• Barnevernets barneperspektiv i foreldrekonflikt 

      Drevik, Isabel; Sæternes, Liana Natacha (Bachelor thesis, 2022)
      Barnevern er et stort og omdiskutert fagfelt som stadig er i endring. Det er etter bvl § 1-1 barnevernets oppgave å “sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp ...