Show simple item record

dc.contributor.advisorJuuhl, Gudrun Kløve
dc.contributor.authorHatlen, Randi Kvernes
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-29T06:43:54Z
dc.date.available2020-09-29T06:43:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680084
dc.description.abstractPå bakgrunn av stadig strengere krav til lese- og skriveferdigheter i dagens samfunn og utfordringene knyttet til hvordan man kan gi elever god skriveopplæring, vil denne masteravhandlingen forsøke å belyse hvordan eksplisitt skriveopplæring inspirert av den australske sjangerpedagogikkens skrivemetodikk, kan egne seg for elever på mellomtrinnet. Problemstillingen som er undersøkt er: Hvordan nyttiggjør elever på mellomtrinnet seg av et undervisningsopplegg med bruk av modelltekster når de skal skrive egne argumenterende tekster? I studien undersøkes om man kan se spor av modelltekstene og undervisningen elevene har fått om argumenterende tekst i deres egne tekster, i tillegg får man noe innsikt i elevenes tanker om eksplisitt skriveopplæring generelt og spesielt hvilken nytte de selv mener at de har hatt av å bruke modeller som utgangspunkt for egen skriving. Hvilke erfaringer læreren som har gjennomført opplegget har høstet, er også undersøkt. For å belyse disse spørsmålene, er elevenes tekster analysert for å se på hvilken måte og i hvilken grad de er farget av undervisningen og de modelltekstene de har hatt tilgang til. I tillegg er det benyttet logg og semistrukturert intervju av elever og lærer. Funnene i denne studien tyder på at kun et fåtall elever synes lesing og skriving er spennende og leser/skriver fordi de har interesse og lyst. De benytter lesing og skriving som nytteverktøy i hverdagen. Elevene selv oppgir økende nytteverdi,utover i prosjektet, og størst var verdien ifølge dem, av økt tre, som i hovedsak bestod av å bevisstgjøre dem på ulikhetene mellom hverdagslivets språk og det språket de hadde bruk for når de skulle skrive en argumenterende tekst. Læreren oppgir at hun stort sett har opplevd motiverte elever, og at hun har sett nytte av opplegget. Ikke bare fordi det gir modeller formskriving, men fordi den eksplisitte jobbingen med språk er nyttig for elevenes refleksjon og utvikling Spesielt nyttig finner hun at prosjektet er for «svake» skrivere som gjennom skriverammene og modelltekstene kan få støtte både til struktur og språk når de skriver egne tekster. Analysen av de fem elevtekstene jeg fikk tilgang til, viser at to av dem har lik overordnet tekststruktur som modelltekstene. De samme to tekstene benytter også temasetninger og kommentarsetninger konsekvent i hvert avsnitt. Språklig sett kan vi se spor av tekstbindere og skjult skiver i alle tekstene. Ut ifra det elevene og læreren oppgir, og analysen av tekstene, kan man hevde at undervisningsopplegget har vært nyttig for elevene og til en viss grad påvirket kvaliteten i tekstene de skrev.nb_NO
dc.description.abstractSummary On the basis of increasingly stringent requirements for literacy and writing in today’s society and the challenges related to offering students a proper education within that field; this thesis illustrates how explicit writing education, inspired by the Australian genre pedagogy writing methodology, may be suitable for students in the Norwegian intermediate level. The issue being examined here is: How do students in the intermediate level benefit from a lecture using model texts when the students are assigned to write their own argumentative essays? The study examines the prospect of seeing traces of the model texts and the lecture about argumentative texts in their own essays. In addition, the study offers some insight on students’ ideas on explicit writing education in general, and especially to what extent they feel that they profit on using model texts as a basis for their own writing. The impressions and experiences of the teacher who has taught the lecture are also examined. In order to answer these questions, the students’ essays have been analyzed to see how, and to what extent, they have been influenced by the lecture and the model texts they have had access to. Finally, logs and semi-structured interviews with students and the teacher have been used. The findings in this study indicates that just a small proportion of students find reading and writing interesting and read or/and write for the sake of personal interest. They use reading and writing as a tool in their everyday lives. The students express increased usefulness as the project progresses, and according to them; the third session proved to be the most beneficial. The third session was about making the students conscious about the differences between informal everyday language and the more formal language they had to apply when writing an argumentative essay. The teacher states that she experienced motivated students for the most part, and that she has considered the project as beneficial. Not just because it provides models for writing, but also because the explicit focus on language is beneficial considering the students’ consciousness and development. Particularly beneficial was the fact that the project targets “weak” writers who, with the assistance of writing frames and model texts, receive support on how to acquire better structure and an improved vocabulary when writing their own texts. The analysis of the five student essays I could access show that two essays had the same textual structure as the model texts. Those two essays also contain topic sentences and support sentences consistently in each paragraph. In terms of linguistics, all essays bear traces of linking words and use of passive voice. Taking into consideration what the students and theteacher say, along with the analysis of the texts, one can claim that the project has been beneficial for the students, and that it has boosted the quality of their writing in these texts to some extenten_US
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleModelltekster på mellomtrinnet. Hvordan nyttiggjør elever på mellomtrinnet seg av et undervisningsopplegg som benytter modelltekster når de skal skrive sine egne argumenterende tekster?nb_NO
dc.title.alternativeHvordan nyttiggjør elever på mellomtrinnet seg av et undervisningsopplegg med bruk av modelltekster når de skal skrive egne argumenterende tekster?nb_NO
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderforfattarenen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283nn_NO
dc.source.pagenumber283nn_NO
dc.relation.projectNSD 721239


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record