Show simple item record

dc.contributor.advisorHåberg, Liv Ingrid Aske
dc.contributor.authorDalheim, Kristin Roksvaag
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-09-29T07:29:14Z
dc.date.available2020-09-29T07:29:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680112
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg studert; Hvordan gjennomføres skoletilbudet for elever med autismespekterforstyrrelser? Martinsen, Nærland og von Tetzchner (2015, s. 57) viser til at svært få voksne med autismespekterforstyrrelser ser tilbake på skoletiden sin med glede. I tillegg peker Martinsen et al. (2016, s. 37) på at autismespekterforstyrrelser regnes som en risikofaktor for både tilpasningsvansker og psykiske vansker. Formålet med denne studien har derfor vært å undersøke hvordan skoletilbudet gjennomføres for å få vite hvilke faktorer som kan påvirke tilretteleggingen. Det har vært gjennomført kvalitative, semistrukturerte individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer. Informantene i studien har vært to foreldre og sju ansatte på to forskjellige skoler. På begge skolene er det gjennomført hvert sitt individuelle intervju med en av foreldrene til barn med autismespekterforstyrrelser og fokusgruppeintervjuer med de som arbeider med eleven. Studien har hatt fenomenologien og hermeneutikken som vitenskapsteoretisk utgangspunkt. Den semistrukturerte intervjuformen har gitt studien en abduktiv tilnærming i og med at den har vært deduktiv gjennom forhåndsbestemte kategorier, men også induktiv siden den har åpnet for informantenes innspill. Studien har vært opptatt av å få frem erfaringer og opplevelser som informantene har om gjennomføringen av skoletilbudet for elever med autismespekterforstyrrelser. Det er valgt å intervjue både foreldre og ansatte for å forske på problemstillingen i lys av flere perspektiver. Resultatene fra studien peker på vesentlige sider ved gjennomføringen av skoletilbudet til elever med autismespekterforstyrrelser, som inkludering i ordinær opplæring, samarbeid med foreldre og samarbeid innad på skolene, betydningen av relasjoner, og ulike former for praktisk, faglig og sosial tilrettelegging. Studien drøfter blant annet inkludering av elever med autismespekterforstyrrelser, og forhold som kan påvirke deltagelsen. Det blir også gjort refleksjoner rundt forholdet mellom faglig og sosial læring. Funnene viser at det å lykkes sosialt kan ha større betydning for elevens livsmestring enn å være faglig flink, men at de to områdene også henger tett sammen og kan påvirke hverandre. Et overraskende funn i studien har vært betydningen av relasjoner, da elever med autismespekterforstyrrelser ofte blir framstilt som lite opptatt av andre menneskernb_NO
dc.description.abstractSummary This master thesis has studied the following topic, how to implement school programs for the pupils with autism spectrum disorder (ASD)? Martinsen, Nærland and von Tetzchner (2015, p. 57) point out that very few adults with ASD are positive when remembering their school years. In addition, Martinsen et al. (2016, p. 37) indicate that ASD is considered to be a risk factor both for difficulty in adapting and mental difficulties. Therefore, the purpose of this study has been to examine how the school programs are being implemented in order to know which factors can affect facilitation. There have been conducted qualitative, semistructured individual interviews and focus group interviews. The informants in this study have been two parents and seven employees at two different schools. There have been completed an individual interview at both schools with one of the parents of a child with ASD and a focus group interview with those who work with that pupil. The study has had phenomenology and hermeneutics as its scientific starting point. The semistructured form of the interview has given the studies not only an abductive approach as it has been deductive through predetermined categories, but also an inductive one since it has been open for the input of the informants. The study has been occupied with bringing up experiences which the informants have about implementation of the school curriculum for pupils with ASD. There have been chosen to interview both parents and employees in order to research the topic in light of numerous perspectives. The results from the study point out important aspects when it comes to implementation of the school curriculum for pupils with ASD. The aspects are the following: inclusion in ordinary learning process, cooperation with the parents and cooperation within the schools, the importance of relations, and the various forms for practical, social and academical adjustment. The study discusses the way of inclusion of pupils with autism ASD as well as the conditions which may affect the participation. There have also been made reflections about the relation between academical and social learning. The findings show that to succeed socially may have bigger significance for a pupil’s life than to be academically equipped. However, these two aspects are closely connected and can influence each other. It was surprising to find out the importane of the relations, as pupils with ASD are often portrayed as showing little interest in other peopleen_US
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen i Voldann_NO
dc.titleSkoletilbud for elever med autismespekterforstyrrelser i barneskolen. En kvalitativ intervjustudie med lærere, fagarbeidere og foreldrer om erfaringer med gjennomføringen av skoletilbudet for elever med aurismespekterforstyrrelsernb_NO
dc.title.alternativeHvordan blir skoletilbudet gjennomført for elever med autismespekterforstyrrelser?nb_NO
dc.title.alternativeHvordan gjennomføres skoletilbudet for elever med autismespekterforstyrrelser?nb_NO
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderforfattarennn_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.source.pagenumber126
dc.relation.projectNSD 933989


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record