvordan samfunnsentreprenører og ildsjeler spiller en viktig rolle i å skape utvikling og innovasjon i bygdesamfunn. Jeg har gjort rede for hvordan planleggingsprosesser kan ta utgangspunkt i instrumentell eller kommunikativ logikk, og hvordan man kan oppnå legitimitet i de ulike prosessene. Jeg har også gått igjennom variablene i plan- og utviklingsarbeid, som sammen med dugnadsmetoden legger grunnlaget for oppbyggingen av empiri- og drøftingsdelen senere i oppgaven. Datainnsamlingen har i all hovedsak bestått av kvalitative intervju av ulike aktører som var involvert i Lucky Næroset på en eller annen måte. Gjennom intervjuene har jeg prøvd å få fram hvordan ulike planleggingsprosesser har blitt brukt for å mobilisere lokalbefolkning, næringsliv og frivillige organisasjoner til å snu en negativ utvikling og å hindre fraflytting fraden lille bygda. Jeg har undersøkt hvordan dette prosjektet har tatt form, hvilke erfaringer de ulike aktørene gjorde seg, og hvordan samspillet mellom de ulike aktørene var. I drøftingsdelen har jeg diskutert hvordan historien om Lucky Næroset først og fremst handler om hvordan noen få ildsjeler kan få til mobilisering, og betydningen av å skape et lokalt engasjement med forankring i lokalsamfunnet. Lucky Næroset måtte oppnå legitimitet i lokalsamfunnet og ovenfor kommunen for å få til endring. Måten ting ble gjort på, med bruk av utradisjonelle virkemidler, humor, kreativitet og fantasi var nøkkelen til mobilisere og skaffe seg en lokal handlingskapasitet og et positivt omdømme som gikk landet rundt.nb_NO
dc.description.abstractSummary This master thesis addresses the story of "Lucky Næroset", which was created as a «state» within a state in 1999 with the aim of saving the local elementary school in Næroset. The board of Ringsaker municipality had decided to close down the school, together with a number of other schools in the area, which led to the inhabitants of Næroset mobilizing to fight against the decision. Lucky Næroset received enormous media attention both nationally and abroad through their creative ideas and activities, and they eventually managed to prevent the school from being closed down. Lucky Næroset is a case study where I try to answer the following question: How did the mobilization process in Næroset develop, and to what extent did Lucky Næroset attain legitimacy in their struggle to save the school? In the theoretical section of the assignment, I have examined how social entrepreneurs and enthusiasts play an important role in development and innovation in rural communities. I have explained how planning processes can be based on instrumental or communicative logic, and how to achieve legitimacy in the various processes. I have also gone through the variables in planning processes which lay the foundation for the structure in the empirical and discussion section. Data collection largely consisted of qualitative interviews by various participants involved in Lucky Næroset in one way or another. Throughout the interviews, I have tried to find out how different In the discussion section, I have tried to emphasize how the story of Lucky Næroset is primarily about how a few enthusiasts can mobilize a whole community, and the importanceof creating a local commitment anchored in the local community. Lucky Næroset had to achieve legitimacy in the local community and in the municipality in order to affect change. The way things were done, using untraditional means, humor, creativity and imagination; was key to mobilizing and acquiring a local action capacity and a positive reputation that went nationwideen
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleLucky Næroset. Et casestudie om mobilisering og legitimitet i Nærosetnb_NO
dc.title.alternativeHvordan foregikk mobiliseringen i Næroset, og i hvilken grad fikk Lucky Næroset legitimitet i kampen for å redde skolen?nb_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Bebyggelses‑ og reguleringsplanlegging: 234nb_NO
dc.source.pagenumber86nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel