Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAmdam, Jørgen
dc.coverage.spatialVesturland region. Icelandnb_NO
dc.creatorInga Dóra Halldórsdóttiris
dc.date.accessioned2020-03-04T09:51:56Z
dc.date.available2020-03-04T09:51:56Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2645138
dc.description.abstractStorindustriskolen har vært i drift i Norðurál siden begynnelsen av 2012 og er godkjent i en tariffavtale hvor de som har fullført får lønnsøkning. Studiet er basert på curriculum som er laget av Næringslivets utdanningssenter men godkjent av utdanningsdepartementet og gir mulighet for studiepoeng innenfor det formelle videregående utdanningssystemet. De som driver storindustriskolen er aluminiumsverket Norðurál, yrkesfagskolen i Akranes og sentret for voksenopplæring i Vesturlands region. Denne oppgaven bygger på kasusstudie om storindustriskolen i Norðurál aluminiumsverk i Vesturland region i Island. Datasamlingen bygger både på kvalitativ og kvantitativ tilnærming, i tillegg til skriftlige kilder. Hensikten med oppgaven er for det første å få bedre forståelse for hvilken virkning en storindustriskole har for deltakerne på skolen og er den en bra måte for å heve kompetanse. For det andre studerer jeg om skolen kan bidra til å styrke konkurranseevnen hos aluminiumsverket, og for det tredje vurderer jeg hvilken betydning skolen har for de offentlige utdanningsinstitusjoner som driver skolen sammen med Norðurál og tar seg av undervisningen. Resultatene viser bl.a. at det som motiverer ansatte hos Norðurál til å gå på storindustriskolen er lønnsøkning. Men det er andre faktorer som er viktige i denne sammenheng, f.eks. det å bli kjent med aluminiumsverket, få bedre forståelse for prosedyrer og produksjonsprosessen, bedre innsikt i andre avdelinger, personer fra ulike avdelinger blir kjent med hverandre på storindustriskolen, samt at deltakelse på storindustriskolen gir også muligheter til opplæring og videre studie. Det viser seg at storindustriskolen er en god måte til å heve kompetansen innenfor aluminiumsverket. Utdanningstilbud til ansatte hos Norðurál er også en måte å styrke sin konkurranseevne om arbeidskraft. Ut fra statens utdanningspolitikk er storindustriskolen også en god måte for å nå de ufaglærte og oppmuntre dem til videre utdanning. Det at lærere fra yrkesfagskolen underviser i Norðurál, mener jeg bidrar til å skape tillit mellom deltakere og lærere fra skolen. Dermed øker det muligheten for at de begynner å studere på yrkesfagskolen og styrker relasjonene mellom yrkesfagskolen og aluminiumsverket. Noen av de som har fullført på storindustriskolen har studert videre ved yrkesfagskolen i Akranes. Jeg ønsket også med oppgaven å svare på spørsmålet om det var nyttig for senteret for voksenopplæring og yrkesfagskolen å samarbeide for å heve kompetansen i regionen. Jeg mener at dette samarbeidet er nyttig bl.a. fordi senteret for voksenopplæring har den fleksibilitet som trengs når studium somstorindustriskolen planlegges. Derimot har den formelle yrkesfagskolen den kompetanse blant lærere som er viktig for storindustriskolen. Skolen har bidratt til samarbeid mellom disse utdanningsinstitusjoner, som medfører at de har fått bedre kjennskap til hverandre og har lettere for å samarbeide i fremtiden.nb_NO
dc.description.abstractAbstract This thesis is based on a case study of the Industrial School of the aluminium smelter Norðurál in the Western region of Iceland. The institute has been operated at Norðurál since early 2012 and is approved in a pay-scale, resulting in a salary raise for those who have completed the study program. The education is based on a curriculum set forth by the Icelandic Education and Training Service Centre, but is endorsed by the Ministry of Education, and may be evaluated as study-credits in the official comprehensive college system. The school is run by the corporation Norðurál, the Comprehensive College of Akranes and the Western Region Adult Learning Centre. Data collection is based on both qualitative and quantitative approach, as well as secondary literature. The objective of this study is chiefly threefold. Firstly, the study aims to provide an understanding of the impact that the Industrial School has on its students and whether it is a good method of improving workers’ expertise. Second is to examine whether the school can contribute towards increased competence of the corporation. Thirdly, it is sought to analyse how the school affects the formal educational institutes that operate the school jointly with Norðurál. The results indicate, inter alia, that the salary increase motivates the employee of Norðurál to enrol in the Industrial School. However, other factors are also of significance for the workers, such as familiarising themselves with the aluminium smelter and gaining a better understanding of procedures and the production process. Also, the school grants the employees an insight into other departments within the corporation, as well as providing a platform for staff from various departments to socialise. Further, participation in the Industry School allows the employees to gain certain education and pursue further studies. The Industrial School appears to be a useful method of raising the competence within the corporation, as well as making it a more appealing employer in the competition for workers. From the perspective of the official educational policy of the Icelandic government, the Industrial School is a suitable way of reaching out to those who are unskilled and encourage them to further studies. Teachers from the Comprehensive College of Akranes undertake teaching at the Industrial School, which, in the opinion of the author, stimulates mutual respect between the participating workers and the teachers. That may increase the likelihood of the employees enrolling into the comprehensive college; further strengthening the bond between the aluminium smelter and the comprehensive college. Some ofthose who have completed the Industrial School have continued their studies at the Comprehensive College of Akranes. In addition to aforementioned objectives, the purpose of this thesis is to seek an answer to the question of whether it is useful for the Western Region Adult Learning Centre and the Comprehensive College of Akranes to collaborate in elevating the competence within the region. The author’s view is that this cooperation is beneficial, inter alia, because the Western Region Adult Learning Centre offers the flexibility which is necessary to organise the Industrial School, which the formal educational system lacks, whereas the formal comprehensive college provides skilled teachers, which are essential for the Industrial School. The school has promoted collaboration between those educational institutions, which has strengthened their relations and their ability to cooperate further in the futureen
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.subjectSímenntunarmiðstöðin á Vesturlandiis
dc.subjectFjölbrautaskóli Vesturlandsis
dc.subjectNorðurál Grundartangiis
dc.subjectStóriðjuskólann Norðurálsis
dc.titleÁlið er málið. Hugvit í stað handafls Storindustriskolen i Norðurál aluminiumsverknb_NO
dc.title.alternativeÁlið er málið. Hugvit í stað handafls. Stóriðjuskólann Norðurálsis
dc.title.alternativeAluminiumen er målet. Oppfinnsomhet framfor handmakt- Storindustriskolen i Norðurál aluminiumsverknn_NO
dc.typeMaster thesisen
dc.rights.holderforfatterennb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Urbanisme og fysisk planlegging: 230::Planleggingshistorie, -teori og -metodikk: 231nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289nb_NO
dc.source.pagenumber93is


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel